Nastavenia konverzie
Obrazovka informuje o priebehu nahrávania súborov na server. Už počas nahrávania umožní nastavi parametre konverzie.

prevádzať len plošné objekty (area)
Prevedú sa len objekty tvoriace plochy, teda parcely. Líniové a bodové objekty budú ignorované.

vytvoriť kompletnú vrstvu línií
Vzhľadom k tomu, že výsledky konverzie môžu spracovávať rôzne programy môže nastať situácia, keď je potrebné aby hranice plôch boli zároveň samostatným líniovým objektom (v inej vrstve). Použitie tohto parametra však zvyšuje objem konvertovaných dát ako aj čas potrebný pre konverziu. Konverzia dát katastra určených ako podklad pre lesnícke mapovanie v programe TopoL nevyžaduje použitie tejto možnosti programového riešenia.

vytvoriť vrstvu podrobných bodov
Vytvorí vrstvu podrobných bodov (lomové body línií)  s ich označeniami. Má význam len vtedy ak s dátami pracujeme na úrovni geometrického plánu  a s dátami, ktoré zodpovedajú norme na tvorbu vektorových dát katastra. Pre väčšie územia sa značne zvyšuje objem dát a čas spracovania.

odstrániť duplicity z vrstvy podrobných bodov
Dopĺňa predošlý parameter. Spôsob záznamu dát v súbore vgi spôsobuje, že podrobný bod je v dátach evidovaný spravidla viacnásobne.  Zvolením tohto parametra program pri importe odstráni tieto duplicity. Týmto sa však v závislosti od množstva spracovávaných dát výrazne predĺži doba konverzie.

prepojiť s písomným operátom
Ak boli vybrané súbory písomného operátu katastra, je možné zvoliť možnosť prepojenia grafického a písomného operátu písomného operátu katastra.

vytvoriť chybový protokol
Bude vytvorený protokol s výpisom parciel, ktoré sa nachádzajú v písomnom operáte ale chýbajú v operáte grafickom.


chybový protokol len pre les
Protokol s výpisom parciel, ktoré sa nachádzajú v písomnom operáte ale chýbajú v operáte grafickom sa vyhotoví len pre druh pozemku les (10)

Konverzia
Spustí ďaľšiu etapu  konverzie dát

pozrieť tiež : Import vgi súborov, Výber vgi, vtx súborov, Zoznam importovaných  súborov