LHE - mesačná evidencia ťažby a holín (porastová karta)  
 
Nový záznam umožní editáciu nového záznamu

Upraviť záznam umožní editáciu existujúceho záznamu
 
  presunie riadok určeným  smerom. Funkcia je závislá od dátumu zásahu, neumožní narušenie časového sledu zásahov.
 


Dreviny spustí obrazovku pre správu drevín
 
  zobrazí obrazovku so zvoleným číselníkom
 
Ostatné zobrazí obrazovku s údajmi ostatných drevín
 
Celkom zobrazí obrazovku so sumárnymi údajmi
 
Pozn. zobrazí poznámku, v editačnom režime umožní je editáciu
 
Info zobrazí doplnkové informácie k záznamu
 
Pomocník zobrazí nápovedu (help)