ForestPortal » Poradenstvo a vzdelávanie » Kontaktný poradenský formulár
+421 45 53 14 111

Často kladené otázky

Kontaktný poradenský formulár

Prihlášku na skúšky odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára spolu so všetkými povinnými náležitosťami zasielate na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

Dobrý deň, príprava na skúšky odborných lesných hospodárov povinná nie je. Príprava dáva uchádzačom dobré predpoklady pre zvládnutie skúšky, ale aj pre ďalšie pôsobenie. Kurz v rozsahu 40 hodín (5 pracovných dní) poskytne účastníkom aktuálne a nové poznatky z kľúčových oblastí LH. Viac informácií nájdete na: http://www.forestportal.sk/elementor-6359/  

Dobrý deň,

Podmienkou pre získanie odbornej spôsobilosti OLH je podľa § 47 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch  vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania druhého stupňa a 3 ročná prax v lesníckych činnostiach, vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania prvého stupňa a 5 ročná prax v lesníckych činnostiach, alebo vyššie odborné vzdelanie lesníckeho zamerania alebo úplné stredné vzdelanie lesníckeho zamerania a 5 ročná prax v lesníckych činnostiach.

Praxou v lesníckych činnostiach sa rozumie vykonávanie činností súvisiacich s povinnosťami a oprávneniami hospodára podľa § 48 zákona po dosiahnutí príslušného vzdelania.

Dobrý deň,

Nie je známy iný spôsob obrany pred bzdochami (asi ide o obrubnicu americkú Leptoglossus occidentalis http://www.skodcoviadrevin.sk/skodca/obrubnica-americka) a plošticami žijúcimi na stromoch, len ošetrenie dospelých jedincov napr. Biolitom (účinná látka 0,1 % cypermetrin a  0,1 % imiprothrinu).

Dobrý deň, áno, odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre vedúcich pracovníkov v poľnohospodárskej a lesníckej praxi (modul 02) a pre aplikátorov v lesníctve (modul 04) organizuje Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky zabezpečuje kurzy lesnej pedagogiky a lesnícke minimum. Viac informácií nájdete na: http://www.forestportal.sk/les-pre-verejnost-2/dalsie-vzdelavanie/vzdelavanie-v-oblasti-pripravkov-na-ochranu-rastlin/

Dobrý deň, predmetné tlačivá ako aj ďalšie lesnícke tlačivá a tabuľky si môžete zakúpiť na Oddelení všeobecnej informatiky a reprografie.

Kontakt: tatiana.fekiacova@nlcsk.org  t.č.: +421 45 5314 310

Dobrý deň, kontakty všetkých zamestnancov Národného lesníckeho centra sú zverejnené na: https://web.nlcsk.org/?page_id=194996

Súhrnné informácie o stave lesov SR sú zostavené so stavom k 31.12 daného roka. Informácie pre jednotlivé roky sú publikované prostredníctvom aplikácie Informačná banka údajov o lesnom hospodárstve, spracovateľoch dreva a poľovníctve na: https://gis.nlcsk.org/IBULH/LesHospSI/LesHospSI

Dobrý deň, kvalifikačný predpoklad pre výkon štátneho dozoru v lesoch je zrejmý z dikcie zákona o lesoch, rovnako písomné poverenie príslušného orgánu štátnej správy a služobný preukaz sú náležitosti v praxi už zabehnuté a bežne aplikované pri každom štátnom dozore vykonávanom z pozície zamestnancov MVSR – okresných úradov pozemkových a lesných odborov a tiež odborov opravných prostriedkov. Nosenie lesníckej rovnošaty tak, ako ustanovuje zákon o lesoch je problematické, t. j. nie vždy v praxi pri výkone štátneho dozoru dodržiavané, v tej súvislosti, že zamestnanci príslušných orgánov nie sú k dnešnému dňu vybavení rovnošatovými súčiastkami komplexne tak, ako ich udáva vyhláška č. 116/2016 Z. z., v platnom znení, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate. Rovnošatové súčiastky pre prácu v teréne už boli zamestnancom zabezpečené, preto dozor, ktorý je vykonávaný vonku v teréne by mal byť zabezpečený vybavením zamestnancov úplne.

Pre komplexnosť je potrebné konštatovať, že samotné nenosenie lesníckej rovnošaty pri výkone štátneho dozoru podľa zákona o lesoch, neneguje oprávnenie štátneho zamestnanca na výkon štátneho dozoru podľa § 62 zákona o lesoch, je však porušením tohto ustanovenia zákona zo strany zamestnanca orgánu štátnej správy so všetkými dôsledkami takejto skutočnosti.

Cieľom poradenského systému je poskytovanie priameho, individuálneho, odborného poradenstva v oblasti lesného hospodárstva. V rámci poradenského systému nie sú poskytované informácie na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.