Skip Navigation LinksForest Portál > Monitoring a výskum > Digitálny výškový model

Digitálny výškový model

Digitálny výškový model (DEM)

Digitálny výškový model (DEM) je digitálny model alebo 3D reprezentácia povrchu terénu vytvorený z terénnych výškových údajov.

 

Typy DEM

 

DEM môže byť reprezentovaný ako raster (štvorcová mriežka, tiež známa akoheightmap v prípade reprezentácie výšok) alebo ako  vektorová triangular irregular network (TIN). TIN DEM dataset je tiež označovaný ako primárny (nameraný) DEM, zatiaľ čo rastrový DEM je označovaný ako sekundárny (vypočítaný) DEM. DEM sa obyčajne získava z dát zozbieraných s použitím metód DPZ ale i z dát zozbieraných v rámci terénnych prieskumov. DEM sa často využívajú v GIS a sú  najbežnejším podkladom pre digitálne mapy reliéfu.

 


Z LiDARu odvodený digitálny výškový model povrchu terénu bez vegetácie – juh Colorada, USA (3D perspektívny pohľad)

 

Tvorba DEM

 

DEM sa získavajú spracovaním výškových údajov na získavanie ktorých sa najčastejšie používajú metódy diaľkového prieskumu Zeme (LiDAR, stereo fotogrametria na základe leteckých snímok, optické satelitné snímky, radarové dáta, iné), priame merania v teréne sa v dnešnej dobe používajú len v obmedzenej miere.

 

Najčastejšie využitie DEM

 

 • Extrakcia parametrov terénu
 • Tvorba reliéfnych a základných máp
 • Modelovanie vodných prietokov, zosuvov pôdy, lavín a pod.
 • 3D vizualizácie
 • 3D plánovanie letu, letové simulácie
 • Tvorba fyzikálnych modelov
 • Rektifikácia leteckých  a satelitných snímok
 • Terénne analýzy v geomorfológii a fyzikálnej geografii
 • GIS/GPS
 • Inžinierske stavby a plánovanie infraštruktúry
 • Analýzy zemského povrchu
 • Inteligentné dopravné systémy
 • Tzv. precision poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo (tiež nazývané satelitné - koncept založený na obhospodarovaní pozemkov v súlade s konkrétnymi podmienkami jednotlivých stanovíšť - uplatňovanie na mieru šitých zásahov a režimov s cieľom optimalizovať náklady a výnosy a zabezpečiť ochranu a zachovanie existujúcich zdrojov s ohľadom na:
  • pestované plodiny (napr. hnojenie, optimalizácia osevných plôch)
  • ochranu životného prostredia - znižovanie environmentálnych rizík a dopadu poľnohospodárstva na ŽP (napr. obmedzenie vyplavovania dusíka z pôd)
  • ekonomiku produkcie a výnosov (napr. optimalizácia aplikácie hnojív)
 • Tento prístup je založený na moderných technológiách ako satelitné snímky, LiDAR, geopriestorové nástroje, GPS a ostatné GNSS (Global Navigation Satellite System - globálne navigačné satelitné systémy).

Digitálny model terénu (DTM) a digitálny model povrchu (DSM)

 

DSM sa využívajú najmä pre modelovanie krajiny a miest a vizualizácie. DTM sú často vyžadované  pre modelovanie záplav a odtokových pomerov , štúdie využívania krajiny, geologické a iné aplikácie.

 

Digitálny model povrchu (DSM) reprezentuje povrch Zeme a zahrňuje všetky objekty na ňom. V porovnaní s DSM digitálny model terénu (DTM) zachytáva holý zemský povrch bez akýchkoľvek objektov ako sú vegetácia a budovy.

 Červenou je digitálny model povrchu (DSM), slabo modrou je digitálny model terénu (DTM).

 

DTM sa často používa ako generický termín pre DSM a DTM, ktorý reprezentuje len  výškovú informáciu bez akýchkoľvek ďalších definícií povrchu. Iné definície nerobia rozdiel medzi DEM a DTM resp. definujú DEM ako podmnožinu DTM, ktorá tiež reprezentuje iné morfologické prvky. Existujú tiež definície, ktoré zrovnávajú DEM a DSM. Väčšina poskytovateľov údajov (USGS, ERSDAC, CGIAR, Spot Image) používa termín DEM ako generický termín pre DSM a DTM.