Pred založením novej poľovníckej organizácie odporúčame overiť, či sa už daná organizácia v Zozname poľovníckych organizácií nenachádza. V menu Evidencia, Poľovnícke organizácie, v okne Zoznam poľovníckych organizácií zadáme názov poľovníckej organizácie. Ak sa v zozname poľovníckych organizácií nenachádza tak pokračujeme v menu Evidencia, Subjekty a v Zozname subjektov overíme, či je poľovnícka organizácia vytvorená ako subjekt.

Aby sme mohli založiť novú poľovnícku organizáciu, musí byť založená poľovnícka organizácia ako subjekt, to znamená, že v menu Evidencia, Subjekty a v okne Zoznam subjektov nájdeme príslušnú organizáciu, z ktorej chceme vytvoriť Poľovnícku organizáciu.

Ak poľovnícka organizácia nie je založená ako subjekt, tak vytvoríme novú organizáciu poľa postupu Založiť nový subjekt – Nová organizácia.

Zozname subjektov sa nastavíme na poľovnícku organizáciu a pokračujte v menu Evidencia, Poľovnícka organizácia. V okne Zoznam poľovníckych organizácií klikneme na tlačítko Nový. Potvrdíme pridanie novej poľovníckej organizácie stlačením tlačítka OK.


Následne sa zobrazí okno Detail Poľovníckej organizácie s kartami OrganizáciaPoľov. org.

 

Na karte Poľov. org.  po stlačení ikony pero sa sprístupní formulár, na ktorom sa zadávajú aktuálne údaje o poľovníckej organizácií.

Po stlačení ikony  odpadkový kôš sa Poľovnícka organizácia zmaže.

Po stlačení tlačítka Tlač detail, ktorý sa nachádza pod kartou Poľov. org.  môžete zobraziť a následne vytlačiť Výpis z centrálneho registra poľovníckych organizácií

V spodnej časti Detail poľovníckej organizácie, pod tlačítkom Tlač detail je rozbaľovací panel Editor poľovníckej organizácie  s údajmi o editorovi a kto vytvoril poľovnícku organizáciu.

Editor je organizácia, (väčšinou lesný úrad), ktorej zamestnanci záznam vytvorili a môžu ho aj editovať.

 

Upravovať údaje môže len Editor záznamu.

Na karte Organizácia sú uvedené údaje o Poľovníckej organizácií (Názov, IČO...) , Organizačná štruktúra, Adresa a Kontakty Poľovníckej organizácie. Údaje na karte Organizácia sa len zobrazujú, upravovať sa dajú len v menu Editácia, Subjekty, v Zozname subjektov, Detail.