2.B. Evidencia obnovy lesa (príloha č. 5)

Zalesnenie - eviduje sa zalesnenie podľa jeho druhu (prvé zalesnenie alebo opakované zalesnenie); jednotlivé druhy zalesnenia sa evidujú v samostatnom riadku. Existujúce prirodzené zmladenie na obnovovanom prvku po vykonaní poslednej fázy      podrastového hospodárskeho spôsobu (dorub) sa eviduje súčasne so zaevidovaním holiny.

Spôsob zalesnenia - uvedie sa skratka označenia spôsobu zalesnenia (prílohy č. 3). Príčina opakovaného zalesnenia - pri opakovanom zalesnení sa uvedie skratka označenia škodlivého činiteľa (príloha č. 2), ktorý bol príčinou opakovaného zalesnenia, v prípade opakovaného zalesnenia vykonaného z dôvodu plnenia kritérií zabezpečeného lesného porastu sa skratka označenia škodlivého činiteľa neuvádza.

Plocha - uvedie sa celková výmera, na ktorej bolo zaevidované prvé zalesnenie alebo opakované zalesnenie.

Dreviny - uvedie sa zalesnená plocha podľa drevín; v prípade väčšieho počtu drevín ako je počet stĺpcov, sa plocha zalesnená ostatnými drevinami uvedie súčtom plôch podľa ich druhu v stĺpci „ostatné ihličnaté“ alebo „ostatné listnaté“.

Celkom - uvedie sa celková výmera zalesnenia evidovaná v príslušnom riadku.

Poznámka - uvedie sa špecifikácia vykazovanej činnosti, číslo rozhodnutia, dreviny, ktorých plocha zalesnenia je zahrnutá v stĺpci „ostatné ihličnaté“ alebo „ostatné listnaté“, alebo iné dôležité skutočnosti.