ForestPortal » PRV_SR » Projektové podpory » Aktuálne výzvy 8.5.2
+421 45 53 14 111

Aktuálne výzvy

Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov

Činnosť: Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch

Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 01.09.2022 do 30.12.2022

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve: 7 500 000,00 EUR

Výška oprávnených výdavkov (OV) na jeden projekt
Minimálna výška oprávnených výdavkov: 10 000,00 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov: 350 000,00 EUR

ŽoNFP vrátane príloh sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP zverejneného na portáli Slovensko.sk. Pre zabezpečenie plne elektronickej komunikácie vo vzťahu k ŽoNFP je potrebné aby žiadateľ mal aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie. Žiadateľ – autorizuje formulár ŽoNFP, resp. aj prílohy vyžadujúce autorizáciu, kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Maximálny počet predložených ŽoNFP závisí od veľkosti plochy obhospodarovaných lesov žiadateľom. Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť:

 • maximálne 1 ŽoNFP ak obhospodaruje lesy o výmere do 10 000 h;
 • maximálne 2 ŽoNFP ak obhospodaruje lesy o výmere viac ako 10 000 ha a do 50 000 ha;
 • maximálne 7 ŽoNFP, ak obhospodaruje lesy o výmere viac ako 50 000 ha.

Príjemcami pomoci sú:

 1. fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:
  • súkromných vlastníkov a ich združení;
  • obcí a ich združení;
  • cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
  • štátu.
 2. občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov len so súhlasom obhospodarovateľa lesa daného územia

Oprávnené projekty sú zamerané na podporu investícií týkajúcich sa zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov, konkrétne na budovanie a obnovu občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch.

Rozsah oprávnených činností:
Prvky občianskej a poznávacej infraštruktúry slúžiace pre verejnosť bez obmedzenia, pričom predmet investície nemôže slúžiť na ziskovú činnosť. Príklady oprávnených činností:

 • náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, vedené prevažne mimo existujúcej lesnej cestnej siete, prípustné je kríženie, ako aj čiastočné využitie existujúcej lesnej cestnej siete, nepresahujúce sumárne 25 % dĺžky chodníka, resp. cyklotrasy. Podporované budú malé terénne úpravy, bez osobitného riešenia úpravy (napr. makadam, štrk, asfalt) povrchu chodníka, resp. cyklotrasy so šírkou do 1,8 m
 • pozorovateľne, vyhliadkové veže
 • mostíky, schody, rebríky, chodníky, lanové dráhy (vrátane, alebo len: zábradlia, trasovania, zrubovania)
 • značenie náučných a turistických chodníkov, trás a cyklotrás
 • odpočívadlá (vrátane alebo len: sociálne zariadenia)
 • turistické útulne (vrátane alebo len: prístrešky, altánky, lavičky, studničky), ohniská
 • odpadkové koše
 • objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy, učebne lesnej pedagogiky (aj v susedstve lesného pozemku)

Viac informácií o aktualizovanej výzve je zverejnených na stránkach PPA