Založenie nového poľovného revíru
Nový poľovný revír sa zakladá stlačením tlačítka Nový v okne Zoznam poľovných revírov. Zobrazí sa formulár pre vyplnenie atribútových údajov o novom poľovnom revíre.


Pred stlačením tlačítka Nový revír, odporúčame cez voľbu Vyhľadanie – Revíru, vyhľadať orientačne najbližší existujúci revír k revíru, ktorý ideme zakladať. Pomôže to pri zakresľovaní nových hraníc, resp. pri úprave hranice revíru. Vykreslený červený polygón revíru môžeme odfarbiť pomocou tlačítka   
v lište vpravo hore na hlavnej obrazovke aplikácie.
POZOR !!!
Ak sa zmenia hranice revíru, z dôvodu, že sa zakladá nový revír, ktorý bude za území už existujúcich revírov, needituje hranice všetkých dotknutých revírov. Zakladá sa iba nový revír a jemu sa zakresľujú hranice. Ostatným dotknutým revírom budú hranice upravené pracovníkom NLC, ktorý zakresľuje revíry do vrstvy poľovných revírov.


Vypísaním atribútov nového revíru a stlačením tlačítka OK sa uložia údaje o zakladanom revíre a sprístupní sa záložka Editácia hraníc revíru a záložka Editácia centroidu.
Vždy pri zakladaní nového revíru sa musí zakresliť hranica aj centroid revíru. Až potom sa tlačítkom    zapíše revír do databázy – atribúty aj grafika (nachádza sa na záložke Editácia centroidu).