ForestPortal
+421 45 53 14 111
ForestPortalo lesoch Slovenska ForestPortalo lesoch Slovenska ForestPortalo lesoch Slovenska
ForestPortalo lesoch Slovenska
ForestPortalo lesoch Slovenska
ForestPortalo lesoch Slovenska

Základné informácie o lesoch a lesníctve

Odborné informácie, informačné systémy a PRV

Poradenský a vzdelávací systém v lesníctve

Aktuality

 • Blížiaci sa termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola na investície do lesnej techniky

  Uzavretie 2. hodnotiaceho kola v rámci výzvy č. 70/PRV/2023, kde sú oprávnenými žiadateľmi okrem obhospodarovateľov neštátnych lesov aj subjekty poskytujúce služby v lesníctve vrátane poskytovateľov služieb predmetom ktorých je vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy alebo výkon činnosti odborného lesného hospodára je plánované na 31. 5. 2024. S ohľadom na výšku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie+ Read More
 • Výzva na predkladanie samostatných žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2024

  Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že PPA dňa 12. 04. 2024 zverejnila Výzvu na predkladanie samostatných žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2024 v rámci SP SPP 2023 – 2027 a PRV SR 2014 – 2020: pre podporu na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 56 nariadenia vlády Slovenskej republiky č.75/2015+ Read More
 • Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

  Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že PPA dňa 03. 04. 2024 zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v zmysle Schémy minimálnej pomoci č. DM – 11/2024. Výzva je otvorená od 03. apríla 2024 do 03. júla 2024.   Prístup k technickej podpore zo strany NLC prostredníctvom aplikácie na získanie orientačného zoznamu+ Read More
 • Aktualizácia č. 1 výzvy č. 63/PRV/2022

  Na základe aktualizácie č. 1 výzvy č. 63/PRV/2022 zo dňa 31.1.2024 pre podopatrenie 4.3 – Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde upozorňujeme potenciálnych žiadateľov, že PPA zmenila termín uzavretia výzvy na 30.04.2024. Predmetnou aktualizáciou sa taktiež v bode 1.7.1 výzvy zvýšil maximálny počet predložených ŽoNFP jedným žiadateľom.
 • Dôležité upozornenie

  V súvislosti s predkladaním záverečnej žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“) upozorňujeme žiadateľov, že na rozdiel od ostatných lesníckych podopatrení, resp. výziev v prípade výzvy č. 70/PRV/2023 je žiadateľ v zmysle bodu 3.8 tejto výzvy povinný predložiť záverečnú ŽoP najneskôr do 30.4.2025!

Rýchle odkazy