2.A. Evidencia ťažby dreva a holín (príloha č. 4)

Vznik dôvodu na náhodnú ťažbu – uvedie sa skratka označenia škodlivého činiteľa (príloha č. 2), ktorý bol dôvodom vzniku náhodnej ťažby. Eviduje sa v mesiaci v ktorom vznikol dôvod na náhodnú ťažbu. Zároveň sa v príslušnom riadku eviduje odhadnutý objem poškodených alebo uhynutých stromov a krov podľa drevín. Ak po vykonaní náhodnej ťažby nie je totožný objem vyťaženého dreva s odhadnutým objemom náhodnej ťažby, zaeviduje sa oprava odhadnutého objemu náhodnej ťažby podľa drevín novým zápisom tak, aby sa súčet odhadnutého objemu náhodnej ťažby rovnal objemu vykonanej náhodnej ťažby vrátane objemu trvalo ponechaného dreva v lesnom poraste, pričom  v stĺpci „mesiac“ sa uvedie údaj „00“ a v stĺpci „vznik dôvodu na náhodnú ťažbu“ sa uvedie skratka označenia škodlivého činiteľa, ktorý bol dôvodom vzniku náhodnej ťažby (skratka škodlivého činiteľa sa uvedie totožná s tou, ktorou bol označený pôvodný zápis odhadovaného objemu náhodnej ťažby).

Druh ťažby - uvedie sa skratka označenia druhu ťažby podľa prílohy č. 1. Náhodná ťažba sa podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov musí vykonať do šiestich mesiacov od jej vzniku, alebo podľa harmonogramu na jej spracovanie schváleného orgánom štátnej správy lesného hospodárstva; následne sa zaeviduje podľa druhu ťažby. V lesných porastoch, kde je vykonanie náhodnej ťažby podmienené povolením výnimky podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov), sa náhodná ťažba zaeviduje po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o jej nepovolení, v prípade rozhodnutia o jej povolení až po vykonaní náhodnej ťažby.

Hospodársky spôsob a jeho forma - uvedie sa skratka označenia hospodárskeho spôsobu a jeho formy podľa prílohy č. 1; údaj sa uvádza len pri evidovaní obnovnej ťažby.

Príčina náhodnej ťažby – pri evidovaní náhodnej ťažby sa uvedie skratka označenia škodlivého činiteľa (príloha č. 2), ktorý bol dôvodom vzniku náhodnej ťažby.

Prebierková plocha - zaeviduje sa výmera, na ktorej bola vykonaná výchovná ťažba.

Holina (príčina vzniku, výmera) – uvedie sa skratka škodlivého činiteľa, pôsobením ktorého lesný porast zanikol. V prípade ak holina vznikla odstránením lesného porastu úmyselnou alebo náhodnou ťažbou, stĺpec „príčina vzniku“ sa nevypĺňa a uvádza sa iba výmera holiny súčasne s evidovaním príslušného druhu ťažby.

Dreviny - uvedie sa objem vyťaženého dreva alebo odhadnutý objem náhodnej ťažby podľa drevín; v prípade väčšieho počtu drevín ako je počet stĺpcov, sa objem dreva ostatných drevín uvedie súčtom podľa ich druhu v stĺpci „ostatné ihličnaté“ alebo „ostatné listnaté“.

Celkom - uvedie sa celkový objem evidovaného dreva v príslušnom riadku.

Poznámka - uvedie sa špecifikácia vykazovanej činnosti, číslo rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, dreviny, ktorých objem dreva je zahrnutý v stĺpci „ostatné ihličnaté“ alebo „ostatné listnaté“, alebo iné dôležité skutočnosti.