ForestPortal » Odborná sekcia I. » Odborné vzdelávanie » Aktuálne vzdelávanie
+421 45 53 14 111
open-book

Aktuálne prebiehajúce školenia, semináre, vzdelávania

Preškolenie OLH 22.-23.9.2021

Miesto konania: Reštaurácia Centrum, Kozačeka 8, Zvolen

 

V súvislosti s vyhláškou ÚVZ SR č. 241 ročník 31 zo dňa 12. augusta 2021 a stavom Covid automatu (pre Zvolen stupeň ohrozenia – červená farba) platným od 20.09.2021, organizátor tohto podujatia (Národné lesnícke centrum) umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia:výlučne osobám v režime OTPZa osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „osoba v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:

  1. osoba plne očkovaná,
  2. osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
  3. osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
Organizátor má právo požadovať od účastníka hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú z vyššie uvedených skutočností (potvrdenie o očkovaní alebo COVID PAS alebo potvrdenie o negatívnom výsledku testu alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia).Organizátor informuje účastníkov hromadného podujatia o nasledovných povinnostiach:
  1. potreba nosiť respirátor FFP2 na prekrytie dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia,
  2. v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácii,
  3. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia,
  4. zákaz podávania rúk.

Kľúčové oblasti práce odborného lesného hospodára

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na základe § 58 ods.1 písm. j/ zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“) schválilo materiál „Projekt školení držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára (ďalej len „OLH“)“ a pre rok 2021 poverilo listom č. 1171/2021, 6901/2021-720 zo dňa 25.01.2021 Národné lesnícke centrum vo Zvolene (ďalej len „NLC Zvolen“) realizáciou predmetných školení.

Podľa § 48 ods. 2 písm. m) zákona o lesoch je OLH povinný každých päť rokov zúčastniť sa školenia organizovaného ministerstvom. OLH sa školenia musí zúčastniť najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie päť rokov od zápisu do registra OLH alebo od posledného školenia.

Cieľ:
Absolvent vzdelávacieho programu získa resp. si obnoví a prehĺbi vedomosti a zručnosti súvisiace s aktuálnymi a pripravovanými legislatívnymi zmenami a predpismi na úseku lesného hospodárstva a ochrany prírody a ich aplikáciu v praxi, s lesnou hospodárskou evidenciou (LHE), s vedením a spracovaním údajov, s Lesníckym geograficko-informačným systémom, s hospodárskou úpravou lesa vo väzbe na činnosti, povinnosti a oprávnenie lesného hospodára, súvisiace s metódami ochrany a obrany lesa proti biotickým a abiotickým činiteľom vo väzbe na činnosti, povinnosti a oprávnenie lesného hospodára, s aktuálnymi problémami, novými poznatkami a postupmi pri vykonávaní činnosti lesného hospodára.

Cieľová skupina: Fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára.

Termín: 22.-23. september 2021

Upozornenie:  Účasť na školení je možná len na základe pozvánky a zaslania prihlášky na adresu organizačného garanta.

Miesto konania: bude upresnené vzhľadom na situáciu s vírusom COVID-19.
V prípade, ak nastane situácia, ktorá neumožní organizovať školenie prezenčnou formou organizátor školenie presunie na iný termín, ktorý bude zverejnený na webových stránkach.

Rozsah:  16 hodín

Cena na osobu: 140 € (na vzdelávaciu aktivitu sa nevzťahuje DPH)
Organizátor vzdelávania si vyhradzuje právo na zmenu ceny za školenie v závislosti na zmene cien jednotlivých nákladových položiek vzdelávacej aktivity.

Kontaktná osoba:
JUDr. Ing. Katarína Golianová
Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania
tel.: 045 – 5314 345
katarina.golianova@nlcsk.org

Školenie držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom

Činnosti s LRM možno vykonávať len na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§ 17, ods. 1 Zákona NR SR 138/2010 Z. z. o LRM).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na základe § 21 písm. h) zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli ako odborný garant školenia schválilo listom č. 12409/2021, 9637/2021-720 zo dňa 31.05.2021 materiál „Projekt školenia držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom“ (ďalej len projekt školenia) a poverilo realizáciou školenia pre rok 2021 ako organizačného garanta Národné lesnícke centrum vo Zvolene.

Vzdelávacia aktivita vyplýva z § 18 zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli, v zmysle ktorého fyzická osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom, je povinná sa každých päť rokov zúčastniť školenia organizovaného ministerstvom.

Týmto Vás pozývame na „Školenie držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s LRM“.

Termín školenia:
11. august 2021 – prezenčná forma
28. september 2021 – online forma

Miesto konania:
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Sokolská 2
960 01 Zvolen

Cena školenia: 50,00 € nepodlieha dani z pridanej hodnoty.

Bližšie informácie (len na pozvánky):
Ing. Katarína Bugalová
NLC – ÚLPV Zvolen
Sokolská 2, 960 01 Zvolen
tel.: 045 – 5314 260
e – mail: skolenielrm@nlcsk.org

Upozornenie: Účasť na školení je možná len na základe pozvánky!

Príprava na skúšky odborného lesného hospodára


Funkcia odborného lesného hospodára je kľúčovou pre zabezpečenie odborného hospodárenia a zveľaďovania lesov.

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen v spolupráci s MPRV SR, Sekciou lesného hospodárstva a spracovania dreva preto ponúka záujemcom o absolvovanie skúšok „Odborného lesného hospodára“ odbornú prípravu zameranú na získanie potrebných spôsobilostí spojených s výkladom činností OLH v zmysle zákona o lesoch.

Príprava dáva uchádzačom dobré predpoklady pre zvládnutie skúšky, ale aj pre ďalšie pôsobenie. Kurz v rozsahu 40 hodín poskytne účastníkom aktuálne a nové poznatky z kľúčových oblastí lesného hospodárstva.

Termín prípravy:  16. – 20. august 2021

Miesto konania:
Národné lesnícke centrum
Sokolská 2, 960 01 Zvolen
Veľká zasadačka, 2. poschodie

Cena kurzu:  260,00 € s DPH

Prípravy sa môžu zúčastniť len pozvaní uchádzači!

Bližšie informácie:
JUDr. Ing. Katarína Golianová
NLC – ÚLPV Zvolen
Sokolská 2, 960 01 Zvolen
tel.: 045 – 5314 345
e – mail: olh@nlcsk.org

Upozornenie: Je dôležité, aby nám uchádzači svoj záujem o účasť na vzdelávaní vopred oznamovali telefonicky.

Príprava na skúšky LRM

Činnosti s LRM možno vykonávať len na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§ 17, ods. 1 Zákona NR SR 138/2010 Z. z. o LRM). Žiadosť o vydanie osvedčenia podľa § 22, ods. 1 vyhlášky MPRV SR 501/2010 Z. z. predkladá fyzická osoba, ktorá úspešne absolvovala odbornú skúšku, obsahom ktorej je overenie vedomostí a schopností žiadateľa potrebných na činnosť s LRM (§ 21, ods. 8).

Z tohto dôvodu NLC – ÚLPV Zvolen pod gesciou MPRV SR, Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva pripravil odbornú prípravu pre všetkých žiadateľov o skúšku odbornej spôsobilosti v roku 2021.

Cieľ kurzu:

  • poskytnúť účastníkom najnovšie informácie z oblasti práce s reprodukčným materiálom podané poprednými odborníkmi, zaoberajúcimi sa danou problematikou
  • pripraviť žiadateľov na overe¬nie odbornej spôsobilosti na potenciálne úspešné zvlád¬nutie skúšok

Termín prípravy:25. – 26. august 2021

Miesto konania:Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen,
Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Cena kurzu:120,00 € s DPH

Bližšie informácie:
JUDr. Ing. Katarína Golianová
NLC – ÚLPV Zvolen
Sokolská 2, 960 01 Zvolen
tel.: 045 – 5314 345
e – mail: katarina.golianova@nlcsk.org

Upozornenie: Je dôležité, aby nám uchádzači svoj záujem o účasť na vzdelávaní vopred oznamovali telefonicky.

Skúšky odborného lesného hospodára

V zmysle vyhlášky MP SR č. 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi v súčinnosti s Odborom štátnej správy lesného hospodárstva MPRV SR organizujeme skúšky odborného lesného hospodára, ktoré sa uskutočnia

dňa:06. – 10. septembra 2021

Skúšok sa môžu zúčastniť len pozvaní uchádzači!

Miesto konania:Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen,
Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Bližšie informácie:
JUDr. Ing. Katarína Golianová
NLC – ÚLPV Zvolen
Sokolská 2, 960 01 Zvolen
tel.: 045 – 5314 345
e – mail: olh@nlcsk.org

Skúšky odbornej spôsobilosti na činnosti s LRM

V súčinnosti s Odborom štátnej správy lesného hospodárstva MPRV SR organizujeme skúšky odbornej spôsobilosti na činnosti s LRM, ktoré sa uskutočnia

dňa:14. septembra 2021

Skúšok sa môžu zúčastniť len pozvaní uchádzači!

Miesto konania:Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen,
Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Bližšie informácie:
JUDr. Ing. Katarína Golianová
NLC – ÚLPV Zvolen
Sokolská 2, 960 01 Zvolen
tel.: 045 – 5314 345
e – mail: katarina.golianova@nlcsk.org

Stanovenie veku vybraných druhov zveri po ulovení

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen pripravil pre záujemcov na základe Vašej objednávky odborné vzdelávanie „Stanovenie veku vybraných druhov zveri po ulovení“. Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade so zákonom č. 568 / 2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní (číslo potvrdenia o akreditácií 2257/2017/43/1).

Cieľom vzdelávacej aktivity je poskytnúť odborné informácie a zručnosti týkajúce sa spôsobov stanovenia veku vybraných druhov ulovenej zveri rôznymi metódami s dôrazom na postupy Mitchellovej metódy.

Účastníci vzdelávacej aktivity absolvujú odborný program v rozsahu desiatich vyučovacích hodín, prakticky si vyskúšajú určenie veku Mitchellovou metódou (prepílenie moláru M1 na polovicu, vyleštenie usadeniny cementu, pomocou mikroskopu zanalyzovanie stavu vrstiev a následné určenie veku jeleňa resp. jelenice) a bude im poskytnuté výukové CD s prezentáciou.

Termín vzdelávania:

po dohode so záujemcami

Priebeh vzdelávania:
08:30 – 09:00 – príchod, prezentácia účastníkov
09:00 – odborný program v rozsahu 10 vyučovacích hodín

Cena školenia:
Cena je 1200 € bez DPH za jednu vzdelávaciu aktivitu pri počte do 20 účastníkov prípadne dohodou (v závislosti od počtu účastníkov a miesta konania.

Lektor:
Ing. Jozef Bučko, PhD. – NLC – ULZI Zvolen

Organizačný garant:
Ing. Bc. Katarína Golianová
Sokolská 2, 960 01 Zvolen
tel.: 045 – 5314 345
e – mail: katarina.golianova@nlcsk.org

Upozornenie

Účasť na školení je možná len na základe pozvánky a zaslania prihlášky na adresu organizačného garanta