ForestPortal » PRV_SR » Projektové podpory » Aktuálne výzvy 8.3.1
+421 45 53 14 111

Aktuálne výzvy

Výzva č. 62/PRV/2022 na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

činnosť:  Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch

Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 01.12.2022 do 1. kolo 31.1.2023, 2. kolo 28.4.2023, 3.-n hodnotiace kolo v posledný deň každého nasledujúceho štvrtého mesiaca

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve: 10 000 000,00 EUR

 

Výška oprávnených výdavkov (OV) na jeden projekt
Minimálna výška oprávnených výdavkov: 10 000,00 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov: 600 000 EUR

Výška podpory je 100 % z oprávnených výdavkov v súlade s maximálnym limitom určeným v tejto výzve.

 

ŽoNFP vrátane príloh sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP zverejneného na portáli Slovensko.sk. Pre zabezpečenie plne elektronickej komunikácie vo vzťahu k ŽoNFP je potrebné aby žiadateľ mal aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie. Žiadateľ – autorizuje formulár ŽoNFP, resp. aj prílohy vyžadujúce autorizáciu, kvalifikovaným elektronickým podpisom.

 

Maximálny počet predložených ŽoNFP závisí od veľkosti plochy obhospodarovaných lesov žiadateľom. Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť:

·         maximálne 1 ŽoNFP ak obhospodaruje lesy o výmere do 10 000 h;

·         maximálne 2 ŽoNFP ak obhospodaruje lesy o výmere viac ako 10 000 ha a do 50 000 ha;

·         maximálne 6 ŽoNFP, ak obhospodaruje lesy o výmere viac ako 50 000 ha.

 

Príjemcami pomoci sú právnické osoby a fyzické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

a)    súkromných vlastníkov a ich združení;

b)    obcí a ich združení (obec je považovaná za právnickú osobu v prípade, že podniká na základe oprávnenia a zároveň je obhospodarovateľom lesa);

c)    cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;

d)    štátu.

 

Pri stavebných investíciách (hmotné investície) na drobných vodných tokoch sú príjemcami pomoci iba správcovia drobných vodných tokov resp. právnické osoby, majúce k správe drobných vodných tokov právny vzťah (prenájom a pod.), ktorí sú zároveň obhospodarovateľmi lesa uvedení v písm. a) až d) vyššie.

 

Oprávnené projekty sú investície zamerané na podporu prevencie škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, projekty zamerané konkrétne na zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch.

 

Rozsah oprávnených činností:

Činnosti na zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch

        zahrádzanie bystrín v lesoch podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch (budovanie a rekonštrukcia prehrádzok, malé vodné stupne alebo ich zoskupenia a úpravy korýt na bystrinách) na účely ochrany pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi;

        budovanie a rekonštrukcia technických diel v lesoch na ochranu pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z. z.;

        budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany v lesoch – drobných prekladaných drevených prehrádzok (zrubov) alebo sypaných kamenných hrádzok na lesných pozemkoch, ktorých budovanie si nevyžaduje stavebné povolenie.

Viac informácií o výzve je zverejnených na stránkach PPA .