ForestPortal » Blog » Nové vzorové projekty pre aktuálne lesnícke výzvy
+421 45 53 14 111

Nové vzorové projekty pre aktuálne lesnícke výzvy

Národné lesnícke centrum v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti podpory lesníctva z fondov EÚ pre obhospodarovateľov a vlastníkov lesov zverejnilo ďalšie vzorové projekty (ŽoNFP a vybrané povinné prílohy s výnimkou projektovej dokumentácie) pre aktuálne výzvy v rámci lesníckych projektových podopatrení PRV SR 2014 – 2022 – podopatrenie 4.3 a podopatrenie 8.3.

Na webovej stránke NLC, v sekcii Poradenstvo a vzdelávanie boli zverejnené ďalšie vzorové projekty pre aktuálne výzvy pre podopatrenia 4.3 a 8.3, prostredníctvom ktorých sa žiadatelia budú môcť uchádzať o podporu na investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde a na činnosti súvisiace so zlepšením vodného hospodárstva v lesoch na drobných vodných tokoch, ktorých správcami je obhospodarovateľ lesa.

Zároveň sú žiadatelia o podporu, prostredníctvom stránky Forest Portal-u – Odbornej sekcie, PRV SR 2014 – 2022 pri jednotlivých projektových podopatreniach, informovaní prostredníctvom podsekcie „Technická podpora NLC pre žiadateľov (Vyjadrenia, Potvrdenia, Vzorový projekt …)“ o všetkých náležitostiach a podkladoch, ktoré bude musieť žiadateľ predložiť v súvislosti so získaním vyjadrení a potvrdení NLC. Tie sú povinnými prílohami ku žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre príslušné podopatrenie v rámci aktuálnej výzvy.

Veríme, že ďalšie vzorové projekty uľahčia obhospodarovateľom a vlastníkom lesa proces predkladania žiadostí. Spomenuté vzorové projekty je možné nájsť na stránke https://web.nlcsk.org/vzorove-projekty-pre-lesnicke-projektove-podopatrenia-prv-sr-2014-2022/ a technickú podporu pre žiadateľov na stránke https://www.forestportal.sk/prv_sr/projektove-podpory/