Priradenie pôsobností členovi poľovníckej  stráže

  • Pôsobnosti sa pridávajú na obrazovke Detail poľovníckej stráže
  • Máte otvorený Detail poľovníckej stráže (nemusíte byť editor, ak ste zamestnanec OÚ - pozemkový a lesný odbor)
  • Otvoríte Zoznam užívateľov poľov. revírov a vyhľadáte príslušbný záznam. Ak sa užívateľ poľovného revíru v zozname nenachádza, najprv ho tam vložíte ako Nový záznam užívateľa poľov. revíru a potom pokračujete v pridávaní pôsobností poľovníckej stráže
  • Kliknutím na tlačítko Pridaj užív. poľov. rev. (na okne Detail poľovníckej stráže), priradíte novú pôsobnosť členovi poľovníckej stráže
  • Ak vybratý ​užívateľ poľovného revíru má v pôsobnosti viac ako jeden revír, zobrazí sa okno Pridaj užívateľa poľov.rev. do pôsobnosti poľ. stráže, nastavte sa na príslušný záznam v Zozname revírov v pôsobnosti užívateľa poľov. revíru a stlačte tlačítko Pridaj užívateľa poľ.rev. do pôsobnosti poľ.stráže. Ak užívateľ poľovného revíru má v pôsobnosti len jeden revír, pridá sa do pôsobnosti poľovníckej stráže automaticky a okno Pridaj užívateľa poľov.rev. do pôsobnosti poľ. stráže sa nezobrazí.
  • Kliknutím na tlačítko Odober záznam (na okne Detail poľovníckej stráže), zmažete pôsobnosť členovi lesnej stráže (POZOR!!! pri mazaní musíte byť editorom pôsobnosti, aby ste nezmazali pôsobnosť, ktorú priradil iný OÚ)
  • Kliknutím na tlačítko Detail revíru (na okne Detail člena poľovníckej stráže), zobrazíte Detail revíru v pôsobnosti poľovnickej stráže
  • Kliknutím na tlačítko Detail užív.poľov.rev.  (na okne Detail člena poľovníckej stráže), zobrazíte Detail užívateľa poľovného revíru v pôsobnosti poľovnickej stráže