ForestPortal » Medzinárodná odborná konferencia „Zasahovať či nezasahovať do lesov?“
+421 45 53 14 111

Medzinárodná odborná konferencia „Zasahovať či nezasahovať do lesov?“

4. MÁJ 2023

8:00 – 16:00 | Agrokomplex Nitra

Cieľ konferencie

Cieľom medzinárodnej odbornej konferencie bolo na základe odborných argumentov domácich a zahraničných prezentujúcich otvoriť a zhodnotiť možnosti hľadania takých environmentálne vhodných scenárov ďalšieho vývoja, ktoré by minimalizovali dopady na slovenské hospodárstvo a vidiecke komunity.

Závery konferencie

  1. Lesnícko-drevársky sektor akceptuje environmentálne ciele Európskej únie a je pripravený ich plniť. Apeluje však na dôslednejšiu analýzu ich vplyvov a nesúhlasí s prijímaním akýchkoľvek ambicióznejších cieľov, ako Slovensku vyplývajú z medzinárodných záväzkov.
  2. Ochrana prírody berie na vedomie požiadavku vlastníkov pôdy na rešpektovanie súkromného vlastníctva a princípu dobrovoľnosti a transparentnosti spolupráce s vlastníkmi pôdy pri dosahovaní cieľov ochrany prírody, napríklad pri zonáciách chránených území.
  3. Lesnícko-drevársky sektor sa nechce a nemôže stať v takej lesnatej a lesnícky vyspelej krajine akou Slovensko je, stratovým odvetvím odkázaným len na verejné zdroje. Naopak, je pripravené generovať zdroje, a byť základňou udržateľnej bioekonomiky založenej na dreve.
  4. Lesníctvo je preto s cieľom dosiahnuť vyššie menované pripravené v spolupráci s ochranou prírody prispôsobiť svoje postupy novým potrebám, zavádzať prírode blízke hospodárenie v lesoch chránených území aj mimo nich, pestovať odolné lesy adaptované na zmenu klímy, a trvalo poskytovať ekosystémové služby lesov pre verejnosť.
  5. Lesnícko-drevársky sektor rešpektuje potrebu existencie bezzásahových území, ich rozsah a lokalizácia by však mala byť predmetom odbornej a spoločenskej diskusie.

Záznam z konferencie a panelovej diskusie

Záznam z tlačovej besedy