2.C. Evidencia pestovnej činnosti a ostatných výkonov (príloha č. 6)

 

Prečistky - uvedie sa výmera, na ktorej bola vykonaná prerezávka, čistka alebo plecí rub, prípadne tvarový orez v mladinách.

Príprava pôdy na obnovu lesa - uvedie sa výmera, na ktorej sa vykonala príprava pôdy na obnovu lesa (napr. prekopaním, prekyprením, zmulčovaním, vytrhávaním pňov, orbou, smykovaním).

Príprava plochy na obnovu lesa - uvedie sa výmera, na ktorej sa vykonala príprava plochy na zalesnenie (napr. odstraňovanie haluziny, uhadzovanie haluziny, pálenie haluziny, výsek krov a nežiaducich drevín).

Ochrana proti burine - uvedie sa výmera, na ktorej sa vykonávala ochrana proti burine (napr. chemicky, vyžínaním, ošlapávaním).

Ochrana proti zveri - uvedie sa výmera, na ktorej sa vykonala ochrana proti zveri (napr. chemicky, mechanicky s výnimkou oplocovania).

Oplocovanie - uvedie sa výmera oplotenej plochy za účelom ochrany lesa.

Poznámka - uvedie sa špecifikácia vykazovanej činnosti, číslo rozhodnutia, alebo iné dôležité skutočnosti.