ForestPortal » Les pre verejnosť » Lesná pedagogika
+421 45 53 14 111
LP

Lesná pedagogika

Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety je učenie o lesnom ekosystémea výchove k trvalo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa.  Kladie dôraz na interpretáciu tém ako sú poznávanie významu lesa, lesného hospodárstva a práce lesníka pre spoločnosť. V rámci aktivít sa tiež zameriava na posilňovanie hodnôt, ako sú rešpekt, úcta, zodpovednosť za prírodu a životné prostredie.

Základným atribútom pre lesnú pedagogiku je les ako jedinečný prvok, ktorý vníma les nielen ako CIEĽ, ale aj ako PREDMET učenia, DIDAKTICKÝ NÁSTROJ a PRIESTOR pre učenie sa.

Na Slovensku aktivity lesnej pedagogiky realizuje 405 vyškolených lesných pedagógov z rôznych lesníckych inštitúcii. Lesná pedagogika sa dostáva aj do škôl prostredníctvom inovačného vzdelávacieho programu Učenie o lese, ktoré absolvovalo už 60 pedagógov. Viac o vzelávaní nájdete v sekcii Poradenstvo – odborné a ďalšie vzdelávanie.

Les je v lesnej pedagogike vnímaný ako unikátna učebňa, ktorá využíva aktivizujúce metódy a formy zážitkového učenia a projektového vyučovania. Prostredníctvom  lesných vychádzok poskytuje nielen vedomosti, ale oslovuje aj emocionálnu stránku človeka, podporuje získavanie zručností a celostný rozvoj osobnosti. Lesná pedagogika ročne osloví viac ako 140 000 účastníkov z rôznych cieľových skupín, hlavne deti v školských zariadenia, rodiny s deťmi a seniorov.

Koordinátorom aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku je Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky.

Lesná pedagogika je aj súčasťou významných dlhoročných projektov Lesnícke dni, Detská lesnícka univerzita a Les ukrytý v knihe. Viac informácii o nich nájdete na stránke www.lesnapedagogika.sk alebo na facebookovej stránke.

 

Kontakty a informácie:

Email: info@lesnapedagogika.sk  

Tel: +421 905 444 356