ForestPortal » PRV_SR » Projektové podpory » Uzavreté výzvy 8.3
+421 45 53 14 111

Uzavreté výzvy

Podopatrenie 8.3 (I. výzva) – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Výzva, prílohy k výzve, príručka pre žiadateľa, prílohy k príručke pre žiadateľa, formulár ŽoNFP, prílohy k formuláru ŽoNFP, prílohy – dokumenty súvisiace s procesom VO, … PPA->

Vystavovanie povinných príloh k ŽoNFP zo strany NLC:

 • Príloha č. 19

  Vyjadrenie Národného lesníckeho centra vo Zvolene k posúdeniu súladu činností realizovaných projektom s programom starostlivosti o les a s Národným plánom ochrany lesov (originál alebo úradne overenú fotokópiu).POZOR !! na základe oznámenie PPA zo dňa 20.07.2015 (Výzva č. 2/PRV/2015) došlo k nasledovnej zmene:

 

 • Príloha č. 19 a

  Vyjadrenie miestne príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva (odbor pozemkový a lesný na okresnom úrade) k posúdeniu súladu činností realizovaných projektom s programom starostlivosti o lesy (originál alebo úradne overenú fotokópiu).

 

 • Príloha č. 19 b

  Vyjadrenie Národného lesníckeho centra vo Zvolene k posúdeniu súladu činností realizovaných projektom s Národným plánom ochrany lesov (originál alebo úradne overenú fotokópiu).
  • deklaruje sa splnenie výberového kritéria pre výber projektov Por. č.5 v ŽoNFP: „Oprávnené činnosti sú v súlade s Programom starostlivosti o les (Lesným hospodárskym plánom).“
  • deklaruje sa splnenie výberového kritéria pre výber projektov Por. č.8 v ŽoNFP: „Oprávnené činnosti sú v súlade s Národným plánom ochrany lesov SR.“ (pozri Dokumenty PDF)
  • vyjadrenie vystavuje: NLC-LVÚ Zvolen, T. G. Masaryka 22, Zvolen, Odbor ekológie lesa a krajiny, prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc., caboun@nlcsk.org, 045/5314 205
  • prílohy potrebné k vystaveniu vyjadrenia:
   • projektová dokumentácia,
   • v prípade budovania jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany, zabezpečujúcich udržanie vody v krajine resp. spomalenie jej odtoku aj odborné stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, resp. Výskumného ústavu vodného hospodárstva.
  • Pre bezproblémové vybavenie Vašej žiadosti uveďte do žiadosti aj nasledujúce kontaktné údaje: mobilné telefónne číslo a e-mail !

 

 • Príloha č. 20

  V prípade, ak predmetom projektu sú protipožiarne opatrenia žiadateľ predkladá potvrdenie Národného lesnícke centra vo Zvolene, že v projekte uvedená investícia sa nachádza výhradne v oblasti s vysokým resp. stredným stupňom ohrozenia (resp. v obidvoch oblastiach) – (originál alebo úradne overenú fotokópiu).
  • deklaruje sa splnenie výberového kritéria pre výber projektov Por. č.4 v ŽoNFP: „V prípade investícií na účely ochrany pred požiarmi sú oprávnené iba projekty realizované v lesných oblastiach klasifikovaných ako oblasti so stredným až vysokým stupňom rizika lesných požiarov (oblasti so stredným až vysokým stupňom rizika lesných požiarov sú v SR taxatívne určené všeobecne záväzným právnym predpisom – vyhláška č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ohrane lesa v prílohe č. 11 v znení jej dodatkov a úprav).“
  • potvrdenie vystavuje: NLC – ÚLZI, Odbor lesníckych informácií, Ing. Anna Miková, mikova@nlcsk.org, 045/5202358, 0902922084
  • prílohy potrebné k vystaveniu potvrdenia: Žiadosť o vydanie potvrdenia spolu s názvom predmetnej podporovateľnej činnosti, ktorá zároveň obsahuje grafické zakreslenie investície z projektu so zakreslením parciel alebo JPRL, resp. zoznam – katastrálne územie a dotknuté parcely, alebo zoznam Lesný celok a JPRL
  • Pre bezproblémové vybavenie Vašej žiadosti uveďte do žiadosti aj nasledujúce kontaktné údaje: mobilné telefónne číslo a e-mail !

Výzva, prílohy k výzve, príručka pre žiadateľa, prílohy k príručke pre žiadateľa, formulár ŽoNFP, prílohy k formuláru ŽoNFP, prílohy – dokumenty súvisiace s procesom VO, … PPA->

Vystavovanie povinných príloh k ŽoNFP zo strany NLC:

 • Príloha č. 17

  Vyjadrenie Národného lesníckeho centra vo Zvolene k posúdeniu súladu činností realizovaných projektom s programom starostlivosti o les a s Národným plánom ochrany lesov (originál alebo úradne overenú fotokópiu).

  POZOR !! na základe oznámenie PPA zo dňa 20.07.2015 (Výzva č. 2/PRV/2015) došlo k nasledovnej zmene:

 

 • Príloha č. 17 a

  Vyjadrenie miestne príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva (odbor pozemkový a lesný na okresnom úrade) k posúdeniu súladu činností realizovaných projektom s programom starostlivosti o lesy (originál alebo úradne overenú fotokópiu).

 

 • Príloha č. 17 b

  Vyjadrenie Národného lesníckeho centra vo Zvolene k posúdeniu súladu činností realizovaných projektom s Národným plánom ochrany lesov (originál alebo úradne overenú fotokópiu).

  • deklaruje sa splnenie výberového kritéria pre výber projektov Por. č.5 v ŽoNFP: „Oprávnené činnosti sú v súlade s Programom starostlivosti o les (Lesným hospodárskym plánom).“
  • deklaruje sa splnenie výberového kritéria pre výber projektov Por. č.8 v ŽoNFP: „Oprávnené činnosti sú v súlade s Národným plánom ochrany lesov SR.“ (pozri Dokumenty)
  • vyjadrenie vystavuje: NLC-LVÚ Zvolen, T.G.Masaryka 22, Zvolen 960 92, Ing. Valéria Longauerová PhD., +421 455314321, longauerova@nlcsk.org
  • prílohy potrebné k vystaveniu vyjadrenia: Žiadosť o vydanie vyjadrenia spolu s názvom predmetnej podporovateľnej činnosti, ktorá zároveň obsahuje:
   • Projektová dokumentácia (obsahujúcu grafické zakreslenie investície z projektu so zakreslením parciel alebo JPRL, resp. zoznam – katastrálne územie a dotknuté parcely, alebo zoznam Lesný celok a JPRL.
   • V prípade protipožiarnych veží alebo vodných nádrží uveďte presné zemepisné súradnice osadenia (vo formáte WGS-84, alebo SJTSK)
   • V prípade budovania a rekonštrukcie protipožiarnych ciest , protipožiarnych vodných nádrží , alebo protipožiarnych monitorovacích veží Odborné stanovisko príslušného Okresného riaditeľstva HaZZ (oddelenie Požiarnej prevencie)
  • Pre bezproblémové vybavenie Vašej žiadosti uveďte do žiadosti aj nasledujúce kontaktné údaje: mobilné telefónne číslo a e-mail !

   

 • Príloha č. 18

  Potvrdenie Národného lesnícke centra vo Zvolene, že v projekte uvedená investícia sa nachádza výhradne v oblasti s vysokým resp. stredným stupňom ohrozenia (resp. v obidvoch oblastiach) – (originál alebo úradne overenú fotokópiu).

  • deklaruje sa splnenie výberového kritéria pre výber projektov Por. č.4 v ŽoNFP: „V prípade investícií na účely ochrany pred požiarmi sú oprávnené iba projekty realizované v lesných oblastiach klasifikovaných ako oblasti so stredným až vysokým stupňom rizika lesných požiarov (oblasti so stredným až vysokým stupňom rizika lesných požiarov sú v SR taxatívne určené všeobecne záväzným právnym predpisom – vyhláška č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ohrane lesa v prílohe č. 11 v znení jej dodatkov a úprav).“
  • potvrdenie vystavuje: NLC- ÚLZI, Odbor lesníckych informácií, Ing. Anna Miková, mikova@nlcsk.org, 045/5202358, 0902922084
  • prílohy potrebné k vystaveniu potvrdenia: Žiadosť o vydanie potvrdenia spolu s názvom predmetnej podporovateľnej činnosti, ktorá zároveň obsahuje grafické zakreslenie investície z projektu so zakreslením parciel alebo JPRL, resp. zoznam – katastrálne územie a dotknuté parcely, alebo zoznam Lesný celok a JPRL
  • Pre bezproblémové vybavenie Vašej žiadosti uveďte do žiadosti aj nasledujúce kontaktné údaje: mobilné telefónne číslo a e-mail !

Výzva, prílohy k výzve, príručka pre žiadateľa, prílohy k príručke pre žiadateľa, formulár ŽoNFP, prílohy k formuláru ŽoNFP, prílohy – dokumenty súvisiace s procesom VO, … PPA->

Vystavovanie povinných príloh k ŽoNFP zo strany NLC:

 • Príloha č. 16

  Vyjadrenie Národného lesníckeho centra vo Zvolene k posúdeniu súladu činností realizovaných projektom s programom starostlivosti o les a s Národným plánom ochrany lesov (originál alebo úradne overenú fotokópiu).

  POZOR !! na základe oznámenie PPA zo dňa 20.07.2015 (Výzva č. 2/PRV/2015) došlo k nasledovnej zmene:

 

 • Príloha č. 16 a

  Vyjadrenie miestne príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva (odbor pozemkový a lesný na okresnom úrade) k posúdeniu súladu činností realizovaných projektom s programom starostlivosti o lesy (originál alebo úradne overenú fotokópiu).

 

 • Príloha č. 16 b

  Vyjadrenie Národného lesníckeho centra vo Zvolene k posúdeniu súladu činností realizovaných projektom s Národným plánom ochrany lesov (originál alebo úradne overenú fotokópiu).

  • deklaruje sa splnenie výberového kritéria pre výber projektov Por. č.5 v ŽoNFP: „Oprávnené činnosti sú v súlade s Programom starostlivosti o les (Lesným hospodárskym plánom).“
  • deklaruje sa splnenie výberového kritéria pre výber projektov Por. č.8 v ŽoNFP: „Oprávnené činnosti sú v súlade s Národným plánom ochrany lesov SR.“ (pozri Dokumenty)
  • Vyjadrenie Národného lesníckeho centra vo Zvolene k posúdeniu súladu činností realizovaných projektom s Národným plánom ochrany lesov vystavuje: NLC-LVÚ Zvolen, Lesnícka ochranárska služba, Lesnícka 11, 969 01 Banská Štiavnica, Ing. Andrej Kunca, PhD., +421 45 691 1144, los@nlcsk.org
  • Pre bezproblémové vybavenie Vašej žiadosti uveďte do žiadosti aj nasledujúce kontaktné údaje: mobilné telefónne číslo a e-mail !
  • Prílohy potrebné k vystaveniu vyjadrenia:

   Potrebná príloha k vystaveniu vyjadrenia – v tlačenej aj elektronickej verzii (stiahnite si vo formáte XLS alebo XLSX). Elektronickú verziu tabuľky poslať mailom na los@nlcsk.org. Tabuľka v Exceli je nevyhnutná pre sumarizáciu údajov za Slovensko.

  Tabuľka 1. Charakteristika plánovaných opatrení podľa lesných podoblastí a lesných celkov
  Lesná podoblasť (číslo, písmeno a celý názov)Lesný celokJPRLCieľový škodlivý činiteľ * v porastoch danej lesnej podoblastiStupeň ohrozenia danej podoblasti na daného činiteľa podľa Národného plánu ochrany lesov SRPlánované opatrenia v predkladanom projekte
        
        
        
  príklad:     
  46 C Ďumbier, Prašivá; SeverĽubietová458 aPodkôrny hmyzvysoký
  • práca podkôrnikového pozorovateľa
  • vyhľadávanie chrobačiarov, ich vyznačovanie, pílenie a asanácia
  • asanácia ťažbových zvyškov chemicky alebo mechanicky
  • nákup feromónových lapačov, odparníkov, pesticídov a biopreparátov
  • inštalácia a prevádzka feromónových lapačov
  • aplikácia pesticídov a biopreparátov
  * Ide o názov skupiny škodlivých činiteľov (je ich 9) uvedený v Národnom pláne ochrany lesov SR, t.j. názvy kapitol 3.1. až 3.9., alebo názvy kapitol 4.1 až 4.9.

  Vysvetlenie k tabuľke: Každý porast je v „Programe starostlivosti o les“ zaradený do lesnej oblasti a podoblasti. Každá podoblasť je v Národnom pláne ochrany lesov SR zatriedená do nízkeho, stredného alebo vysokého stupňa ohrozenia jednotlivými skupinami škodlivých činiteľov (9 skupín): abiotické škodlivé činitele, podkôrny hmyz, škodcovia koreňov a kmienkov, listožravý hmyz, cicavý hmyz, huby, nežiadúca vegetácia, invázne druhy bylín a drevín, lesné požiare. Pre jednotlivé stupne ohrozenia (nízky, stredný a vysoký) sú v Národnom pláne ochrany lesov SR navrhnuté preventívne opatrenia. Vaše navrhované opatrenia v predkladanom projekte majú byť v súlade s opatreniami uvedenými v Národnom pláne ochrany lesov SR, čo Vám Lesnícka ochranárska služba listom potvrdí. Môžu sa navrhovať aj opatrenia uvedené v nižšom stupni ohrozenia lesnej podoblasti pre daného škodlivého činiteľa, nie však z vyššieho stupňa ohrozenia.

  POZOR !! na základe oznámenie PPA zo dňa 20.07.2015 (Výzva č. 2/PRV/2015) došlo k nasledovnej zmene:

 

 • Príloha č. 17 – NEPREDKLADÁ SA!

  Potvrdenie Národného lesnícke centra vo Zvolene, že v projekte uvedená investícia sa nachádza výhradne v oblasti s vysokým resp. stredným stupňom ohrozenia (resp. v obidvoch oblastiach) – (originál alebo úradne overenú fotokópiu).

 

 • Príloha č. 24

  Potvrdenie Národného lesníckeho centra (Lesnícka ochranárska služba) o výskyte škodcov a chorôb – riziko výskytu príslušnej katastrofy (originál alebo úradne overená fotokópia.

  • deklaruje sa splnenie výberového kritéria pre výber projektov Por. č.7 v ŽoNFP: „V prípade preventívnych opatrení týkajúcich sa škodcov a chorôb musí byť riziko výskytu príslušnej katastrofy podporené vedeckými dôkazmi a uznané Národným lesníckym centrom.“
  • potvrdenie vystavuje: NLC-LVÚ Zvolen, Lesnícka ochranárska služba, Lesnícka 11, 969 01 Banská Štiavnica, Ing. Andrej Kunca, PhD., +421 45 691 1144, los@nlcsk.org
  • Pre bezproblémové vybavenie Vašej žiadosti uveďte do žiadosti aj nasledujúce kontaktné údaje: mobilné telefónne číslo a e-mail !
  • Prílohy potrebné k vystaveniu potvrdenia:

   Potrebná príloha k vystaveniu potvrdenia – v tlačenej aj elektronickej verzii (stiahnite si vo formáte XLS alebo XLSX). Elektronickú verziu tabuľky poslať mailom na los@nlcsk.org. Tabuľka v Exceli je nevyhnutná pre sumarizáciu údajov za Slovensko.

  Tabuľka 2. Charakteristika podoblasti a porastov, v ktorých sa plánuje realizácia opatrení
  Lesná podoblasť (číslo, písmeno a celý názov)Lesný celokJPRLVýmera [ha]Vek [roky]Drevina a jej zastúpenie v %Činiteľ, proti ktorému sú opatrenia plánované
         
         
  príklad:      
  27A Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský InovecBanská Štiavnica – neštátne232 a3,2460BK 40 SM 20 JV 40lykožrút smrekový

  Slovný opis zdravotného stavu lesov a výskytu škodcov a chorôb v oblasti, kde sa plánuje realizácia opatrení (v rozsahu do 10 riadkov).

 • Príloha č. 25

  Vyjadrenie Národného lesníckeho centra (Lesnícka ochranárska služba) v prípade preventívnych opatrení, týkajúcich sa škodcov o nedostupnosti biologických prípravkov resp. o neúčinnosti ich aplikácie (originál alebo úradne overená fotokópia).

  • deklaruje sa splnenie výberového kritéria pre výber projektov Por. č.9 v ŽoNFP: „V prípade preventívnych opatrení, týkajúcich sa škodcov je aplikácia chemických prípravkov oprávnená len v prípade, že na realizáciu daného opatrenia nie sú dostupné biologické prípravky alebo ich aplikácia nie je účinná.“
  • vyjadrenie vystavuje: NLC-LVÚ Zvolen, Lesnícka ochranárska služba, Lesnícka 11, 969 01 Banská Štiavnica, Ing. Andrej Kunca, PhD., +421 45 691 1144, los@nlcsk.org
  • Pre bezproblémové vybavenie Vašej žiadosti uveďte do žiadosti aj nasledujúce kontaktné údaje: mobilné telefónne číslo a e-mail !
  • Prílohy potrebné k vystaveniu vyjadrenia:

   Potrebná príloha k vystaveniu vyjadrenia – v tlačenej aj elektronickej verzii (stiahnite si vo formáte XLS alebo XLSX). Elektronickú verziu tabuľky poslať mailom na los@nlcsk.org. Tabuľka v Exceli je nevyhnutná pre sumarizáciu údajov za Slovensko.

  Tabuľka 3. Základné informácie o výbere a použití chemického prípravku sumárne za celý projekt
  Názov chemického prípravku podľa Zoznamu …*Škodlivý organizmus, proti ktorému sa plánuje chemický prípravok použiť (musí byť v súlade so Zoznamom … *)Spôsob aplikácieObjem ošetreného dreva resp. výmera lesa resp. počet (u feromónov) [m3 resp. ha resp. ks]
      
  príklad:   
  Vaztak 10 EClykožrút smrekovýpreventívny a asanačný postrek dreva v kôre na sklade dreva500 m3
  Karate Zeon 5 CSborovicaletecký postrek500 ha
  IT-ECOLURElykožrút smrekovýferomónový lapač100 ks

  * Prípravok a škodlivý organizmus musí byť uvedený vo vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, čiastka 5 z 25.3.2015 http://www.uksup.sk/orp-zoznam-pripravkov/ :

   

  Zdôvodnenie výberu chemického prípravku, spôsobu aplikácie a plánovaného rozsahu (v rozsahu do 10 riadkov).