Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah
Prejsť nahor
Prihlásenie
Obrazovka v hornej časti obsahuje pohľad na dreviny evidované v porastovej karte.
Dreviny neevidované v porastovej karte ale popísané v PSL zobrazuje pohľad v dolnej časti obrazovky.
 
Popis tlačítok:
 
zmení poradie stĺpca dreviny. Ak je drevina na 11 a nižšej pozícii, program ju automaticky zaradí a zobrazí v rámci ostatných drevín
Odstrániť drevinu - odstráni drevinu z evidencie. V prípade že drevina má záznam s hmotou, program príkaz odmietne
Zmeniť drevinu -     zmení chybne zadaný názov dreviny. V prípade, že záznam dreviny s hmotou zadat iný užívateľ (OLH)  program príkaz odmietne
Zmeniť drevinu -     zmení chybne zadaný názov dreviny. V prípade, že záznam dreviny s hmotou zadat iný užívateľ (OLH)  program príkaz odmietne
Pridať drevinu -      pridá drevinu evidovanú v PSL medzi evidované dreviny v LHE
Pridať všetky dreviny - pridá všetky dreviny evidované v PSL medzi evidované dreviny v LHE
Pomocník -               zobrazí nápovedu (help