Na tejto záložke sú údaje o OLH. Ak patrí do Vašej pôsobnosti v pravom hornom rohu je zobrazená ceruzka  po kliknutí na ňu sa dostanete do editačného režimu, a odpadkový kôš – po kliknutí naň sa vybraný obhospodarovateľ zmaže z množiny OLH (ako subjekt zostane). Ak vybraný OLH nepatrí do Vašej pôsobnosti, popísané tlačítka v pravom hornom rohu sa nezobrazia.

V editačnom režime môžete vyplniť OLH údaje :

Číslo osvedčenia – číslo pod ktorým je OLH evidovaný

Dátum vydania osvedčenia - výberom z kalendára, alebo priamym vpísaním dátumu

Kto vydal osvedčenie - z otváracieho zoznamu vyberiete príslušný krajský lesný úrad

Dátum odobratia osvedčenia - výberom z kalendára, alebo priamym vpísaním dátumu

Kto odobral osvedčenie - otváracieho zoznamu vyberiete príslušný krajský, alebo obvodný lesný úrad

Dĺžka odobratia osvedčenia – vpíše sa doba na ktorú je osvedčenie odobraté

Vyčiarknutie z registra – kliknutím na štvorček za zafajkne/odfajkne vyčiarknutie OLH z registra

Editáciu môžete ukončiť kliknutím na tlačítko OK alebo Cancel vpravo dole. OK – potvrdí zaznamenané údaje, Cancel uzavrie editačný režim a údaje zostanú v pôvodnom stave.