ForestPortal » PRV_SR » Projektové podpory » Uzavreté výzvy 4.3
+421 45 53 14 111

Uzavreté výzvy

Podopatrenie 4.3 (I. výzva) – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Výzva, prílohy k výzve, príručka pre žiadateľa, prílohy k príručke pre žiadateľa, formulár ŽoNFP, prílohy k formuláru ŽoNFP, prílohy – dokumenty súvisiace s procesom VO, … PPA->

Vystavovanie povinných príloh k ŽoNFP zo strany NLC:

 • Príloha č. 16

  POZOR na základe oznámenie PPA zo dňa 20.07.2015 (Výzva č. 1/PRV/2015) došlo k nasledovnej zmene:

  Potvrdenie Národného lesnícke centra vo Zvolene miestne príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva (odbor pozemkový a lesný na okresnom úrade), že v projekte uvedená investícia je zameraná na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu lesných ciest v oblasti výskytu kalamity alebo v oblasti lesa rubnej veľkosti (originál alebo úradne overenú fotokópiu).

 • Príloha č. 17

  Potvrdenie Národného lesnícke centra vo Zvolene o splnení výberového kritéria pre výber projektov č. 1 (Výstavba nových lesných ciest ako aj rekonštrukcia existujúcich lesných ciest kategórie 1L, 2L a 3L bude oprávnená len na územiach, na ktorých sa budovaním ako aj rekonštrukciou lesných ciest nedosiahne ich hustota vyššia ako je optimálna (t.j. v hospodárskych lesoch hustota 20 – 25 m.ha-1 lesných ciest kategórie 1L a 2L, v ochranných lesoch 7–14 m.ha-1 lesných ciest kategórie 1L a 2L) na jeden lesný celok alebo na jedného obhospodarovateľa lesa.)

  • deklaruje sa splnenie výberového kritéria pre výber projektov Por. č.1 v ŽoNFP: „Výstavba nových lesných ciest ako aj rekonštrukcia existujúcich lesných ciest kategórie 1L, 2L a 3L bude oprávnená len na územiach, na ktorých sa budovaním ako aj rekonštrukciou lesných ciest nedosiahne ich hustota vyššia ako je optimálna (t.j. v hospodárskych lesoch hustota 20 – 25 m.ha-1 lesných ciest kategórie 1L a 2L, v ochranných lesoch 7–14 m.ha-1 lesných ciest kategórie 1L a 2L) na jeden lesný celok alebo na jedného obhospodarovateľa lesa.“
  • potvrdenie vystavuje: NLC-ÚLZI, Odbor geoinformatiky, Bc. Ing. Jozef Dobias, dobias@nlcsk.org, 045/5202334
  • prílohy potrebné k vystaveniu potvrdenia: Žiadosť o vydanie potvrdenia spolu s názvom predmetnej podporovateľnej činnosti, ktorá zároveň obsahuje názov a kód plánu lesného celku, dĺžku projektovaných nových ciest (m)
  • Pre bezproblémové vybavenie Vašej žiadosti uveďte do žiadosti aj nasledujúce kontaktné údaje: mobilné telefónne číslo a e-mail !