Na tejto záložke sa priraďujú resp. odoberajú JPRL (porasty + ostatné lesné pozemky) obhospodarovateľovi s výmerou, ktorú je možné skontrolovať a doeditovať po stlačení tlačítka Vym na lište vpravo. Priradené JPRL-ky sú v tabuľke zoradené podľa lesných celkov.
V strede pod zoznamom JPRL je tlačítko Obhospodaruje od (dátum) - týmto tlačítkom môžte zadať, od kedy daný obhospodarovateľ na JPRL hospodári. Záložka JPRL obhospodarovateľa vyzerá takto:

Po kliknutí na tlačítko Obhospodaruje od... Vám program ponúkne okno na zadanie dátumu. Ak si vyberiete iba niektoré JPRL (tak, že držíte stlačenú klávesu CTRL a klikáte
myškou na záznamy, ktoré chcete vybrať), vpíše sa dátum iba do tých. Ak výber neurobíte, vpíše sa dátum do celého zoznamu JPRL v danom pláne.
Ak už niekde bol dátum vpísaný a Vy vyberiete tie JPRL ešte raz, program sa opýta, či chcete vpísať dátum aj do JPRL, ktoré ho už zapísaný majú. Ak potvrdíte, dátum sa prepíše.
Ak stlačíte tlačítko zrušiť, vpíše sa dátum len tam, kde ešte nebol. Ak odniekiaľ chcete dátum odstrániť úplne - vyberiete JPRL, kliknete na Obhospodaruje od... a v okne, kde sa zadáva dátum žiaden dátum nevyberiete a výber potvrdíte OK.

Detail JPRL sa zobrazí kliknutím na tlačítko Detail. Kliknutím na grafické tlačítka vpravo sa zobrazia porasty na mape (za konkrétny lesný celok alebo všetky porasty aktuálneho obhospodarovateľa). Ak má obhospodarovateľ priradenú iba časť porastu (napríklad z priradenia z prekrytu), tak je zobrazená iba konkrétna časť, nie celá JPRL. V prípade, že je graficky zobrazený lesný celok, dá sa v ňom odoberať vybraná JPRL-ka. 
Pod nimi je tlačítko Vym - na editáciu výmery JPRL pre obhospodarovateľa. 
Tlačítko Deľ - rozdelenie JPRL medzi viacerých obhospodarovateľov. Na obrazovke pod čiarou sa aktualizuje sumárna výmera obhospodarovateľa. Podrobnejšie údaje o výmere získate po kliknutí na zobáčik pred textom Čiastkové výmery PSL v ha.

Priradenie JPRL je možné z týchto zdrojov:

Po výbere zdroja JPRL kliknúť na tlačítko Priradiť.

Odobratie JPRL

 • Odobratie JPRL je možné len ak je načítaná grafika, teda ak je zobrazený LC na mape. Odoberá sa z grafiky a zároveň aj zo zoznamu JPRL. V tabuľke sa nastavíte na JPRL, ktorú chcete odobrať a stlačíte tlačítko po výbere JPRL-liek v tabuľke kliknúť na tačítko Odobrať

Priradenie JPRL zo zoznamu JPRL

 • otvoriť Detail -> Zoznam JPRL obhospodarovateľa, ktorému ideme priradiť JPRL

 • vybrať voľbu Priradiť JPRL z vytvoreného zoznamu JPRL

 • kliknúť v menu Vyhľadanie --> Zoznam JPRL

 • naplniť Zoznam JPRL záznamami porastov, ktoré chceme priradiť obhospodarovateľovi

 • kliknúť na tlačítko Priradiť JPRL

 • vyplniť dátum, od kedy obhospodarovateľ obhospodaruje vybrané JPRL (vpísaním dátumu, resp. výberom z kalendára), dátum potvrdiť tlačítkom OK  • potvrdiť priradenie JPRL-liek zo zoznamu JPRL kliknutím na YES, zrušiť priradenie NO

 • po návrate na detail obhospodarovateľa sa zoznam JPRL v tabuľke zaktualizuje. Ak bola v zozname na preberanie JPRL-ka, ktorej časť už obhospodaruje iný obhospodarovateľ, tak sa tomuto novému obhospodarovateľovi vytvorí nová časť z tejto JPRL z nulovou výmerou. Ak je na danej JPRL prvý obhospodarovateľ, má priradenú výmeru celej JPRL. Výmery je možné editovať tlačítkom Vym


Priradenie JPRL z tabuľky plochovej

 

Obhospodarovateľovi môžete priradiť JPRL aj z tabuľky plochovej 


Priradenie JPRL od obhospodarovateľa

 • otvoriť Detail -> Zoznam JPRL obhospodarovateľa, ktorému ideme priradiť JPRL

 • v zozname obhospodarovateľov (menu: Evidencia -> Obhospodarovateľ ) vybrať obhopodarovateľa, od ktorého ideme preberať JPRL

 • vybrať voľbu Priradiť JPRL od iného obhospodarovateľa

 • kliknúť na tlačítko Priradiť • vyplniť dátum, do kedy starý obhospodarovateľ obhospodaruje vybrané JPRL (vpísaním dátumu, resp. výberom z kalendára)

 • vyplniť dátum, od kedy nový obhospodarovateľ obhospodaruje vybrané JPRL (vpísaním dátumu, resp. výberom z kalendára),  potvrdiť tlačítkom OK 

 • tlačítkom OK potvrdiť sprístupnenie JPRL od obhospodarovateľa

 • z ponuky JPRL- po lesných celkoch vybrať JPRL a kliknúť na tlačítko Priradiť JPRL

 • po priradení všetkých JPRL, ktoré chceme priradiť kliknúť na tlačítko Návrat

 • po návrate na detail obhospodarovateľa sa zoznam JPRL v tabuľke zaktualizuje

Priradenie JPRL z prekrytu

 • otvoriť Detail -> Zoznam JPRL obhospodarovateľa, ktorému ideme priradiť JPRL z prekrytu

 • otvoriť si Mapa -> Prieniky vrstiev, kde máme pripravený prienik napr. parcely 'C' KN - výber ako prienik s Jprl

 • vybrať voľbu Priradiť JPRL z prekrytu

 • kliknúť na tlačítko Priradiť

 • vyplniť dátum, od kedy obhospodarovateľ obhospodaruje vybrané JPRL (vpísaním dátumu, resp. výberom z kalendára), dátum potvrdiť tlačítkom OK 

 • po návrate na detail obhospodarovateľa sa zoznam JPRL v tabuľke zaktualizuje. Ak obhospodarovateľ časť JPRL-ky obsahoval pred prekrytom, výmera sa aktualizuje o výmeru z prekrytu (vymNova = vymStara + vymPrekryt), ak časť JPRL nemal, časť JPRL sa vytvorí a priradí obhospodarovateľovi s výmerou z prekrytu. Výmery je možné editovať tlačítkom Vym