Skip Navigation LinksForest Portál > Monitoring a výskum > Príklady praktického využitia

Príklady praktického využitia

Príklady praktického využitia technológie pri topografickom mapovaní

1/ Infraštruktúra a mapovanie koridorov

 

Pozadie: Inžinierske prieskumy sa využívajú v celej rade stavebných a baníckych projektov, projektov budovania dopravných trás, inžinierskych sietí a pod. Doprava a telekomunikácie využívajú mapovanie koridorov na výber vhodných miest pre budovanie siete produktovodov a nových elektrovodov, železničných a cestných/diaľničných trás a budovanie veží pre šírenie mobilného signálu.

 

Problém: Pre inžinierske plánovanie a analýzy vhodných koridorov pre výstavbu infraštruktúry sú potrebné presné výškové údaje. Väčšina DMT je odvodená z leteckých snímok a fotogrametrie alebo priamo konverziou vrstevníc z máp, ktoré sú často nepresné. V husto zalesnených oblastiach je získanie presných výškových údajov obtiažne, pretože vegetácia zakrýva povrch terénu a často sa stáva, že namerané výškové údaje, ktoré sú vlastne údajmi o výške vegetačného krytu sú nesprávne pripísané výške terénu. Tradičné metódy pozemných prieskumov a fotogrametrické metódy sú vzhľadom na požadované presnosť merania časovo náročné a pracné.

 


Kombinácia LiDAR dát, údajov z terénnych prieskumov a fotogrametrie => extrakcia detailov vozovky, 3D modely cestných telies, digitálny výškový model terénu

 

LIDAR riešenie: LIDARové snímky sú zdrojom presných digitálnych modelov terénu resp. povrchu s vertikálnou presnosťou 15-100cm. Takto presné údaje sú veľmi žiadané pri navrhovaní diaľnic, rekultivácii opustených banských háld, územnom plánovaní, environmentálnych analýzach, vydávaní stavebných povolení a ďalších projektoch budovania infraštruktúry. DMT je možné kombinovať s ortofoto alebo satelitnými snímkami a generovať 3D obrazy trás pre nové cestné a železničné trasy a telekomunikačné projekty.

 

2/ Posudzovanie údolných nív a povodí

 

Pozadie: Údolné nivy sú často zaplavované územia v blízkosti vodných tokov. V súčasnosti sú mnohé z nich husto osídlené a s každým zaplavením prichádzajú aj nevyhnutné škody na obydliach a hospodárskych stavbách, pozemkoch a existujúcej infraštruktúre.

 

Problém: Spoľahlivosť hydrologických modelov slúžiacich na predpovedanie rizika záplav závisí od presnosti výškového modelu terénu a to najmä v oblastiach s minimálnymi rozdielmi nadmorských výšok ako napr. rovinaté údolia riek kde dokonca aj mierny nárast vodnej hladiny môže spôsobiť zatopenie rozsiahlych oblastí. V oblastiach so zvlnenejším terénom nie je presnosť výškových údajov až tak kritická aj keď presné údaje o sklonitosti a expozícii terénu sú stále kľúčovým faktorom pri predpovedaní objemu vody a prietoku v tokoch.

 

LIDAR riešenie: Mapovanie územia LIDARom poskytuje prístup k digitálnym výškovým údajom s vysokým rozlíšením na tvorbu presných digitálnych výškových modelov a digitálnych modelov terénu. Mapy vytvorené na základe týchto modelov skvalitňujú plánovanie nových protipovodňových opatrení v oblastiach náchylných na záplavy a poskytujú cenné informácie pre potreby poistných udalostí.

 


Modelovanie a mapovanie záplav spôsobených zrážkovou vodou v mestách (búrky/lejaky) - Holandsko

 

3/ Posudzovanie rizika zosuvov pôdy

 

Pozadie: Termín zosuv pôdy v sebe zahŕňa širokú škálu pôdnych pohybov od plytkých zosuvov cez hlboké svahové zosuvy až po skalné zosuvy. Primárnou príčinou zosuvov je pôsobenie gravitácie na strmých svahoch v súčinnosti s eróziou, nasýtením pôd vodou, zemetraseniami, nadmernými zrážkami (dážď, sneh) a výstavbou stavieb neprispôsobených podmienkam terénu.

 

Problém: Podrobné mapy ohrozenia území zosuvmi nie sú jednoduchou záležitosťou najmä v zalesnených oblastiach a pri využití tradičných metód sú zaťažené rizikom subjektivity. Väčšinou sa pri mapovaní vylíšia len hranice a mapy neposkytujú žiadne dodatočné informácie o zosuvových procesoch a ich dynamike.

 

LIDAR riešenie: LIDARové údaje umožňujú tvorbu presných digitálnych výškových modelov terénu s vysokým rozlíšením na identifikáciu morfologických prvkov terénu, ktoré indikujú možnosť výskytu zosuvov ako sú potenciálne čelá zosuvov, konvexné a konkávne tvary terénu, pahorkatinný charakter terénu a terasy uprostred svahov. Vďaka LIDAR údajom je možné objektívne vylíšiť zosuvové črty terénu, vyhodnotiť riziko zosuvov v danej oblasti a navrhnúť efektívne preventívne opatrenia.