ForestPortal
+421 45 53 14 111
ForestPortalo lesoch Slovenska ForestPortalo lesoch Slovenska ForestPortalo lesoch Slovenska
ForestPortalo lesoch Slovenska
ForestPortalo lesoch Slovenska
ForestPortalo lesoch Slovenska

Základné informácie o lesoch a lesníctve

Odborné informácie, informačné systémy a PRV

Poradenský a vzdelávací systém v lesníctve

Aktuality

 • Verejná konzultácia k základným parametrom výzvy PRV SR 2014 – 2022 pre podopatrenie 8.6

  Vážení potenciálni žiadatelia v rámci podopatrenia 8.6, dávame do vašej pozornosti, že v súčasnej dobe prebieha na stránke NSRV verejná konzultácia k pripravovanej výzve pre podopatrenie 8.6 „Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh“. V rámci základných parametrov výzvy  pre predmetné podopatrenie nájdete taktiež prelink k aplikácii stanovujúcej výšku oprávnených výdavkov+ Read More
 • Zverejnenie výzvy č. 69/PRV/2023

  PPA oznamuje, že zverejnila výzvu č. 69/PRV/2023 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022, pre podopatrenie 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami. Základné informácie o predmetnej výzve nájdete na tomto mieste  https://www.forestportal.sk/prv_sr/projektove-podpory/aktualne-vyzvy-8-3-3/
 • Hodnoty koeficientov vývoja priemerných cien a nákladov pre ihličnaté dreviny (KCihl) a pre listnaté dreviny (KClis) platné od 1. januára 2023

  Na stránke https://www.forestportal.sk/odborna-sekcia-i/ekonomika-lesneho-hospodarstva/najom-lesnych-pozemkov/koeficient-vyvoja/ boli zverejnené hodnoty koeficientov vývoja priemerných cien a nákladov pre ihličnaté dreviny (KCihl) a pre listnaté dreviny (KClis) platné od 1. januára 2023.
 • 11. modifikácia PRV SR 2014-2022 na rok 2023

  Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že MPRV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke Program rozvoja vidieka SR 2014-2022 po 11. modifikácii schválenej Európskou komisiou 27.4.2023.
 • Metodika na vydávanie potvrdení pre opatrenie 8.4

  Na stránke Technickej podpory NLC pre žiadateľov bola v rámci opatrenia 8.4 zverejnená Metodika na vydávanie potvrdení: https://www.forestportal.sk/prv_sr/projektove-podpory/technicka-podpora-nlc-8-4/

Rýchle odkazy