Skip Navigation LinksForest Portál > Monitoring a výskum > Projekt v detailoch

Projekt v detailoch

Jedným zo základných predpokladov na dosiahnutie cieľa je zefektívnenie zberu existujúcich údajov o lesoch a získanie prístupu k novým objektívnym informáciám o lesných ekosystémoch. Nové komplexné informácie sú potrebné k zachovaniu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov keď tieto sú vystavené negatívnym dopadom prebiehajúcich klimatických zmien a nadmernému výskytu škodlivých činiteľov a veľkoplošných kalamít. Rovnako dôležitá je aj ekonomická efektívnosť ostatných procesov súvisiacich s hospodárením v lesoch (hospodársko-úpravnícke plánovanie, ochrana lesa, inventarizácia, monitoring, hodnotenie lesov).

 

Uvedený cieľ nie je možné dosiahnuť bez investícií do existujúceho technického vybavenia a technológií. Jedným z najefektívnejších spôsobov dosiahnutia požadovaných výsledkov je priame využívanie technológií DPZ.

 

Z hľadiska kvality údajov sa dôraz kladie na zvýšenie ich presnosti, časovej relevantnosti a rozsahu dostupných údajov - v minulosti nezisťované údaje sa stávajú nevyhnutným predpokladom efektívneho plánovania, obhospodarovania a ochrany lesov.

 

Navrhované technológie v súčasnosti predstavujú špičkové zariadenia poskytujúce vysoko presné digitálne priestorové údaje. Zároveň spĺňajú požiadavky na ekonomickú efektívnosť zberu údajov pri zvýšenom objeme a presnosti zisťovaných dát. Okrem toho sa jedná o vysoko sofistikované, flexibilné, efektívne a spoľahlivé systémy zaručujúce vysokú produktivitu prác a kvalitu výstupov.

 

V priebehu implementácie projektu a po jeho ukončení budú získané údaje DPZ kľúčovými podkladmi pre formulovanie národnej lesníckej politiky, stratégií regionálneho rozvoja, stratégie rozvoja využívania biomasy a ďalších národných stratégií súvisiacich s lesným hospodárstvom a životným prostredím. Rovnako významný bude ich prínos pre samotné lesné hospodárstvo a ochranu prírody v oblastiach ako hospodársko-úpravnícke plánovanie, inventarizácia lesov, monitoring lesov, kalamity, lesnícke mapovanie, lesnícky výskum a vzdelávanie, pozemkové úpravy, dotačná politika, platby za NATURA 2000, tvorba manažmentových plánov pre územia siete NATURA 2000 a ostatné chránené územia, a pod.

 

Kvalitnejšie a rozsiahlejšie údaje o lesoch podstatnou mierou prispejú k skvalitneniu služieb a produktov poskytovaných NLC. Nové údaje budú mať pozitívny dopad na:

 

 • Riadenie, hodnotenie a sledovanie prebiehajúcich zmien v lesoch
 • Plánovanie využívania krajiny
 • Verejnú kontrolu využívania prírodných zdrojov
 • Efektívny manažment kalamitných situácií (časový faktor)
 • Plánovanie rozvoja infraštruktúry v lesoch (lesné cesty, sklady, a pod.)
 • Ochranu prírody a biodiverzity
 • Rozvoj vidieka (biomasa, diverzifikácia ekonomických aktivít, zamestnanosť, a pod.)

 

Príspevok projektu k miestnym, regionálnym a národným plánom Národný lesnícky program SR + Akčný plán NLP

 

Strategický cieľ 1 - Podpora ekologického obhospodarovania lesov
Priorita 2: Podporovať rozvoj a využívanie environmentálne vhodných technológií a techniky
Priorita 3:Podporovať zachovanie, zlepšovanie a zvyšovanie biodiverzity

 

Strategický cieľ 2 - Zlepšovanie a ochrana životného prostredia
Priorita 4: Zmierňovať dosahy zmeny klímy a podporovať prispôsobovanie lesov účinkom klimatickej zmeny
Priorita 5: Zvýšiť ochranu lesov
Priorita 6: Rozvíjať monitoring lesov

 

Strategický cieľ 3 - Zlepšovanie kvality života
Priorita 7: Zachovávať a zlepšovať ochranné funkcie lesov

 

Strategický cieľ 4 - Zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti 
Priorita 9: Zvýšiť dlhodobú konkurencieschopnosť a ekonomickú životaschopnosť multifunkčného lesníctva:
Priorita 10: Podporiť výskum a technologický rozvoj na zlepšenie konkurencieschopnosti odvetvia lesného hospodárstva

 

Strategický cieľ 5 - Posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie
Priorita 14: Zabezpečiť implementáciu medzinárodných záväzkov týkajúcich sa lesov a LH pri realizácii cieľov NLP)

 

Program rozvoja vidieka 2007-2013

 

OS 1- Zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva

 

Opatrenie 5.3.1.4: Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov

 

OS 2 - Zlepšenie životného prostredia a krajiny

 

Opatrenie 5.3.2.1.3.3: Ochrana biodiverzity

 

Opatrenia 5.3.2.1. zamerané na trvalo udržateľné využívanie lesnej pôdy

 

Opatrenie 5.3.2.2.1: Zalesňovanie nelesných pôd
Opatrenie 5.3.2.2.2: Platby NATURA 2000 - lesná pôda
Opatrenie 5.3.2.2.3: Lesnícko-environmentálne platby
Opatrenie 5.3.2.2.4: Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

 

Zmiernenie dôsledkov hynutia smrečín na Slovensku

 

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja

 

CESTY A PROSTRIEDKY NA PODPORU PRIORÍT A DOSIAHNUTIA STRATEGICKÝCH CIEĽOV TUR SR

 

3.20. Rozvoj integrovaného modelu pôdohospodárstva
3.22. Zlepšenie dopravnej a technickej infraštruktúry, rozvoj cestovného ruchu
3.24. Zníženie podielu využívania neobnoviteľných prírodných zdrojov pri racionálnom využívaní obnoviteľných zdrojov
3.27. Zmiernenie dôsledkov globálnej zmeny klímy, narušenia ozónovej vrstvy a prírodných katastrof
3.28. Zlepšenie kvality životného prostredia v regiónoch

 

PRINCÍPY, KRITÉRIÁ A UKAZOVATELE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

 

2. Ekologický princíp
Kritériá:

 • zachovanie a podpora biodiverzity, vitality a odolnosti ekosystémov,
 • optimalizácia priestorového usporiadania a funkčného využívania krajiny a zabezpečenie jej územného systému ekologickej stability,
 • zachovanie a podpora život zabezpečujúcich systémov,
 • zachovanie vysokej kvality zložiek životného prostredia - minimalizácia negatívnych vplyvov na životné prostredie,
 • minimalizácia využívania neobnoviteľných zdrojov a prednostné využívanie obnoviteľných zdrojov, avšak v medziach ich reprodukčných schopností,

 

7. Princíp rešpektovania potrieb a práv budúcich generácií

 

Kritérium:

 • cez racionálne využívanie zachovávajúce existujúce zdroje pre budúce generácie,

 

Akčný plán využívania biomasy na roky 2008-2013

 

3.4. Lesná biomasa

 

Monitoring národnej siete území NATURA 2000

 

Smernica o biotopoch - Habitats Directive (Council Directive 92/43/EEC z 21. 5. 1992)
Smernica o vtákoch - Birds Directive (Council Directive 79/409/EEC z 2.4. 1979)