Subjekt, ktorý má byť zapísaný ako obhospodarovateľ lesného pozemku podá Návrh na zápis obhospodarovateľa do evidencie lesných pozemkov (ďalej len evidencie), ktorý obsahuje zoznam JPRL alebo častí JPRL.

Ak Návrh obsahuje zoznam JPRL resp. častí, ktoré sú identifikované zoznamom parciel CKN resp. EKN  - spôsob č.1. Ak Návrh neobsahuje presné identifikácie (nový subjekt sa dohodne na hranici obhospodarovania s pôvodným obhospodarovateľom), tak sa obom subjektom upraví výmera.

Spôsob 1.

Odovzdanie JPRL resp. jej časti z prekrytu vrstvy C resp. E ​na vrstvu JPRL

 

Vzorový prípad - Subjekt Pozemkové spoločenstvo Dobrý tutoriál doručí Návrh na zápis obhospodarovateľa do evidencie, ktorý bude obsahovať zoznam JPRL ( v príklade časť dieleca 407 f1  identifikovaný E-KN parcelou, ktorá je vo vlastníctve nového subjektu), z ktorého je zrejmé, že časť JPRL, ktorú má priradenú obhospodarovateľ Cvičné PS, má prejsť do obhospodarovania nového subjektu Pozemkové spoločenstvo Dobrý tutoriál .

 

Obhospodarovateľ (pôvodný) Cvičné PS :
Obhospodarovateľ (nový) Pozemkové spoločenstvo Dobrý tutoriál:Pri odovzdaní časti JPRL od obhospodarovateľa   Cvičné PS  novému obhospodarovateľovi Pozemkové spoločenstvo Dobrý tutoriál je potrebné najprv v nástroji Mapa -> Prieniky vrstiev identifikovať (vyznačiť) E resp. C parcelu, ktorá sa ide prekryť s vrstvou JPRL.

Prienik sa robí tak, že Výber plôch z: vybrané E-KN parcely (Parcela 'E' KN - výber), 1. vrstva prieniku je Parcely registra E, 2.vrstva prieniku je  JPRL 

Alebo tak, že Výber plôch z: vybrané C-KN parcely (Parcela 'C' KN - výber), 1. vrstva prieniku je Parcely registra C, 2.vrstva prieniku je  JPRL 

V jednom prieniku nie je možné kombinovať parcely C a E KN.

 


Po vykonaní prieniku je dobré odstrániť z prekrytu prieniky, ktoré nechceme priradiť novému subjektu (napr. rôzné drobné plôšky) tlačítkom Delete prienik.png.


Okno prekrytu ostáva otvorené a na karte Detail obhospodarovateľa (Cvičné PS ) sa otvorí záložka Konania.Tlačítkom priradíte vytvorené prieniky do tabuľky Zoznam prebiehajúcich konaní obhospodarovateľa. Medzikrokom je definovanie čísla konania, aby ste mohli identifikovať viac konaní prebiehajúcich súčasne. 


Do toho istého konania môžete opakovane pridávať ďalšie prieniky. V mnohých prípadoch je dokonca vhodnejšie naplniť konanie prienikmi postupne po jednej parcele.
Po priradení bude tabuľka  Zoznam prebiehajúcich konaní obhospodarovateľa obsahovať záznam o časti JPRL, ktorá sa má odovzdať inému obhospodarovateľovi (Pozemkové spoločenstvo Dobrý tutoriál ). Na mape sa časť JPRL zobrazí tlačítkomInformácia o tom, že na JPRL 407 f1 prebieha konanie o odovzdaní je možné vidieť aj zobrazením Detailu JPRL na záložke Obhospodarovanie.

 
V takomto stave prečká register správne konanie o zápise do evidencie.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zápise sa časť JPRL prepíše novému subjektu tak, že v Zozname obhospodarovateľov nájdeme obhospodarovateľa, ktorému ideme časť priradiť (Pozemkové spoločenstvo Dobrý tutoriál) a v Detaile obhospodarovateľa (Cvičné PS ) na karte Konania vyznačíme tlačítkami  časti, ktoré boli schválené a ktoré chceme priradiť a stlačíme tlačítko .  Toto nám dovoľuje nevybrať niektoré prieniky, ktoré boli v správnom konaní napadnuté.

Zobrazí sa okno Dátum schváleniaa časti sa presunú. Po presune bude vyzerať evidencia takto Pozemkové spoločenstvo Dobrý tutoriál:
a Cvičné PS  bude mať upravenú výmeru aj grafické zakreslenie JPRL, ktoré obhospodaruje: