Skip Navigation LinksForest Portál > Monitoring a výskum > Príspevok projektu

Príspevok projektu

Príspevok projektu k trvalo udržateľnému rozvoju

Projekt prispeje k naplneniu všetkých základných cieľov trvalo udržateľného rozvoja:

 

  1. Účinná ochrana životného prostredia
  2. Udržanie vysokej a vyváženej úrovne ekonomického rastu a zamestnanosti
  3. Sociálny pokrok pri rešpektovaní ľudských potrieb všetkých jednotlivcov
  4. Rozumné využívanie prírodných zdrojov.

 

1. Pri 40 % lesnatosti SR, lesy predstavujú jednu z hlavných zložiek životného prostredia. Technologická modernizácia infraštruktúry NLC významnou mierou prispeje k skvalitneniu trvalo udržateľného obhospodarovania existujúcich lesných ekosystémov a ich biodiverzity vďaka dostupnosti presných údajov o lesoch potrebných pre ich účinnú ochranu. Lesy sú zároveň útočiskom mnohých ohrozených a endemických druhov rastlín a živočíchov a predstavujú neoceniteľný génový zdroj. Väčšina lesných biotopov bola zahrnutých do siete území NATURA 2000.

 

2. Lesnícky a drevársky sektor predstavujú hlavný zdroj zamestnanosti a obživy v mnohých vidieckych regiónoch Slovenska. Pravidlom je, že tieto regióny sú väčšinou menej rozvinuté a chudobnejšie, a preto pracovné miesta v lesníctve sú dôležitým zdrojom ekonomického rastu týchto oblastí Slovenska. Vďaka rozšíreniu znalostí a objektívnym informáciám o lesných ekosystémoch a ich budúcom produkčnom potenciáli projekt prispeje k vytvoreniu predpokladov na stabilizáciu a rast zamestnanosti na vidieku.

 

3. Lesy plnia mnohé sociálne funkcie a ich prínos k sociálnemu rozvoju spoločnosti je preto nespochybniteľný. Navyše väčšina týchto funkcií a ich prínosy je dostupná každému, nehľadiac na jeho postavenie v spoločnosti a jeho sociálny status. Prostredníctvom projektu sa vytvoria predpoklady pre trvalo udržateľné využívanie existujúcich prírodných zdrojov a efektívnejšie riešenie energetickej krízy a globálnych problémov životného prostredia.

 

4. Lesy predstavujú strategické prírodné zdroje. Preto udržanie ich celistvosti je pre každý štát ekonomicky dôležité. Integrita nemôže byť udržaná bez prístupu k dôveryhodným a komplexným údajom o lesných ekosystémoch a ich biodiverzite, ktoré budú vďaka projektu sprístupnené širokej skupine záujmových skupín, vrátane širokej verejnosti.

 

Vzhľadom na minimálne negatívne dopady navrhovanej technológie na životné prostredie a jej mnohoraké prínosy, bude mať projekt vysoko pozitívny dopad na životné prostredie, pretože prispeje k efektívnejšiemu využívaniu dostupných prírodných zdrojov a zachovaniu ich biodiverzity.