ForestPortal » PRV_SR » Projektové podpory » Aktuálne výzvy 8.3.3
+421 45 53 14 111

Aktuálne výzvy

Výzva č. 69/PRV/2023 pre podopatrenie 8.3, činnosť: Realizácia adaptácie lesov na klimatickú zmenu a ochrana lesných porastov pred škodami spôsobenými raticovou zverou

Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 14. 9. 2023 až do uzatvorenia výzvy.

Harmonogram hodnotiacich kôl

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola

Termín uzavretia 3. – n. hodnotiaceho kola

30. 11. 2023

29. 2. 2024

Posledný pracovný deň každého nasledujúceho 4 mesiaca

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve: 15 000 000,00 EUR: Obhospodarovatelia lesa do 1 000 ha – 5 250 000 EUR, Obhospodarovatelia lesa nad 1 000 ha – 9 750 000 EUR.

Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt a výška podpory:

Výška oprávnených výdavkov na 1 ŽoNFP pre obhospodarovateľov lesa s výmerou do 1 000 ha:

Minimálna výška oprávnených výdavkov:       10 000 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov:    200 000 EUR

Výška oprávnených výdavkov na 1 ŽoNFP pre obhospodarovateľov lesa s výmerou nad 1 000 ha:

Minimálna výška oprávnených výdavkov:       10 000 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov:    800 000 EUR

Výška podpory je 100 % z oprávnených výdavkov.

Maximálny počet predložených ŽoNFP závisí od veľkosti plochy obhospodarovaných lesov žiadateľom. Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy v jednom hodnotiacom kole predložiť:

 • maximálne 1 ŽoNFP, ak obhospodaruje lesy do 1 000 ha vrátane;
 • maximálne 1 ŽoNFP ak obhospodaruje lesy nad 1 000 ha a do 10 000 ha vrátane;
 • maximálne 2 ŽoNFP, ak obhospodaruje lesy na viac ako 10 000 ha a do 50 000 ha vrátane;
 • maximálne 5 ŽoNFP, ako obhospodaruje lesy na viac ako 50 000 ha.

ŽoNFP vrátane príloh sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP zverejneného na portáli Slovensko.sk.

Pre zabezpečenie plne elektronickej komunikácie vo vzťahu k ŽoNFP je potrebné aby žiadateľ mal aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie. Právnické osoby zapísané v obchodnom registri majú schránky zriadené a aktivované automaticky.

Fyzická osoba – podnikateľ musí mať zriadenú schránku a musí byť aktivovaná na doručovanie. 

Príjemcami pomoci sú právnické osoby a fyzické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

 • súkromných vlastníkov a ich združení;
 • obcí a ich združení (obec je považovaná za právnickú osobu v prípade, že podniká na základe oprávnenia a zároveň je obhospodarovateľom lesa);
 • cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
 • štátu.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

Realizácia adaptácie lesov na klimatickú zmenu a ochrana lesných porastov pred škodami spôsobenými raticovou zverou, konkrétne:

 1. spolupôsobenie pri prirodzenej obnove (okrem dreviny smrek) na zvýšenie odolnosti, rozmanitosti a biodiverzity obnovovaných porastov;
 2. umelá obnova na obnovovaných plochách na zvýšenie odolnosti, rozmanitosti a biodiverzity obnovovaných porastov;
 3. umelá obnova pod clonou materského porastu (podsadba) na zvýšenie odolnosti, rozmanitosti a biodiverzity obnovovaných porastov;
 4. oplotenie lesných porastov do 5 rokov od roku obnovy lesa na holine (§ 44 písm. b) vyhlášky MPRV SR č. 453/2006 o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa);
 5. oplotenie lesných porastov pri realizácii obnovy lesa (§ 44 písm. b) vyhlášky MPRV SR č. 453/2006 o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa);
 6. ochrana jednotlivých stromov proti zveri (mechanická, chemická, biologická alebo kombinovaná – § 44 písm. a) vyhlášky MPRV SR č. 453/2006 o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa. Použité môžu byť len prípravky schválené – povolené v rámci právneho systému SR);
 7. plecie ruby;
 8. prečistky (čistky a prerezávky);
 9. ochrana proti burine vyžínaním;
 10. Asanácia poťažbových zvyškov – čistenie plôch po ťažbe, vrátane asanácie poťažbových zvyškov (napr. pálenie, chemicky. Použité môžu byť len prípravky schválené – povolené v rámci právneho systému SR).

Stanovenie výšky jednotlivých položiek oprávnených výdavkov:

Uplatňuje sa štandardná stupnica nákladov, t.j. sadzba (resp. strop) na jednotku vykonaných činností.

Na stanovenie výšky jednotlivých oprávnených výdavkov resp. stropov použije žiadateľ indexované sumy štandardnej stupnice nákladov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle PPA https://www.apa.sk/standardna-stupnica-jednotkovych-nakladov ktoré sú platné pre príslušné hodnotiace kolo so sadzbami za posledný ukončený štvrťrok pred začiatkom daného hodnotiaceho kola výzvy. Indexácia cien bude prebiehať štvrťročne. 

Výška NFP závisí od toho, ktorý spôsob deklarovania výšky celkových oprávnených výdavkov bude použitý pri realizácii projektu

Viac informácií o výzve je zverejnených na stránkach PPA https://www.apa.sk/69-prv-2023