Skip Navigation LinksForest Portál > Monitoring a výskum > Partneri projektu

Partneri projektu

1/ Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL
Švajčiarsky federálny inštitút pre les, sneh a krajinu je vedúca lesnícka výskumná agentúra vo Švajčiarsku s vyše 100 rokmi skúseností vo výskume. WSL má neoceniteľné skúsenosti v moderných diaľkových zameriavacích technológiách, ktoré sa NLC usiluje získať. Navyše prírodné podmienky a zloženie drevín v švajčiarskych lesoch sú podobné ako na Slovensku. Preto je pravdepodobné, že rozpätie úloh a výziev v lesníctve bude tiež podobné. Týmto by NLC malo prospech rovnako z transferu technológie ako aj zo skúseností praktického plánovania a manažmentu.
www.wsl.ch

 

2/ Žilinská univerzita v Žiline
Žilinská univerzita (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov) je významnou vedecko-výskumnou a vzdelávacou inštitúciou s činnosťou v oblastiach dopravy (cestná, železničná, vodná, letecká), dopravných ciest, dopravného staviteľstva, elektrotechniky, telekomunikácií, informačných technológií, manažmentu a marketingu, spojov, strojárstva, krízového a bezpečnostného manažmentu, požiarnej ochrany, súdneho inžinierstva, V rámci budovania centra excelentnosti bude univerzita disponovať DPZ technológiou (lietadlo + digitálna letecká meračská kamera) a má zámer v ďalšom období vybudovať dátový klaster pre široké poskytovanie údajov DPZ.
www.utc.sk
fpedas.uniza.sk

 

3/ Technická univerzita vo Zvolene
TU Zvolen je jedinou vedecko-výskumnou a vzdelávacou inštitúciou na Slovensku v oblasti lesníctva, drevárstva a ekologicky a environmentálne príbuzných odboroch. S NLC má dlhodobé kontakty v rámci lesnícky a ekologicky zameraných projektov, výchove a vzdelávaní odborníkov v LH a transferu výsledkov lesníckej vedy do praxe. Univerzita popri iných úspechoch dosiahla aj významné úspechy v oblasti nových geodetických a fotogrametrických metód pre lesnícke mapovanie a DPZ, modelovaní zákonitosti rastu a prírastku stromov, reprezentatívnych metódach inventarizácie lesa a aplikovanej informatike.
www.tuzvo.sk