ForestPortal » PRV_SR » Projektové podpory » Aktuálne výzvy 8.6
+421 45 53 14 111

Aktuálne výzvy

Výzva č. 70/PRV/2023 na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 8.6 – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

oblasti:    1. Obhospodarovatelia lesa

                  2. Subjekty poskytujúce služby v lesníctve

Podávanie a prijímanie ŽoNFP: od 22. 12. 2023 až do uzatvorenia výzvy.

Harmonogram hodnotiacich kôl:

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola

Termín uzavretia 3. – n. hodnotiaceho kola

31. 3. 2024

31. 5. 2024

Posledný pracovný deň každého nasledujúceho 2. mesiaca

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve 40 000 000 EUR:

Obhospodarovatelia lesa     17 000 000 EUR

Subjekty poskytujúce služby v lesníctve    23 000 000 EUR

Výška oprávnených výdavkov na 1 ŽoNFP pre menej rozvinuté regióny (MRR):

Minimálna výška oprávnených výdavkov:                            5 000 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov:                      400 000 EUR

Výška oprávnených výdavkov na 1 ŽoNFP pre ostatné regióny (OR):

Minimálna výška oprávnených výdavkov:                            5 000 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov:                      500 000 EUR

Na podporu sa vzťahujú pravidlá pre poskytovanie minimálnej pomoci. Maximálna výška podpory (pomoci) nesmie presiahnuť 200 000 EUR na jediný podnik počas prebiehajúceho fiškálneho roku a dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov, a to bez ohľadu na formu minimálnej pomoci alebo sledovaný cieľ a nezávisle od toho, či je poskytnutá pomoc financovaná čiastočne alebo úplne zo zdrojov EÚ.

PPA pred uzatvorením zmluvy o NFP posúdi, či žiadateľ má finančné zdroje na financovanie projektu.

Výška podpory z oprávnených výdavkov v súlade s vyššie uvedeným maximálnym limitom:

      – 50% oprávnených nákladov pre MRR (mimo Bratislavského kraja);

      – 40% oprávnených nákladov pre OR (Bratislavský kraj).

ŽoNFP vrátane príloh sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP zverejneného na portáli Slovensko.sk.

Pre zabezpečenie plne elektronickej komunikácie vo vzťahu k ŽoNFP je potrebné aby žiadateľ mal aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie. Žiadateľ – autorizuje formulár ŽoNFP, resp. aj prílohy vyžadujúce autorizáciu, kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy v jednom hodnotiacom kole predložiť maximálne 1 ŽoNFP.

Príjemcami pomoci sú:

 1. Fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES ) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

           – súkromných vlastníkov a ich združení;

           – obcí a ich združení;

           – cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ   ide o jeho správu a nakladanie s ním.

 1. Obce a podniky zriadené alebo založené obcou, ak obhospodarujú neštátne lesy.
 2. Fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES8) poskytujúce služby v lesníctve.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 

Oprávnené sú aktivity zamerané na investície do lesníckych technológií, do spracovania a mobilizácie lesníckych výrobkov  a ich uvádzania na trh a to:

Investície na zvýšenie ekonomickej hodnoty lesa prostredníctvom lepších postupov obhospodarovania lesov, ktoré sú odôvodnené z hľadiska očakávaného zlepšenia lesa jedného alebo viacerých podnikov, ktoré sa musia realizovať na úrovni majiteľa resp. obhospodarovateľa lesa;

Investície na spracovanie lesných produktov, ktoré takýmto spôsobom získavajú pridanú hodnotu a tiež ich uvádzanie na trh na všetky pracovné operácie pred priemyselným spracovaním . Pre účely výzvy sú prípustné iba investície do strojov na výrobu štiepaného palivového dreva.

Oprávnené náklady pre príjemcu pomoci:

Oprávnené náklady sú náklady, ktoré sú v súlade s podporovanými činnosťami podopatrenia 8.6 PRV a v súlade s nariadením (EÚ) č. 1305/2013 a nariadením č. 807/2014. Sú to náklady na investície uvedené výlučne v Katalógu cien vybraných druhov lesnej techniky a prídavných zariadení, uplatnený v rámci podopatrenia 8.6 PRV SR  2014 – 2022 a pre ktoré sa uplatní štandardná stupnica nákladov:

 1. univerzálny kolesový traktor
 2. špeciálny kolesový traktor
 3. forwarder
 4. harvester
 5. lesná lanovka
 6. vozidlá pick up
 7. kôň
 8. železný kôň
 9. motorová píla
 10. prívesy na vývoz dreva za traktory
 11. navijaky na trojbodový záves
 12. prívesy na prevoz koní
 13. lesné a pôdne frézy
 14. stroje na výrobu štiepaného palivového dreva
 15. postroje pre kone

Technické charakteristiky na vyššie uvedené nákladové položky sú stanovené v Katalógu.

Viac informácií o výzve je zverejnených na stránkach PPA .