ForestPortal » Povinné vzdelávanie
+421 45 53 14 111

Povinné vzdelávanie

OLH - Odborný lesný hospodár

Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára sa podáva na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) do 31. októbra podľa vzoru uvedeného v prílohe vyhlášky MP SR č. 451/2006 o odbornom lesnom hospodárovi.

Vzor tlačiva: Žiadosť o vykonanie skúšky

Povinné prílohy k žiadosti sú:

a) doklad o vzdelaní

b) doklad o absolvovaní praxe v lesníckych činnostiach potvrdený obhospodarovateľom lesa spolu s opisom vykonávaných lesníckych činností

c) zaplatenie správneho poplatku (kolok: 170 € – sadzobník správnych poplatkov NRSR č. 145/1995).

Adresa na zaslanie:        Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

                                           Dobrovičova 12

                                           812 66 Bratislava

Žiadateľovi, ktorý spĺňa predpoklady odbornej spôsobilosti, sa termín a miesto skúšky oznámi písomne najneskôr 30 dní pred jej konaním.

Odborná príprava dáva uchádzačom dobré predpoklady pre zvládnutie skúšky, ale aj pre ďalšie pôsobenie. Kurz v rozsahu 40 hodín poskytne účastníkom aktuálne a nové poznatky z kľúčových oblastí lesného hospodárstva.

Termín:

13.-17.5.2024

Upozornenie: 

Účasť na školení je možná len na základe pozvánky a zaslania prihlášky na adresu organizačného garanta.
 

Cena kurzu: 250 € bez DPH

DPH: 50 €

CENA S DPH: 300 €

Okruh otázok a téz ku skúškam

Kontaktná osoba:            JUDr. Ing. Katarína Golianová – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

                                            045/5314 345

                                            olh@nlcsk.org

Termín skúšok OLH stanovuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Termín:

10.-14.6.2024

Upozornenie: 
Účasť na školení je možná len na základe pozvánky a zaslania prihlášky na adresu organizačného garanta.
 

Okruh otázok a téz ku skúškam

Databáza testov na písomnú časť skúšok odbornej spôsobilosti OLH

Právne predpisy

Tažba dreva

Hospodárska úprava lesov

Ochrana lesov

Pestovanie lesov

Poznámka:

Zverejnené otázky sú platné podľa právneho stavu k roku 2021.

Kontaktná osoba:          JUDr. Ing. Katarína Golianová – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

                                          045/5314 345

                                          olh@nlcsk.org

Podľa § 48 ods. 2 písm. m) zákona o lesoch je OLH povinný každých päť rokov zúčastniť sa školenia organizovaného ministerstvom. OLH sa školenia musí zúčastniť najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie päť rokov od zápisu do registra OLH alebo od posledného školenia.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR každoročne poveruje Národné lesnícke centrum vo Zvolene realizáciou predmetných školení.

Termín:

20. – 21. február 2024 (prezenčne)
27. – 28. február 2024 (prezenčne)
5. –  6. marec 2024 (prezenčne)
12. – 13. marec 2024 (online)
 

Upozornenie:
Účasť na školení je možná len na základe pozvánky a zaslania prihlášky na adresu organizačného garanta.

Rozsah: 16 hodín

Cena na osobu: 160 € (na vzdelávaciu aktivitu sa nevzťahuje DPH)

Kontaktná osoba:    JUDr. Ing. Katarína Golianová – Centrum
transferu poznatkov a lesnej pedagogiky
045/5314 345
katarina.golianova@nlcsk.org


Vydanie duplikátu osvedčenia resp. certifikátu

LRM - Lesný reprodukčný materiál

Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom sa podáva na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) do 31. marca podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 22 vyhlášky MP SR č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh.

Vzor tlačiva: Žiadosť o vykonanie skúšky

Povinné prílohy k žiadosti sú:   

a) overená kópia dokladu o vzdelaní

b) zaplatenie správneho poplatku (kolok: 170 € – sadzobník správnych poplatkov NRSR č. 145/1995).

Adresa na zaslanie:        Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

                                           Dobrovičova 12

                                           812 66 Bratislava

 

Žiadateľovi, ktorý spĺňa predpoklady odbornej spôsobilosti, sa termín a miesto skúšky oznámi písomne najneskôr 30 dní pred jej konaním.

Odborná príprava dáva uchádzačom dobré predpoklady pre zvládnutie skúšky, ale aj pre ďalšie pôsobenie. Kurz v rozsahu 16 hodín poskytne účastníkom najnovšie informácie z oblasti práce s reprodukčným materiálom  podané poprednými odborníkmi, zaoberajúcimi sa danou problematikou.

Termín:

Upozornenie: 
Účasť na školení je možná len na základe pozvánky a zaslania prihlášky na adresu organizačného garanta.
 

Cena kurzu: 120 € bez DPH

DPH: 24 €

CENA S DPH: 144 €

Okruh otázok a téz ku skúškam

Kontaktná osoba:      Ing. Katarína Bugalová – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky
045/5314 262
katarina.bugalova@nlcsk.org

Termín skúšok LRM stanovuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Termíny:

Upozornenie: 
Účasť na školení je možná len na základe pozvánky a zaslania prihlášky na adresu organizačného garanta.
 

Okruh otázok a téz ku skúškam

Kontaktná osoba:       Ing. Katarína Bugalová – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky
045/5314 262
katarina.bugalova@nlcsk.org

Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v zmysle ktorého fyzická osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia je povinná zúčastniť sa školenia organizovaného ministerstvom najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie päť rokov od vydania osvedčenia alebo od posledného školenia.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR každoročne poveruje Národné lesnícke centrum vo Zvolene realizáciou predmetných školení.

Termín: 

Upozornenie:

Účasť na školení je možná len na základe pozvánky a zaslania prihlášky na adresu organizačného garanta.

Rozsah: 7 hodín

Cena na osobu: 65 € (na vzdelávaciu aktivitu sa nevzťahuje DPH)

Kontaktná osoba:      Ing. Katarína Bugalová – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky
045/5314 262
skolenielrm@nlcsk.org


Vydanie duplikátu osvedčenia resp. certifikátu

PSL - Programy starostlivosti o lesy

Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy sa podáva na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) do 31. marca podľa vzoru uvedeného v prílohe vyhlášky MP SR č. 451/2006 Z. z.

Vzor tlačiva: Žiadosť o vykonanie skúšky

Povinné prílohy k žiadosti sú:   

a) doklad o vzdelaní

b) doklad o absolvovaní praxe v hospodárskej úprave lesov v trvaní najmenej piatich rokov,

c) zaplatenie správneho poplatku (kolok: 170 € – sadzobník správnych poplatkov NRSR č. 145/1995).

 

Adresa na zaslanie:        Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

                                           Dobrovičova 12

                                           812 66 Bratislava

Žiadateľovi, ktorý spĺňa predpoklady odbornej spôsobilosti, sa termín a miesto skúšky oznámi písomne najneskôr 30 dní pred jej konaním.

 

Termín skúšok OLH stanovuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Skúškou sa overujú odborné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti
a) lesného hospodárstva,
b) katastra nehnuteľností,
c) pozemkových úprav a usporiadaní vlastníctva k pozemkom,
d) metód a technologických postupov hospodárskej úpravy lesov,
e) ochrany prírody a krajiny.

 

Kontaktná osoba:      JUDr. Ing. Katarína Golianová – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

                                      045/5314 345

                                      katarina.golianova@nlcsk.org