Pridanie osoby do organizačnej štruktúry

V menu Evidencia, Subjekty,  v okne Zoznam subjektov  sa nastavte na Poľovnícku organizáciu, stlačte tlačítko Detail a následne kartu Organizačná štruktúra.

V štruktúre organizácie sa nastavte na jednotku, do ktorej chcete pridávať  nové organizačné jednotky (napr. názov poľovníckej organizácie).

Otvorte okno Zoznam subjektov v menu Editácia, Subjekty   a nastavte sa na osobu, ktorú chcete zaradiť do organizačnej štruktúry poľovníckej organizácie  a v okne Detail organizácie zadajte Nová osoba.


Potvrďte pridanie osoby do organizačnej štruktúry stlačením OK. 


V okne Nová osoba v organizačnej štruktúre upravte údaje pridávanej osobe.

 

Stlačte tlačítko OK.