ForestPortal » PRV_SR » Projektové podpory » Aktuálne výzvy 8.5.3
+421 45 53 14 111

Aktuálne výzvy

Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov

Činnosť: Zlepšenie hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných ekosystémov aktívnymi manažmentovými opatreniami so zameraním na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v lesných porastoch v čase prebierkového veku do 50 rokov na definovaných lokalitách v zmysle metodiky vypracovanej Národným lesníckym centrom.

Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 16.05.2022 do 29.07.2022 30.09.2022

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve predstavuje 1 500 000,00 EUR a je určená pre menej rozvinuté regióny (celá SR okrem Bratislavského kraja).

Výška oprávnených výdavkov (OV) na jeden projekt
Minimálna výška oprávnených výdavkov: 10 000,00 EUR 4 700,00 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov: 300 000,00 EUR

ŽoNFP vrátane príloh sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP zverejneného na portáli Slovensko.sk. Pre zabezpečenie plne elektronickej komunikácie vo vzťahu k ŽoNFP je potrebné aby žiadateľ mal aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie. Žiadateľ – autorizuje formulár ŽoNFP, resp. aj prílohy vyžadujúce autorizáciu, kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Maximálny počet predložených ŽoNFP závisí od veľkosti plochy obhospodarovaných lesov žiadateľom. Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť:

  • maximálne 1 ŽoNFP ak obhospodaruje lesy o výmere do 10 000 h;
  • maximálne 2 ŽoNFP ak obhospodaruje lesy o výmere viac ako 10 000 ha a do 50 000 ha;
  • maximálne 4 ŽoNFP, ak obhospodaruje lesy o výmere viac ako 50 000 ha.

 

V rámci výzvy je oprávnená výhradne činnosť: Aktívne manažmentové opatrenia so zameraním na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v lesných porastoch v čase prebierkového veku do 50 rokov na definovaných lokalitách v zmysle metodiky vypracovanej Národným lesníckym centrom (Príloha č.4 tejto výzvy). Ide o lokality, v ktorých sa hlucháň nachádza, resp. v nedávnej minulosti vyskytoval, ale z dôvodu nevhodnej porastovej štruktúry sa v súčasnosti v daných lokalitách nevyskytuje alebo vyskytuje len sporadicky.

Viac informácií o aktualizovanej výzve je zverejnených na stránkach PPA