ForestPortal » PRV_SR » Projektové podpory » Aktuálne výzvy 8.4
+421 45 53 14 111

Aktuálne výzvy

Výzva č. 61/PRV/2022 na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 1. 2. 2023  až do uzatvorenia výzvy.

Harmonogram hodnotiacich kôl

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola

Termín uzavretia 3. – n. hodnotiaceho kola

31. 5. 2023

30. 10. 2023

Posledný pracovný deň každého nasledujúceho  štvrtého mesiaca

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve: 40 000 000,00 EUR

Výška oprávnených výdavkov (OV) na jeden projekt
Minimálna výška oprávnených výdavkov: 10 000,00 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov: 700 000,00 EUR

Výška podpory je 100 % z oprávnených výdavkov.

ŽoNFP vrátane príloh sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP zverejneného na portáli Slovensko.sk.

Pre zabezpečenie plne elektronickej komunikácie vo vzťahu k ŽoNFP je potrebné aby žiadateľ mal aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie. Právnické osoby zapísané v obchodnom registri majú schránky zriadené a aktivované automaticky.

Fyzická osoba – podnikateľ musí mať zriadenú schránku a musí byť aktivovaná na doručovanie. 

Maximálny počet predložených ŽoNFP závisí od veľkosti plochy obhospodarovaných lesov žiadateľom. Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy v jednom hodnotiacom kole predložiť:

 • maximálne 1 ŽoNFP ak obhospodaruje lesy do 10 000 ha;
 • maximálne 3 ŽoNFP ak obhospodaruje lesy na viac ako 10 000 ha a do 50 000 ha;
 • maximálne 9 ŽoNFP, ak obhospodaruje lesy na viac ako 50 000 ha.

Príjemcami pomoci sú právnické osoby a fyzické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

 • súkromných vlastníkov a ich združení;
 • obcí a ich združení (obec je považovaná za právnickú osobu v prípade, že podniká na základe oprávnenia a zároveň je obhospodarovateľom lesa);
 • cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
 • štátu.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

 • projekty revitalizácie a obnovy lesných spoločenstiev (vrátane obnovy lesných porastov, ochrany, ošetrovania a výchovy lesov) zničených alebo výrazne destabilizovaných lesnými požiarmi, prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami, vrátane výskytu škodcov rastlín, ktorí môžu spôsobiť zamorenie v lesoch, ktorých zoznam je uvedený v bode 2.2.1 tejto výzvy;
 • projekty ozdravných opatrení v lesoch poškodených v dôsledku zmeny klímy, premnožením kalamitných škodcov či vplyvom iných významných biotických a abiotických škodlivých činiteľov;
 • projekty konverzie smrečín v rozpade, ktoré sú na danom území stanovištne nevhodnou drevinou založenou na stanovišti pôvodne zmiešaných lesov (destabilizované prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami vrátane výskytu škodcov rastlín, ktorí môžu spôsobiť zamorenie v lesoch, zoznam je uvedený v bode 2.2.1 tejto výzvy) na lesy zmiešané s vysokou ekologickou stabilitou.

Rozsah oprávnených činností:

 1. Čistenie plôch po ťažbe
 2. Spolupôsobenie pri prirodzenej obnove lesa
 3. Umelá obnova lesa sadbou na holine
 4. Umelá obnova lesa podsadbou
 5. Ochrana mladých lesných porastov proti burine vyžínaním
 6. Ochrana mladých lesných porastov proti zveri individuálna repelentom alebo mechanická
 7. Ochrana mladých lesných porastov proti zveri oplocovaním
 8. Nákup a inštalácia feromónových lapačov a odparníkov
 9. Plecie ruby
 10. Prečistky (čistky a prerezávky)
 11. Kladenie lapákov
 12. Asanácia lapákov odkôrnením
 13. Odkôrňovanie kmeňov objemovosť do 0,59m3
 14. Odkôrňovanie kmeňov objemovosť do 0,60-0,99m3
 15. Odkôrňovanie kmeňov objemovosť nad 1,00m3
 16. Podkôrnikový pozorovateľ

Stanovenie výšky jednotlivých položiek oprávnených výdavkov:

Uplatňuje sa štandardná stupnica nákladov, t.j. sadzba (resp. strop) na jednotku vykonaných činností.

Na stanovenie výšky jednotlivých oprávnených výdavkov resp. stropov použije žiadateľ indexované sumy štandardnej stupnice nákladov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle PPA http://www.apa.sk/standardna-stupnica-jednotkovych-nakladov, ktoré sú platné pre príslušné hodnotiace kolo so sadzbami za posledný ukončený štvrťrok pred začiatkom daného hodnotiaceho kola výzvy. Indexácia cien bude prebiehať štvrťročne. 

Výška NFP závisí od toho, ktorý spôsob deklarovania výšky celkových oprávnených výdavkov bude použitý pri realizácii projektu

Viac informácií o výzve je zverejnených na stránkach PPA https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-zverejnen-vzvy–61-prv-2022-pre-podopatrenie-8-4-podpora-na-obnovu-lesov-pokodench-lesnmi-poiarmi-a-prrodnmi-katastrofami-a-katastrofickmi-udalosami/11787