Plochová tabuľka

Plochová tabuľka - Aktuálna verzia PT2005 - aktualizácia 19.03.2012

Stiahnite si aktuálnu verziu programu   PT2005   (zo dňa 04. 12. 2017).  

Aktuálna verzia je  1.10.

 • Novinky vo verzii 1.10

  Plochová tabuľka sa po dlhšom čase dočkala 2 nových funkcií. Tieto umožňujú zapísať kódy vlastníkov a obhospodarovateľov (subjektov) priamo do Topolovského bloku. Samozrejme sa na tento účel hodí možno viac naviazať sekundárnu databázu. Práca s viazanými databázami (tabuľkami) však vyžaduje istú mieru znalostí práce s programom TopoL čo platí hlavne pre verzie 7 až 9.

   

  Pri výmene dát medzi PC je potrebné nezabúdať aj na prenesenie viazanej databázy (dbf tabuľky) do cieľového PC. Zápis vlastníka a obhospodarovateľa je ohľadom ovládania programu úplne rovnaký, preto v návode je popísaný iba zápis obhospodarovateľa.

   

  V obrazovke vyberieme blok LDM a tabuľku plochovú. Rozhodneme sa, či položku OBH (VLA u vlastníka) vyčistíme od dát pred naplnením alebo nie (ak by sme do bloku dávali údaje z viacerích PT).

   

  Položky OBH (VLA) sú rezervované, ak neexistujú v bloku, program si ich sám vytvorí. Ak by existovali s iným obsahom (nepravdepodobné) tak ich obsah bude nahradený informáciou o obhospodarovaní (vlastníctve)

   

  Spôsob zápisu informácie do bloku musí vedieť akceptovať stav, že v JPRL je viac obhospodarovateľov (ešte častejšie vlastníkov). Toto riešenie umožňuje zapísať až 10 subjektov do jednej JPRL (málo pravdepodobné).

   

  Tento fakt má vplyv na vyhľadávanie JPRL v Topoli. Pri viazaných databázach nie ej problém jednoduchým výrazom vybrať aj tie JPRL, kde dotyčný subjekt. Pri primárnej databáze to však vyžaduje presný syntax textového reťazca a zložitejší výraz.

   

  Preto je v programe vytvorený manažér pre tvorbu výrazov pre Topol. Pri spustení manažéra ako prvé uvoľní blok TopoLu (pokiaľ bol vybratý) aby nedošlo ku konfliktu medzi programami. Topol (daný LP blok) nesmie byť spustený pokiaľ je Topolovský blok vybratý v (zelenej) obrazovke. Zavretím tejto obrazovky alebo príchodom šedej obrazovky program blok automaticky uvoľňuje.

   

  Pre jednoduchšiu prácu s Topolom tento program umožňuje priamo vložiť informáciu do pamäti (Clipboard t.j. CTRL C) . Potom v editore výrazu v Topoli stačí celý výraz nahradiť CTRL V.

   

   

 • Novinky vo verzii 1.05

  Slovné vyjadrenie pre kód druhu obhospodarovania = 0 sa mení z "neurčiteľné" na "spoločné" (podľa PP HÚL).

   

 • Novinky vo verzii 1.03

  Funkcia "Zápis údajov do bloku Topolu" spolu s funkciou "KODZTA - súbor pre model" bola na základe pripomienok odhľadom projektu mapy2009 dopracovaná o nové možnosti. Týmto sa dosiahol stav, že pre zobrazenie porastovej mapy stačí zobrazovať značku plochy podľa databázového atribútu KODZTA2 al KODZTA1 alebo s výrazom z väzby ktorý obsahuje len túto položku. PT2005 sama zabezpečí vyplnenie KODZTA1, KODZTA2 aj pre ostatné lesné pozemky v bloku TopoLu ako aj v databáze model. Pre korektné zobrazenie DP 121, 122 na základe modelu je potrebné do väzby modelu uviesť okrem identifikátorov JPRL aj identifikátor DP.

   


  Následne budú zlyhávať prevodníky postavené na základe výrazu @DP x koeficient + kodzta, pretože tieto u ostatných lesných pozemkov očakávajú v položke KODZTA1, KODZTA2 hodnotu 0. Nie je však dôvod ich ďalej používať, pretože prevodník standard1 obsahuje všetko potrebné.

  Výraz pre väzbu je tiež jednoduchší ako tomu bolo predtým príklad: @(LHP)1.KODZTA2 a tiež sa použije s prevodníkom standard1 (označenie vazby je samozrejme volitelne podla nazvu vazby modelu).

  Projekt mapy2009 priniesol oproti projektu mapy2008 bohatšiu knižnicu standard1, ktorá na seba prevzala vela úloh z knižnice standard. Táto zmena priniesla aj pár problémov, pretože ide o značné prepracovanie pôvodného projektu. Cieľom zmeny však nebola len modernizácia. Projekt mapy2008 mal vďaka už zastaralým komponentom problémy zobrazovať línie (chodník, zvážnica) ak boli merané pomocou GPS (hustý interval bodov), často sa celé úseky týchto línií nezobrazovali.

  Na základe požiadavky z Lesprojekta s.r.o. pribudol nový výstup PT1 len pre ostatné lesné pozemky.

   

 • Novinky vo verzii 1.01

  Vo verzii 1.01 je opravená funkcia Zápis údajov do bloku Topolu. Chyba sa týkala kosodreviny, ktorej priraďovalo farbu a značku ako bežnému porastu. Upozornenie: Funkcia naďalej zapisuje do položky VEK reálne veky aj pri kosodrevine. V prípade tlače podľa starého mapového štandardu je potrebné si kosodrevinu ošetriť na základe položky KODTZA1 al. KODZTA2, kde kosodrevina má kód 1099. K tomu je v Topoli možné použiť výbery a následné zobrazenie dle výběru, prepis položky VEK na 850 u vybraných a pod.


  Funkcia PT2005 pre tvorbu modelu (LHPTAX - TopoL) pracovala s kosodrevinou správne.

   

 • Novinky vo verzii 1.00

  pridaná podpora pre export do GPS v menu rôzne - funkcie pre mapu. Viac k tejto téme v článku  Nahrávanie lesníckej mapy do GPS Garmin v sekcii  Lesnícka mapa.

   

 • Novinky vo verzii 0.99

  - v súvislosti s novými možnosťami prevodu súborov grafických informácií z katastra došlo k prepracovaniu modulu "Zápis údajov ISKN do bloku parciel". Problematika importu novým spôsobom je zložitejšia, preto je jej venovaný samostatný článok v prílohe tohto článku ( článok je tu  ). Zároveň sú v prílohách aj KTP súbory pre KN  ( stiahnuť KTP ). aj UO vrstvu ( stiahnuť KTP ).

   

 • Novinky vo verzii 0.98
  - odstránenie problémov pri otváraní externých databáz. Napriek prepracovaniu celej funkcie (vo všetkých moduloch PT2005) sa pri otváraní katastra občas aj tak vyskytne situácia, že sa na prvý krát nepodarí otvoriť niektorý zo súborov ISKN a program zahlási chybu "Súbor je blokovaný iným programom!. Pokiaľ naozaj nie je blokovaný, opätovný pokus o otvorenie súboru je spravidla úspešný.

   

 • Novinky vo verzii 0.97
  - odstránenie problémov importu z Topolu podľa mapového štandardu pri zápise VYMKN a UVYMPAR u parciel s viacerými dielmi s DP 10

   

 • Novinky vo verzii 0.96
  - oprava v nástroji lesný obvod
  - úprava funkcie Kataster - Prehliadanie dát: z dôvodu snahy o urýchlenie načítavania katastrálnych území s veľkým rozsahom údajov

   

 • Novinky vo verzii 0.95
  - modul import z mapy podľa štandardu 2008: pribudol nastaviteľný filter na vstupe za účelom eliminácie nežiadúcich veľmi malých prienikov.

   

 • Novinky vo verzii 0.94
  - vylepšenie modulu porovnanie ISKN adresárov z menu Kataster

   

 • Novinky vo verzii 0.93
  - oprava výstupu PT-F, už berie aj pozemky kde DP = 62 - oprava kontroly s grafikou, v doterajšom riešení JPRL s celkovou výmerou do 65 m2 vyhoveli kontrolnému vzorcu aj v prípade ak mali výmeru v PT = 0 (neboli v tabuľke plochovej), následne na nedostali do chybovej zostavy - oprava v editačnom režime nástroja Vlastnícky celok a Lesný obvod

   

 • Novinky vo verzii 0.92
  - implementácia položky CLHC do nástrojov vo verzii 0.91 (možno aj starších) spôsobila problémy ak sa v nástroji Vlastník, Obhospodarovateľ, Lesný obvod zadal nový subjekt do číselníka. Vo verzii 0.92 je to opravené.

   

 • Novinky vo verzii 0.91
  - opravená chyba v nástroji lesný obvod
  - doplnená funkcia prevzatie názvov z TPKODYN.DBF. Nová funkcia sa nachádza  v menu nástroje - dalšie funkcie...Umožňuje prevziať zo súboru TPKODYN.DBF (alebo obdobného, teda aj z iného súboru plochovej tabulky) názov LHC,LC,kat.úz,vlastníka, obhospodarovateľa,lesného obvodu.
  Táto funkcia nájde uplatnenie najmä v prípade ak vytvárame novú verziu tabulky plochovej z grafických dát. Použiťím tejto funkcie odpadá opätovné napĺňanie názvov predmetných položiek predovšetkým názvov vlastníka, obhospodarovateľa a lesného obvodu. LHC, LC a katastre majú svoje moduly zakomponované už do importu a tak by bežne nemala nastať situácia, že by bolo potrebné ich názvy importovať z TPKODYN.
  Pre katastrálne územia je oveľa vhodnejšia funkcia "prevzatie údajov z číselníka kat. území" (nachádza sa na tej istej obrazovke), pretože ošetrí aj údaje o okrese.

   

 • Novinky vo verzii 0.90
  - problémy s nástrojmi (ak bolo v súbore viac LHC (LC)) by mali byť odstránené
  - opravená chyba pri importe údajov (LO, KL) z LHPTAXu, program už eviduje pri importe LC
  - doplnená funkcia rozdelenie (kopírovanie) súboru - zatiaľ na úrovni LC. Funkcia sa nachádza v menu nástroje - dalšie fukncie...

   

 • Novinky vo verzii 0.88:
  Problémy s nástrojmi (vlastník, užívateľ a pod.)pri súboroch s viacerými LHC pretrvávajú. Až do vyriešenia tohto problému sa dá tento eliminovať tým, že sa vždy po otvorení nástroja klikne na hlavnú obrazovku tabulky. Následne program vyberie LHC s aktuálneho  záznamu. Do vyriesenia problému je vhodné nepoužívať prepínač LHC v hornej časti obrazovky nástrojov, ale prepínať si LHC zmenou aktuálneho záznamu v hlavnej obrazovke.

   

 • Novinky vo verzii 0.87:
  - opravy a vylepšenia tvorby a kontroly súboru tpkodyn.dbf. Tento súbor je v 2 variantách. 2 variantou je je varianta pre program na tlač evidenčných knižiek. Vyhotoviteľ LHP bude teda spravidla tvoriť základný tpkodyn.dbf (druhý v poradí v ponuke - prednastavený programom). Kontrola súboru TPKODYN síce zachytí chybu č. 321 "K obhospodarovateľovi nie je priradený kód LC", avšak už zo samotnej obrazovky manažéra kontroly vyplýva, že sa u základnéj varianty tpkodyn.dbf nejedná o chybu.

   

 • Novinky vo verzii 0.86:
  - úprava funkcie kontrola správnosti databázy

   

 • Novinky vo verzii 0.85:
  - Import z Topolu - oprava načítania súboru vuzoznam.dbf
  - nástroj druh lesného pozemku - doplnenie DP12 do zoznamu

   

 • Novinky vo verzii 0.83:
  - oprava nástroja parcela. Pri funkcii vyrovnanie na výmeru katastra pomocou tohto nástroja (pre jednotlivú parcelu - editačný nástroj) dochádzalo v systéme ku kolapsu a aj strate dát danej parcely. Program však vždy upozornil chybovou hláškou na nekorektný priebeh akcie. Chybou boli postihnuté verzie od 0.63 (13.10.2008) po 0.82 (súvislosť s staro-novým DP 61) .
  - oprava kontroly s grafickými dátami (v súvislosti s nemapovateľným detailom - kmen = -1). V tejto súvislosti je treba si uvedomiť, že súbor tzv. nemapovateľného detailu vzniká v čase importu z Topolu. Neskoršie zmeny identifikátorov v súbore plochovej tabuľky preto neobsahuje (zmena KPL, CLHC, DP a pod.). Tento súbor je v prípade potreby možné modifikovať rovnakým spôsobom ako súbor plochovej tabuľky.

   

 • Novinky vo verzii 0.82:
  - oprava funkcie importu (LC s viacerími LHC a pod.)
  - odstránenie problému s malými písmenami pri importe zo starého štandardu databázy
  - zápis do KN bloku modifikuje databázu bloku podľa štandardu (predtým navýšil PODL,DIEL na 4 poz.)

   

 • Novinky vo verzii 0.80:
  - oprava chyby spôsobúcej nestabilitu programu vo funkcii Import z Topolu - z mapovej vrstvy podľa mapového štandardu (od r. 2008)

   

 • Novinky vo verzii 0.79:
  - oprava chyby vo funkcii Import z Topolu - z mapovej vrstvy podľa LDM (do roku 2008). V roku 2009 má byť databáza lesníckej mapy podľa nového štandardu bez ohľadu na to, v akom štandarde sa mapa tvorí. Funkcia Import z Topolu 
  - z mapovej vrstvy podľa mapového štandardu (od r. 2008) by mala byť následne použiteľná pre všetky plochové tabuľky v roku 2009. Ti užívatelia, ktorým vyhovuje vyššia variabilita staršieho modulu importu (je užívateľsky náročnejsí) možu využiť aj tento starší modul.

   

 • Novinky vo verzii 0.78:
  - oprava chyby vo funkcii Kataster
  - prehliadanie dat (zobrazenie vlastníkov).

   

 • Novinky vo verzii 0.77:
  - oprava: import  z Topolu- generovanie LHC ak je na LC viac LHC a nie sú definované v bloku Topolu, program ich negeneruje
  - úprava: pri tvorbe modelu pre porastovú mapu už program vychádza zo skutočného zastúpenia  kosodreviny v poraste

   

 • Novinky vo verzii 0.75: Oprava  nedostatkov pri importe z Topolu (databáza pre rok 2008) - prepojenie s ISKN. Úprava v module kontroly s grafickými dátami - riešenie nemapovateľného detailu (kmeň = -1)

   

 • Novinky vo verzii 0.74:
  Upravený je modul Zápis údajov z ISKN do bloku parciel (Menu rôzne -funkcie pre mapu). Pribudla možnosť - prevziať dielu z Topolu (KN vrstva), je teda možné prepájať tie dáta, kde  sú parcely s dielmi graficky rozdelené na jednotlivé diely v bloku Topolu.
  Táto voľba je aj prednastavená ako imlicitná, napriek tomu, že takéto dáta sú v menšine. Je to z toho dôvodu, že prípadné nechcené spustenie prepojenia s touto voľbou vedie k zlej chybovej zostave, naproti tomu nechcené spustenie bez tejto voľby znamená automatizovaný prepis identifikátora diel, a následne deštrukciu údajov v prípade, že boli predtým parcely už graficky rozdelené na jednotlivé diely.

   

 • Novinky vo verzii 0.70:
  Sú opravené nedostatky pri importdát z TopoLu - dáta podľa mapového štandardu 2008. V súčasnosti už prevzatie čísla LV z databázy parciel C KN do údajov PT funguje (na rozdiel od v 0.69). Dátami podľa mapového štandardu 2008 sa rozumejú tie bloky vrstvy LES, ktoré majú položky databázy v zmysle platného usmernenia (dc, cp, ps, pc, kpl, rzp). Nezáleží na tom či druh plochy je p0001 (štandard 1999) alebo p2301 (štandard 2009)
  Upravený je modul pre priamy zápis údajov do databázy plôch v Topoli (zavedený vo  verzii 0.69). Pribudla kontrola duplicity údajov v dátach LHPTAX a sú opravené chyby, ktoré spôsobovali nestabiltu funkcie.
  Odstránené  boli nedostatky v editačnom režime pre LHC a LC (obrazovka nástroje).

 ​
​​​