Zoznam JPRL

Naplnenie zoznamu JPRL je možné dvoma spôsobmi:

 • grafický výber

 • atribútový výber

Atribútový výber

Filter slúži na vytvorenie Zoznamu JPRL (porastov + ostatných lesných pozemkov). Filtrácia prebieha zo všetkých platných JPRL podľa vybraných kritérií. Máte 3 možnosti vytvorenia zoznamu JPRL:

 • mazanie zoznamu + výber JPRL -> zmaže vytvorený zoznam JPRL a naplní ho novými JPRL podľa vytvorenej podmienky vo filtri

 • výber JPRL + pridanie do zoznamu -> podľa vytvorenej podmienky filtrovania JPRL-ky pridáva k už existujúcemu zoznamu JPRL

 • zúženie výberu JPRL -> slúži na dofiltrovanie údajov z už vytvoreného zoznamu JPRL

Vytvorenie zoznamu JPRL (filter)

 • vybrať Kategóriu výberu (Územné celky, Jprl, Drevina) v zozname

 • po výbere kategórie a sprístupni zoznam pole (táto ponuka sa mení podľa Kategórie výberu)

 • vybrať konkrétne pole

 • každé pole sa dá zo zoznamu vybrať práve raz, po vytvorení filtrovaného výrazu zo zoznamu vypadne

 • vybrať operátor z ponuky: <, >, ≤, ≥, =

 • vybrať resp. napísať hodnotu do políčka hodnota (vpisovanie hodnôt napr. vek, zastúpenie; výber zo zoznamu napr. drevina; vpisovanie s ponukou napr. okres, kraj, kataster – výber sa robí kliknutím na zvolený záznam)

 • ak je vyplnená kombinácia pole + operátor + hodnota, pripojiť vytvorenú kombináciu k filtrovanému výrazu kliknutím na tlačítko Pripoj výraz

 • vytvorený výraz sa zobrazí v okne Filtrovaný výraz

 • pre vytvorenie zloženej podmienky použiť tlačítka ( ), A, ALEBO, NOT + vytvorený výraz

 • pre vymazanie chybného resp. nesprávneho výrazu kliknúť na tlačítko Vymaž filter

 • po kompletne zostavenej podmienke kliknúť na tlačítko Filtruj

 • počet záznamov, ktoré vyhovujú filtru sa zobrazí v okne na obrazovke

 • v naplnenom Zozname Jprl budem mať všetky JPRL, ktoré vyhoveli filtru

 • prezeranie Zoznamu JPRL + editácia je možná v okne Zoznam JPRL

 • odchod bez filtrácie – kliknúť na tlačítko Zrušiť

Grafický výber