ForestPortal » PRV_SR » Projektové podpory » Aktuálne výzvy 8.5.1
+421 45 53 14 111

Aktuálne výzvy

Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov

Činnosť: Umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov

Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 01.09.2022 do 30.11.2022

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve: 9 000 000,00 EUR

Výška oprávnených výdavkov (OV) na jeden projekt
Minimálna výška oprávnených výdavkov: 10 000,00 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov: 400 000,00 EUR

ŽoNFP vrátane príloh sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP zverejneného na portáli Slovensko.sk. Pre zabezpečenie plne elektronickej komunikácie vo vzťahu k ŽoNFP je potrebné aby žiadateľ mal aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie. Žiadateľ – autorizuje formulár ŽoNFP, resp. aj prílohy vyžadujúce autorizáciu, kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Maximálny počet predložených ŽoNFP závisí od veľkosti plochy obhospodarovaných lesov žiadateľom. Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť:

 • maximálne 1 ŽoNFP ak obhospodaruje lesy o výmere do 10 000 h;
 • maximálne 2 ŽoNFP ak obhospodaruje lesy o výmere viac ako 10 000 ha a do 50 000 ha;
 • maximálne 7 ŽoNFP, ak obhospodaruje lesy o výmere viac ako 50 000 ha.

Príjemcami pomoci sú fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

 • súkromných vlastníkov a ich združení;
 • obcí a ich združení;
 • cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
 • štátu.

Oprávnené projekty sú zamerané na podporu investícií týkajúcich sa zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov, konkrétne na umelú obnovu a výchovu ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov.

Rozsah a sadzba, resp. strop na jednotku vykonaných oprávnených pestovných činností:

 • čistenie plôch po ťažbe vo výške 828,64 €/ha;
 • spolupôsobenie pri prirodzenej obnove lesa vo výške 379,31€/ha;
 • umelá obnova lesa podsadbou vo výške 2 106,62€/ha (táto suma platí pre minimálny počet 5 000 ks sadeníc/ha; pri nižšom počte sadeníc/ha sa kráti o sumu 42,02 € za každých, aj začatých 100 ks sadeníc/ha);
 • umelá obnova lesa na holine vo výške 2 106,62€/ha;
 • ochrana mladých lesných porastov výžinom buriny vo výške 221,75€/ha;
 • ochrana mladých lesných porastov proti zveri repelentom vo výške 175,07 €/ha;
 • ochrana mladých lesných porastov proti zveri oplocovaním vo výške 3 927,29 €/km;
 • prečistky vo výške 221,75 €/ha;
 • plecie ruby vo výške 268,43 €/ha.

Viac informácií o výzve je zverejnených na stránkach PPA .