ForestPortal » PRV_SR » Projektové podpory » Aktuálne výzvy 4.3
+421 45 53 14 111

Aktuálne výzvy

Výzva č. 63/PRV/2022 na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – operácia E: Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde

 

Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 01.12.2022 do 28.02.2023

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve: 26 000 000,00 EUR

 

Výška oprávnených výdavkov (OV) na jeden projekt
Minimálna výška oprávnených výdavkov: 10 000,00 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov: 1 250 000,00 EUR pre menej rozvinuté regióny, resp. 500 000 EUR pre ostatné regióny

Výška podpory je 80 % z oprávnených výdavkov v súlade s maximálnym limitom určeným v tejto výzve.

 

ŽoNFP vrátane príloh sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP zverejneného na portáli Slovensko.sk. Pre zabezpečenie plne elektronickej komunikácie vo vzťahu k ŽoNFP je potrebné aby žiadateľ mal aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie. Žiadateľ – autorizuje formulár ŽoNFP, resp. aj prílohy vyžadujúce autorizáciu, kvalifikovaným elektronickým podpisom.

 

Maximálny počet predložených ŽoNFP závisí od veľkosti plochy obhospodarovaných lesov žiadateľom. Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť:

·         maximálne 1 ŽoNFP ak obhospodaruje lesy o výmere do 10 000 h;

·         maximálne 3 ŽoNFP ak obhospodaruje lesy o výmere viac ako 10 000 ha a do 50 000 ha;

·         maximálne 9 ŽoNFP, ak obhospodaruje lesy o výmere viac ako 50 000 ha.

 

Príjemcom pomoci je obhospodarovateľ lesa  v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, ktorý obhospodaruje les s minimálnou výmerou 10 ha.

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu – Investície do infraštruktúry súvisiacej s výstavbou, dostavbou, prestavbou a rekonštrukciou lesných ciest a prístupu k lesnej pôde s výnimkou protipožiarnych lesných ciest. Oprávnené cesty v prípade potreby slúžia aj pre prístup protipožiarnej techniky, avšak neoprávnené sú projekty zamerané na výstavbu nových a rekonštrukciu  existujúcich protipožiarnych ciest, ktoré slúžia ako prístup k objektom, vybudovaným v rámci podopatrenia 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

 

Rozsah oprávnených činností:

Rekonštrukcia, prestavba a výstavba lesných ciest kategórií 1L, 2L a 3L  (3T), ktoré slúžia pre odvoz dreva, približovanie dreva, prístup hasičskej techniky a technologických vozidiel so súčasným zohľadňovaním cieľov ochrany biodiverzity.

 

Viac informácií o výzve je zverejnených na stránkach PPA .