Po stlačení voľby v menu Informácie -> Údaje o JPRL sa zobrazí okno Detail porastu. V sprístupnenom okne sa nachádzajú informácie o konkrétnej JPRL. Výber JPRL - porastu, za ktorý sa zobrazuje detail je možné urobiť niekoľkými spôsobmi:

  • grafický výber – kliknutím do mapy

  • atribútový výber – vo väčšine prípadov nastavením kurzoru na konkrétny záznam v tabuľke, ktorá obsahuje zoznam JPRL (napr. v zozname JPRL obhospodarovateľov, OLH; v Zozname JPRL)

Ak okno Detail porastu neobsahuje žiadne údaje, nebol vybratý žiaden porast.

Detail porastu sa skladá zo záložiek: Opis, Dreviny, Plán výchovy, Plán obnovy, Zalesnenie, Obhospodarovanie.

Etáž porastu sa vyberá kliknutím z rozbaľovacej ponuky.

Opis

Obsahuje informácie o opise porastu.

Dreviny

Obsahuje informácie o drevinách v poraste. Grafické zobrazenie sa sprístupňuje kliknutím na tlačítko.

Plán výchovy

Obsahujú informácie o pláne výchovy (prebierky, prečistky)

Plán obnovy

Obsahujú informácie o pláne obnovy (ťažby, ťažbové plochy)

Zalesnenie

Informácie o zalesnení. Zalesnenie po drevinách.

Obhospodarovanie

Obsahuje informácie o obhospodarovaní konkrétnej JPRL. Zachytáva informácie:

  • obhospodarovanie podľa tabuľky plochovej – teda informácie uvedené v programe starostlivosti o les

  • obhospodarovanie podľa evidencie štátnej správy

  • odborný lesný hospodár JPRL-ky podľa evidencie štátnej správy

LHE

Obsahuje informácie o lesnej hospodárskej evidencii:

  • zoznam všetkých kombinácií OLH + obhospodarovateľ na danej JPRL

  • tlačítka: LHE ťažba, LHE zalesnenie, LHE pestovanie

  • ak je za konkrétny porast vyplnená LHE, tlačítka sú sprístupnené

  • po ich stlačení - možnosť hneď prezerať evidenciu ťažby, zalesnenia, pestovnej činnosti