ForestPortal
+421 45 53 14 111
ForestPortalo lesoch Slovenska ForestPortalo lesoch Slovenska ForestPortalo lesoch Slovenska
ForestPortalo lesoch Slovenska
ForestPortalo lesoch Slovenska
ForestPortalo lesoch Slovenska

Základné informácie o lesoch a lesníctve

Odborné informácie, informačné systémy a PRV

Poradenský a vzdelávací systém v lesníctve

Aktuality

 • Aktualizácia č. 1 výzvy č. 63/PRV/2022

  Na základe aktualizácie č. 1 výzvy č. 63/PRV/2022 zo dňa 31.1.2024 pre podopatrenie 4.3 – Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde upozorňujeme potenciálnych žiadateľov, že PPA zmenila termín uzavretia výzvy na 30.04.2024. Predmetnou aktualizáciou sa taktiež v bode 1.7.1 výzvy zvýšil maximálny počet predložených ŽoNFP jedným žiadateľom.
 • Dôležité upozornenie

  V súvislosti s predkladaním záverečnej žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“) upozorňujeme žiadateľov, že na rozdiel od ostatných lesníckych podopatrení, resp. výziev v prípade výzvy č. 70/PRV/2023 je žiadateľ v zmysle bodu 3.8 tejto výzvy povinný predložiť záverečnú ŽoP najneskôr do 30.4.2025!
 • Vzorové projekty pre lesnícke projektové podopatrenia PRV SR 2014 – 2022

  Národné lesnícke centrum v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti podpory lesníctva z fondov EÚ pre obhospodarovateľov a vlastníkov lesov zverejnilo ďalší vzorový projekt (ŽoNFP a vybrané povinné prílohy s výnimkou projektovej dokumentácie) pre Výzvu č. 70/PRV/2023 pre podopatrenie 8.6, Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania+ Read More
 • Zverejnenie výzvy č. 70/PRV/2023 pre podopatrenie 8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh 

  Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila vyhlásenie výzvy pre podopatrenie: 8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu je až 40 miliónov EUR. Viac na stránke https://www.apa.sk/70-prv-2023.
 • Aktualizácia č. 3 Indikatívneho harmonogramu výziev PRV SR 2014-2022

  Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že  MPRV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke aktualizáciu č. 3 Indikatívneho harmonogramu výziev PRV SR 2014-2022 na rok 2023. https://www.mpsr.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-prv-sr-2014-2022-na-rok-2023-aktualizacia-c-3/1185-43-1185-18965/

Rýchle odkazy