ForestPortal » Blog » Nové výzvy na predkladanie žiadostí o NFP z PRV Sr 2014-2022
+421 45 53 14 111

Nové výzvy na predkladanie žiadostí o NFP z PRV Sr 2014-2022

Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že PPA dňa 01.08.2022 zverejnila výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2022 v rámci Opatrenia 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, Podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov podporujúce činnosti:

  • umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov – Výzva č. 58/PRV/2022
  • budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch – Výzva č. 59/PRV/2022

Podávanie a prijímanie ŽoNFP pre obidve výzvy: od 01.09.2022 do 31.10.2022

Zároveň Vás upozorňujeme, že dňa 26.07.2022 v rámci podopatrenia 8.5 činnosť: Zlepšenie hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných ekosystémov aktívnymi manažmentovými opatreniami so zameraním na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v lesných porastoch v čase prebierkového veku do 50 rokov došlo k aktualizácii č. 1 pre výzvu č. 55/PRV/2022. Predmetná aktualizáciou okrem iného upravuje :

  • termín uzatvorenia výzvy: 30.09.2022
  • minimálna výška oprávnených výdavkov: 4 700,00 EUR

Viac informácií o aktualizácii nájdete na stránke PPA