Vyhľadávanie vlastníka v katastri nehnuteľností

 

Po stlačení menu Vyhľadanie -> Vlastník sa zobrazí nasledujúca obrazovka:Údaje z katastra nehnuteľností sú poskytované v súlade so zmluvou uzavretou medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Úradom geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností. Úrad poskytuje NLC údaje a určuje pravidlá pre zobrazovanie týchto údajov.

V ComboBoxe v hornej časti obrazovky sa vyberá podľa čoho sa ide hľadať vlastník. Môžete vyhľadávať podľa:

  • mena firmy resp. priezviska vlastníka
  • IČO resp. dátumu narodenia
  • čísla listu vlastníctva

 

Výber vlastníka podľa mena firmy resp. priezviska vlastníka

Pri  tejto voľbe si musíte vybrať aj katastrálne územie, v ktorom idete vlastníka vyhľadať. Vždy je možné vyhľadávať iba za jedno katastrálne územie. Vyberať ho môžete postupne - Kraj -> Okres -> KU alebo rovno vpísaním a vybraním katastrálneho územia v ComboBoxe KU.

Medzi povinné údaje pri tomto vyhľadávaní patrí aj vpísanie priezviska resp. názvu firmy. Ostatné údaje sú nepovinné, ale uľahčia a urýchlia dohľadanie konkrétneho vlastníka napr. vpísaním mena resp. vpísaním a vybraním mesta resp. bydliska vlastníka.

Po stlačení tlačítka Vyhľadať sa v tabuľke dole zobrazia výsledky vyhľadania vlastníka. Tlačítkami Detail LV si zobrazuje detailné informácie o liste vlastníctva, na ktorom máte kurzor v tabuľke. Ak chcete zistiť, či sú vlastníci na danom liste vlastníctva členom vlastníckej skupiny, zistíte to stlačením tlačítka LV člen VS.

 

Výber vlastníka podľa IČO resp. dátumu narodenia

Pri  tejto voľbe si musíte vybrať aj katastrálne územie, v ktorom idete vlastníka vyhľadať. Vždy je možné vyhľadávať iba za jedno katastrálne územie. Vyberať ho môžete postupne - Kraj -> Okres -> KU alebo rovno vpísaním a vybraním katastrálneho územia v ComboBoxe KU.
 
Medzi povinné údaje pri tomto vyhľadávaní patrí aj vpísanie IČO resp. dátumu narodenia v tvare rrrrmmdd. Ostatné údaje sú nepovinné, ale uľahčia a urýchlia dohľadanie konkrétneho vlastníka napr. vpísaním mena resp. vpísaním a vybraním mesta resp. bydliska vlastníka.
 
Po stlačení tlačítka Vyhľadať sa v tabuľke dole zobrazia výsledky vyhľadania vlastníka. Tlačítkami Detail LV si zobrazuje detailné informácie o liste vlastníctva, na ktorom máte kurzor v tabuľke. Ak chcete zistiť, či sú vlastníci na danom liste vlastníctva členom vlastníckej skupiny, zistíte to stlačením tlačítka LV člen VS.
 
 
Výber vlastníka podľa čísla listu vlastníctva
 
Medzi povinné údaje pri tomto vyhľadávaní patrí aj vpísanie katastrálneho územia  a čísla listu vlastníctva.
 
Po stlačení tlačítka Vyhľadať sa v tabuľke dole zobrazia výsledky vyhľadania vlastníka. Tlačítkami Detail LV si zobrazuje detailné informácie o liste vlastníctva, na ktorom máte kurzor v tabuľke. Ak chcete zistiť, či sú vlastníci na danom liste vlastníctva členom vlastníckej skupiny, zistíte to stlačením tlačítka LV člen VS.

 

 

Tlačítko  odstráni z políčkom vpísané hodnoty.