+421 45 53 14 111
open-book

Obhospodarovanie lesov

 • Postup pri uchádzaní sa o finančnú náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania lesného pozemku § 61e Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

  Tento postup je výstupom úlohy riešenej v rámci kontraktu č. 525/2019/MPRVSR-710 uzavretého medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Národným lesníckym centrom.

  Vypracovalo: NLC, Zvolen 2020

  Postup v PDF na stiahnutie

  Skrátená verzia pre tlač (PDF)

 • Postup pri nárokovaní si úhrady zvýšených nákladov za vykonanie opatrení na zabránenie nadmerného šírenia a premnoženia škodcov na základe § 28 odsek 3 a odsek 6 Zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch

  Tento postup je výstupom úlohy riešenej v rámci kontraktu č. 525/2019/MPRVSR-710 uzavretého medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Národným lesníckym centrom.

  Vypracovalo: NLC, Zvolen 2020

  Postup v PDF na stiahnutie

  Skrátená verzia pre tlač (PDF)

 • Výstupy NLC pre lesnícku prax II.

  Publikácia ponúka ďalších päť príspevkov, ktoré sú orientované na pracovníkov lesníckej prevádzky a tiež na tých, ktorí riešia problémy manažmentu poľovnej zveri či prípravy programu starostlivosti o lesy. Príspevky prezentujú dlhodobé biologické problémy a možnosti využitia moderných informačno – komunikačných technológií a aplikácií v lesnom hospodárstve.

  Vydalo: NLC, Zvolen 2020, ISBN: 978 – 80 – 8093 -310 – 4

  Publikácia v PDF na stiahnutie

 • Výstupy NLC pre lesnícku prax

  Publikácie je výstupom úlohy riešenej v rámci kontraktu č. 406/2018/MPRVSR-710 uzavretom medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným lesníckym centrom.

  Publikácia obsahuje päť príspevkov tematicky zameraných na oblasť biologicky a technicky orientovaných lesníckych disciplín. Príspevky prezentujú najaktuálnejšie poznatky, resp. najmodernejšie technológie v daných oblastiach, sú primárne určené prakticky orientovaným prevádzkovým pracovníkom v odvetví lesného hospodárstva.

  Vydalo: NLC, Zvolen 2019, ISBN: 978 – 80 – 8093 -279 – 4

  Publikácia v PDF na stiahnutie

 • Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

  Táto publikácia je výstupom úlohy riešenej v rámci kontraktu č. 533/2015-710/MPRV SR

  Publikácia v PDF na stiahnutie

 • Zima P.: Príručka obhospodarovateľa lesa a odborného lesného hospodára pre konania so štátnou správou.

  Obhospodarovatelia lesov a u nich pôsobiaci odborní lesní hospodári sa pri obhospodarovaní lesov stretávajú pri praktickej realizácii programov starostlivosti o lesy s potrebami vstúpiť do konania s orgánmi štátnej správy, čo býva vyvolané objektívnymi skutočnosťami ako napr. náhodné ťažby. Pre dosiahnutie svojich potrieb a požiadaviek, ktoré sú v záujme odborného obhospodarovania lesov sa musia oproti platnému programu starostlivosti o lesy zvoliť nové postupy a formy hospodárenia. Pre to sú v platnej legislatíve vytvorené zákonné možnosti, ktoré však obhospodarovatelia lesov môžu využiť po splnení stanovených požiadaviek a predložení príslušných žiadostí. Príručka poskytuje teoretické základy a praktické ukážky v danej problematike. Predkladá postupy, vzorové tlačivá a žiadosti najmä pri úprave PSL, zmene PSL, predčasnej obnove PSL, predĺžení lehoty na obnovu lesa na holine, predĺžení lehoty na zabezpečenie lesného porastu, vypracovaní harmonogramu vykonania náhodnej ťažby a harmonogramu obnovy lesa na holine. Obsahuje náležitosti potrebné pre to, aby obhospodarovateľ lesa mohol zabezpečiť odborné obhospodarovanie lesa v zmenených podmienkach po súhlase príslušného orgánu štátnej správy.

  Vydalo: NLC, Zvolen 2017. ISBN 978-80-8093-233-6, 96 s.

  Cena: 20,- € (základ dane), 2,- (DPH 10%), 22,-€ (spolu s DPH)
  Ing. Rastislav Španka, tel.045/ 5314 286, spanka@nlcsk.org

 • Zima P.: Postup na vedenie lesnej hospodárskej evidencie

  Publikácia je metodickou pomôckou pre vlastníkov lesov, obhospodarovateľov lesov, odborných lesných hospodárov a všetkých pracovníkov v odvetví lesného hospodárstva, ktorí prichádzajú do styku s lesnou hospodárskou evidenciou. Obsahuje výklad jednotlivých ustanovení vyhlášky, konkretizáciu a vysvetlenie pojmov, ktoré vyhláška obsahuje, návod na vypĺňanie evidenčných výkazov, ako aj konkrétne príklady vypĺňania jednotlivých evidenčných výkazov a vedenia grafickej evidencie.

  Vydalo: NLC, Zvolen 2014. ISBN 978-80-8093-185-8, 94 s.

  Cena: 15,- € (základ dane), 1,50 € (DPH 10%), 16,50 € (spolu s DPH)
  Kontakt: Ing. Rastislav Španka, tel.045/ 5314 286, spanka@nlcsk.org

 • ZÁSADY DIFERENCOVANÉHO PESTOVANIA LESA V ROZDIELNYCH EKOLOGICKÝCH PODMIENKACH

  Kamenský, M., Štefančík, I.

  Prírodné podmienky vyjadrené typologickými jednotkami a porastovými typmi sú najpodstatnejším identifikátorom, ktorý ovplyvňuje diferenciáciu pri pestovaní (obhospodarovaní) lesných porastov. Všeobecne prevláda názor, že šablónovitosť pri upravovaní prirodzených procesov a to najmä ak ide o dlhoročné prirodzené procesy, aké prebiehajú aj v lesných ekosystémoch, je neprípustná, no dodržiavanie rámcových zásad, diferencovaných podľa prírodných podmienok, cieľov hospodárenia a princípov hospodárnosti, resp. podľa princípov, ku ktorým lesníctvo postupne dospelo (GREGUŠ 2004), je nevyhnutné. Cieľom vzdelávacej aktivity je stručné a prehľadné zhrnutie základných činností, resp. opatrení pri obhospodarovaní (manažmente) lesných porastov v závislosti od diferencovaných prírodných a ekologických podmienok na Slovensku.

  Vydalo: NLC, Zvolen 2011 ISBN: 978-80-8093-138-4

  Publikácia v PDF na stiahnutie

 • ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY LESNÝCH DREVÍN – EKOLOGICKÉ NÁROKY, MORFOLÓGIA, LESNÉ SEMENÁRSTVO A ŠKÔLKÁRSTVO, OBHOSPODAROVANIE GÉNOVÝCH ZÁKLADNÍ

  Sarvaš, M., Bruchánik, R., Hoffmann, J., Chválová, K.,Ježovič, V.

  Odborná publikácia je obsahovo zameraná na základné charakteristiky 20 hospodársky najvýznamnejších drevín. V súčasnosti sa ukazuje potreba zabezpečiť väčšiu informovanosť pracovníkov lesného hospodárstva o základných nárokoch jednotlivých drevín, a tým zabezpečiť požadovanú kvalitu hlavne v primárnom odvetví lesného hospodárstva ako je pestovanie lesa. Publikácia vznikla ako jeden z výstupov projektu „Základné charakteristiky lesných drevín – ekologické nároky, morfológia, lesné semenárstvo a škôlkárstvo, obhospodarovanie génových základní“ a je financovaná Európskym spoločenstvom.

  Vydalo: NLC, Zvolen 2010 ISBN: 978-80-8093-112-4

  Publikácia v PDF na stiahnutie

 • PROBLEMATIKA LESNÉHO REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU A PROGRESÍVNE METÓDY DOPESTOVÁVANIA KRYTOKORENNÉHO SADBOVÉHO MATERIÁLU

  Sarvaš, M., Toma, P., Sušková M., Chválová, K.

  Odborná publikácia má prispieť k zvýšeniu informovanosti zamestnancov v lesných škôlkach a pestovateľov lesa o aktuálnom stave právnej úpravy v oblasti lesného reprodukčného materiálu a o progresívnych postupoch dopestovávania krytokorenného sadbového materiálu. Publikácia vznikla ako jeden z výstupov projektu „Problematika lesného reprodukčného materiálu a progresívne metódy dopestovávania krytokorenného sadbového materiálu“ a je financovaná Európskym spoločenstvom.

  Vydalo: NLC, Zvolen 2009 ISBN: 978-80-8093-103-2

  Publikácia v PDF na stiahnutie

 • PRÍRODE BLÍZKE OBHOSPODAROVANIE LESA

  Saniga, M., Bruchánik, R.

  Prvoradým cieľom lesného hospodárstva je trvalé udržanie vlastností lesného ekosystému v danej oblasti cez jeho ekologickú stabilitu. Prírode blízke pestovanie lesa, ktoré má v lesoch Slovenska veľkú možnosť uplatnenia v lesných ekosystémoch pôvodných drevín, vytvára predpoklady pre ich ekonomicky efektívne obhospodarovanie s vysokou ekologickou stabilitou. Publikácia charakterizuje koncepcie prírode blízkeho pestovania lesa, ako aj jeho praktické uplatňovanie v lesnej prevádzke. Publikácia vznikla ako jeden z výstupov projektu „Prírode blízke obhospodarovanie lesa“ v rámci PRV SR 2007 – 2013 a je financovaná Európskym spoločenstvom.

  Vydalo: NLC, Zvolen 2009 ISBN 978-80-8093-088-2

  Publikácia v PDF na stiahnutie

 • LESNÝ REPRODUKČNÝ MATERIÁL A PESTOVANIE LESA I.

  Sarvaš M., Hoffmann J., Sušková M., Chválová K., Longauer R., Takáčová E., Tučeková A.

  Učebnica vznikla ako jeden z výstupov projektu „Lesníctvo a drevárstvo – aktuálne potreby vo vzdelávaní a rozvoji ľudských zdrojov s prihliadnutím na sociálno-ekonomické prínosy“. Obsahovo je učebnica určená pre tri cieľové skupiny: robotníci, technicko-hospodárski pracovníci a manažéri v lesníctve. V prvej časti sú uvedené základné praktické pravidlá pri pestovaní voľnokorenného sadbového materiálu lesných drevín. V časti pre TH pracovníkov sú uvedené základné informácie o zbere a spracovaní semennej suroviny, dopestovaniu krytokorenného sadbového materiálu a základným charakteristikám lesných drevín, týkajúcich sa semien, ich skladovania, predsejbovej prípravy, výsevu a postupov autovegetatívneho rozmnožovania. Kapitoly pre manažérov pojednávajú o legislatívnych predpisoch v oblasti obchodovania s lesným reprodukčným materiálom v rámci EÚ a členských krajinách OECD.

  Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

  Vydalo: NLC, Zvolen 2007 ISBN 978-80-8093-031-8

  Publikácia v PDF na stiahnutie

 • ZAKLADANIE LESOV V MENIACICH SA EKOLOGICKÝCH PODMIENKACH

  Sarvaš, M., Tučeková, A., Takáčová, E., Chválová, K., Lengyelová, A., Varínsky, J., Longauerová, V., Sušková, M.

  Táto publikácia je určená účastníkom vzdelávacieho projektu Zakladanie lesov v meniacich sa ekologických podmienkach.Jeho cieľom je zlepšiť a rozšíriť základné, ako aj špecifické odborné znalosti v zavádzaní nových metód a nástrojov práce v lesníckych podnikoch s dôrazom na zlepšenie ochrany životného prostredia a vytvoriť tak predpoklad pre zabezpečenie trvalo-udržateľného hospodárenia v lesoch. Učebnica je obsahovo zamerané na predstavenie škôlkárskej výroby, progresívnych postupov pestovania krytokorenného sadbového materiálu, autovegetatívneho rozmnožovania drevín, kvality sadbového materiálu, umelej obnovy lesa, kvality práce a nových technologických postupov v umelej obnove lesa, ochranu sadbového materiálu a starostlivosti o lesné kultúry.

  Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

  Vydalo: NLC, Zvolen 2007 ISBN 978-80-8093-043-1

  Publikácia v PDF na stiahnutie

 • VÝCHOVA A OBNOVA LESNÝCH PORASTOV V ROZDIELNYCH EKOLOGICKĆH PODMIENKACH

  Štefančík, I., Kamenský, M., Bruchánik, R.

  Cieľom publikácie je stručné zhrnutie základných princípov obhospodarovania (manažmentu) lesných porastov v závislosti od diferencovaných prírodných a ekologických podmienok na Slovensku. Publikácia je určená predovšetkým pracovníkom lesníckej praxe, ale tiež odborným pracovníkom neštátnych subjektov, ktorí sú majiteľmi lesných porastov. V jednotlivých kapitolách je postupne predstavovaná charakteristika rozdielnych ekologických podmienok lesných porastov, vývoj diferencovaného manažmentu lesných porastov na Slovensku, zásady diferencovaného manažmentu lesných porastov v normálnych a zmenených ekologických podmienkach, perspektívy diferencovaného manažmentu lesných porastov.

  Tento projekt je spolufinancovaný Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

  Vydalo: NLC, Zvolen 2007 ISBN 978-80-8093-027-1

  Publikácia v PDF na stiahnutie

 • ATLAS ŠKÔD NA DREVINÁCH SPÔSOBENÝCH HMYZÍMI A HUBOVÝMI ŠKODLIVÝMI ČINITEĽMI

  Zúbrik, M., Kunca, A.

  V tejto príručke je spracovaná problematika biotických škodlivých činiteľov lesných drevín z vedeckých a odborných poznatkov a vlastných skúseností autorov. Jej cieľom je prispieť k informovanosti lesníckej prvovýroby o možnom pôsobení najvýznamnejších činiteľov. Venuje sa opisom pre správnu determináciu, praktickým metódam prevencie, supresie ako aj východiskám pre prognózu vývoja lesného ekosystému v daných pôdnoklimatických podmienkach.

  Vydalo: NLC, Zvolen 2011, ISBN: 978-80-8093-143-8

  Publikácia v PDF na stiahnutie

 • NOVÉ METÓDY OCHRANY LESA PROTI LYKOŽRÚTOVI SEVERSKÉMU A INÝM INVÁZNYM DRUHOM

  Vakula, J., Gupka A., Zúbrik, M., Kunca, A.

  Invázne druhy organizmov sú celosvetovým problémom, na ktorého riešenie sa každoročne vynakladá množstvo finančných prostriedkov. Podľa IUCN (Svetová únia ochrany prírody) sú invázne druhy globálne druhý najdôležitejší faktor ohrozujúci prirodzenú biodiverzitu ekosystémov. Okrem toho, že nepôvodné druhy hmyzu, rastlín a húb zapríčiňujú škody na ekosystémoch, majú aj vážny sociálno-ekonomický dosah. Vplyvom klimatických zmien, pôsobením vetra a iných abiotických a biotických faktorov, no najmä vplyvom človeka, ako najvýznamnejšieho faktora za posledných 200 rokov, prekonali mnohé druhy prirodzené bariéry. Výsledkom bol ich prienik na nové kontinenty, do nových krajín a území.

  Vydalo: NLC, Zvolen 2011, ISBN: 978-80-8093-137-7

  Publikácia v PDF na stiahnutie

 • VPLYV AKTÍVNEJ A PASÍVNEJ OCHRANY NA ŠÍRENIE KALAMITY SEKUNDÁRNYCH ŠKODLIVÝCH ČINITEĽOV

  Kunca, A., Nikolov, Ch., Vakula, J., Leontovyč, R., Galko, J., Zúbrik, M.

  Táto publikácia porovnáva šírenie poškodenia smrekového lesa modelovým sekundárnym škodlivým činiteľom lykožrútom smrekovým Ips typographus L. okolo území, ktoré boli poškodené vetrovou kalamitou v roku 2004 resp. 2002, a v ktorých sa aplikovala aktívna ochrana lesa s územiami, kde sa neaplikovali žiadne opatrenia ochrany lesa, teda s tzv. pasívnou ochranou.

  Vydalo: NLC, Zvolen 2011, ISBN: 978-80-8093-135-3

  Publikácia v PDF na stiahnutie

 • VIETOR A SNEH – NAJZÁVAŽNEJŠIE ABIOTICKÉ ŠKODLIVÉ ČINITELE

  Konôpka, B., Konôpka, J.

  Dlhodobo najzávažnejším škodlivým činiteľom lesných porastov je vietor, menej sneh a námraza. Vývoj vetrových a snehových náhodných ťažieb, popis nebezpečných smerov vetra, ohrozenia lesov vetrom, analýza snehovej kalamity z rokov 2005/2006 a opatrenia na zníženie poškodzovania lesných porastov vetrom a snehom sú uvedené v brožúre, ktorá vyšla ako jedna z príloh časopisu LES & Letokruhy.

  Vydalo: NLC, Zvolen 2009

  Publikácia v PDF na stiahnutie

 • LYKOŽRÚT SMREKOVÝ (IPS TYPOGRAPHUS L.) – NAJOBÁVANEJŠÍ ŠKODLIVÝ ČINITEĽ SÚČASNOSTI

  Vakula, J., Gubka, A., Galko, J., Kunca, A., Nikolov, Ch.

  Podkôrny hmyz sa významnou mierou podieľa na výške náhodných ťažieb na Slovensku. Príloha časopisu LES & Letokruhy charakterizuje aktuálnu situáciu v lesoch Slovenska v súčasnosti, uvádza prognózu populačnej dynamiky lykožrúta, ako aj navrhované opatrenia a spôsoby biologickej ochrany lesa proti lykožrútovi smrekovému.

  Vydalo: NLC, Zvolen 2009

  Publikácia v PDF na stiahnutie

 • SMREČINY V CHRÁNENÝCH ÚZEMIACH

  Schwarz, M., Moravčík, M.

  Informačná brožúra vložená v časopise LES & Letokruhy popisuje zastúpenie smreka a prirodzenosť smrečín v chránených územiach, charakterizuje i prirodzenosť nižších vývojových štádií smrečín a problematiku navrhovania chránených území a ochranných pásem, ako aj ich zonáciu. Posledná kapitola prílohy sa venuje problémom so smrekom a vhodnej kategórii chráneného územia.

  Vydalo: NLC, Zvolen 2009

  Publikácia v PDF na stiahnutie

 • MODELY HOSPODÁRENIA A PESTOVANIE STABILNÝCH SMREKOVÝCH PORASTOV

  Kulla, L., Štefančík, I., Petráš, R., Tučeková, A., Kamenský, M., Tutka, J.

  Príloha časopisu LES & Letokruhy odpovedá na otázky ako: čo sú modely hospodárenia, aké je cieľové zastúpenie smreka, aká je úplná premena, kedy je potrebné pristúpiť k rekonštrukciám, ako znížiť straty na hodnotovej produkcii. Čitateľ sa dozvie, že zalesniť kalamitnú holinu nie je len tak, že aj prirodzená obnova môže byť s otáznikmi, na čo nezabudnúť v mladých smrečinách s dôrazom na efektívnosť pri hospodárení.

  Vydalo: NLC, Zvolen 2009

  Publikácia v PDF na stiahnutie

 • SÚČASNÝ STAV A PROGNÓZY VÝVOJA HYNUTIA SMREČÍN NA SLOVENSKU

  Hlasný, T., Kulla, L., Bucha, T., Konôpka, J.

  Príloha časopisu LES & Letokruhy charakterizuje rozpad smrečín podľa vývoja náhodných ťažieb, využitie satelitných snímok pri identifikácii stavu a vývoja smrečín, zmeny stavu smrekových porastov medzi rokmi 2002 – 2007 a 2007 – 2008, uvádza prognózy vývoja podľa objemov náhodných ťažieb a počtu generácii podkôrneho hmyzu v podmienkach klimatických zmien a opisuje hlavných škodlivých činiteľov.

  Vydalo: NLC, Zvolen 2009

  Publikácia v PDF na stiahnutie

 • ŠKODLIVÉ ČINITELE LESNÝCH DREVÍN A OCHRANA PRED NIMI

  Kunca, A., Zúbrik, M., Novotný, J. a kolektív

  Táto publikácia je určená účastníkom vzdelávacieho projektu Škodlivé činitele lesných drevín a ochrana pred nimi. Cieľom projektu je zlepšiť a rozšíriť základné, ako aj špecifické odborné znalosti v zavádzaní nových metód a nástrojov práce v lesníckych podnikoch s dôrazom na zlepšenie životného prostredia a vytvoriť tak predpoklad pre zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. Obsahovo je publikácia zameraná na predstavenie integrovaného manažmentu škodcov, integrovaného manažmentu škodcov v lesnom ekosystéme, škodlivých činiteľov lesných drevín a dozoru nad zdravotným stavom lesov.

  Tento projekt je spolufinancovaný Európskym spoločenstvom.

  Vydalo: NLC, Zvolen 2007 ISBN 978-80-8093-048-6

  Publikácia v PDF na stiahnutie

 • PRÍRUČKA VLASTNÍKA A OBHOSPODAROVATEĽA LESA

  Konôpka, J., kol.

  Cieľavedomé pôsobenie vlastníka a obhospodarovateľa lesa na les ako hlavný objekt svojej činnosti, predpokladá jeho vysokú odbornú úroveň, vyplývajúcu z vlastníckych vzťahov, hospodárskych zámerov a spoločenských potrieb kladených na les. Potreba integrovať poznatky z obnovy a výchovy lesných porastov, ochrany lesa, ťažbovo-dopravných technológií, hospodárskej úpravy lesov ako aj právnych noriem v lesnom hospodárstve vyplýva z postulátu pripraviť odborne všestranne vzdelaného obhospodarovateľa lesa. Skĺbenie poznatkov z histórie vlastníctva a obhospodarovania lesa s novými biologickými, technickými a ekonomickými vedomosťami je predpokladom zabezpečenia jednej z hlavných úloh vlastníka a obhospodarovateľa lesa – zachovanie trvalo udržateľných a zdravých lesných spoločenstiev.

  Táto publikácia vznikla ako jeden z výstupov projektu „Príručka vlastníka a obhospodarovateľa lesa“ v rámci PRV SR 2007 – 2013 financovaného Európskym spoločenstvom.

  Vydalo: NLC, Zvolen 2010 ISBN 978-80-8093-123-0

  Publikácia v PDF na stiahnutie

 • UPLATŇOVANIE FUNKCIÍ LESA V KRAJINE

  Čaboun, V., Tutka, J., Moravčík, M., kol.

  V súlade s lesníckou stratégiou EÚ je jedným zo základných cieľov lesníckej politiky na Slovensku presadzovanie polyfunkčného (funkčne integrovaného) využívania funkcií lesov v celej šírke. K lesom a ich funkciám treba preto pristupovať ako k prírodnému bohatstvu a vhodným obhospodarovaním ho treba zachovať a v rámci možností i zlepšovať. Spoločnosť sa však musí postarať, aby sa pre vlastníkov lesných pozemkov zabezpečila spoločensky prijateľná miera zisku, pretože vlastník starostlivosťou o vhodnú štruktúru lesa poskytuje spoločnosti významné služby. Medzi najzávažnejšie problémy limitujúce účinné uplatnenie systému polyfunkčného lesného hospodárstva patrí najmä nesúlad medzi spoločenskou objednávkou na využívanie funkcií lesov a jej ekonomickým krytím. Zatiaľ čo spoločenská objednávka na produkciu dreva je ekonomicky stimulovaná trhom, spoločenská objednávka na využívanie ostatných funkcií (najmä netrhového charakteru) nie je ekonomicky dostatočne zabezpečená ani v jednoznačných prípadoch objednávky, akými sú ochranné lesy a lesy osobitného určenia. (Čaboun, V., Zemko, M., 2011: Uplatňovanie funkcií lesa v krajine) Táto publikácia vznikla ako jeden z výstupov projektu „Uplatňovanie funkcií lesa v krajine“ v rámci PRV SR 2007 – 2013 financovaného Európskym spoločenstvom.

  Vydalo: NLC, Zvolen 2010 ISBN 978-80-8093-120-9

  Publikácia v PDF na stiahnutie

 • DENDROMETRICKÉ PRÍSTROJE A POMÔCKY PRE EFEKTÍVNE MERANIE LESA

  Marušák, R., Urbánek, V., Šebeň, V.

  Táto publikácia si kladie za cieľ predstaviť moderné nástroje a prístroje používané pri praktickej dendrometrii, predovšetkým z hľadiska ich praktických dopadov na dnešnú lesnícku prax. Popisuje súčasné alternatívy, trendy, vývoj a princípy, ktorými sa tieto moderné technológie odlišujú od tradičných zvyklostí a prístupov. Autori sa venujú prístrojom a spôsobom merania, ktoré môžeme označiť za praktickú, v širšom zmysle slova za prevádzkovú dendrometriu. Cieľom publikácie je aj podať zrozumiteľnou formou, čo najpresnejčie informácie o tom, čo je na trhu k dispozícii, čo od jednotlivých prístrojov môžu očakávať. Čitateľ si môže spraviť obraz o tom, ktorým smerom sa súčasné technológie uberajú. Táto publikácia vznikla ako jeden z výstupov projektu „Efektívne metódy merania lesa“ v rámci PRV SR 2007 – 2013 financovaného Európskym spoločenstvom.

  Vydalo: NLC, Zvolen 2009 ISBN 978-80-8093-097-4

  Publikácia v PDF na stiahnutie

 • HOSPODÁRSKO–ÚPRAVNÍCKE PLÁNOVANIE A TRVALO UDRŽATEĽNÉ HOSPODÁRENIE V LESOCH

  Bavlšík J., Kučera J., Ruman K.

  Pre odborné obhospodarovanie lesov vlastníkmi, správcami, nájomcami a obhospodarovateľmi lesov, ktorým je táto publikácia určená je dôležité poznať svoje práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z týchto predpisov a racionálne a efektívne ich využívať pri zveľaďovaní svojho majetku. Týmto sa bude napĺňať aj generačný odkaz zachovať lesy potomstvu. Táto publikácia vznikla ako jeden z výstupov projektu „Hospodársko-úpravnícke plánovanie a trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch“ v rámci PRV SR 2007 – 2013 financovaného Európskym spoločenstvom.

  Vydalo: NLC, Zvolen 2010 ISBN 978-80-8093-110-0

  Publikácia v PDF na stiahnutie

 • KRÍZOVÝ MANAŽMENT V LESNOM HOSPODÁRSTVE

  Konôpka,J., Kovalčík, M., Moravčík, M.

  Ku chronickým problémom, ktoré v lesníctve na Slovensku už desaťročia pretrvávajú, pribudla finančná a hospodárska kríza majúca globálny charakter. Analýza stavu danej situácie, scenáre ďalšieho vývoja ako aj nástroja na riešenie krízy v lesnom hospodárstve sú predmetom záujmu danej publikácie. Publikácia vyúsťuje do ďalšieho smerovania lesníctva a drevospracujúceho priemyslu na obdobie rokov 2010 – 2014.

  Táto publikácia vznikla ako jeden z výstupov projektu „Krízový manažment v lesnom hospodárstve“ v rámci PRV SR 2007 – 2013 financovaného Európskym spoločenstvom.

  Vydalo: NLC, Zvolen 2010 ISBN 978-80-8093-109-4

  Publikácia v PDF na stiahnutie

 • LESY A LESNÍCTVO – RIZIKÁ, VÝZVY, RIEŠENIA

  Zborník abstraktov, 2. – 4. september 2008, Zvolen Slovenská republika
  Zostavovateľ: Sarvašová, Z.

  Zborník abstraktov obsahuje anotácie príspevkov medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 2. – 4. septembra 2008 pri príležitosti 110. výročia vzniku Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen a 30. výročia existencie celoživotného vzdelávania v lesnom hospodárstve na Slovensku.

  Vydalo: NLC, Zvolen 2008 ISBN 978-80-8093-054-7

  Publikácia v PDF na stiahnutie