ForestPortal » PRV_SR » Projektové podpory » Uzavreté výzvy 8.4
+421 45 53 14 111

Uzavreté výzvy

Podopatrenie 8.4  – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Výzva, prílohy k výzve, príručka pre žiadateľa, prílohy k príručke pre žiadateľa, formulár ŽoNFP, prílohy k formuláru ŽoNFP, prílohy – dokumenty súvisiace s procesom VO, … PPA->

Vystavovanie povinných príloh k ŽoNFP zo strany NLC:

 • Príloha č. 16

  POZOR !! na základe oznámenie PPA zo dňa 20.07.2015 (Výzva č. 3/PRV/2015) došlo k nasledovnej zmene:

  Potvrdenie Národného lesnícke centra vo Zvolene miestne príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva (odbor pozemkový a lesný na okresnom úrade) o prírodnej katastrofe alebo opatreniach prijatých v súlade so smernicou 2000/29/ES na eradikáciu alebo zabránenie šíreniu choroby rastlín alebo škodcov – spôsobili zničenie najmenej 20% príslušného lesného potenciálu (originál alebo úradne overenú fotokópiu).

 • Príloha č. 17

  Vyjadrenie Národného lesníckeho centra vo Zvolene k posúdeniu súladu činností realizovaných projektom s programom starostlivosti o les a s Národným plánom ochrany lesov (originál alebo úradne overenú fotokópiu).

  POZOR !! na základe oznámenie PPA zo dňa 20.07.2015 (Výzva č. 3/PRV/2015) došlo k nasledovnej zmene:

 • Príloha č. 17 a

  Vyjadrenie miestne príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva (odbor pozemkový a lesný na okresnom úrade) k posúdeniu súladu činností realizovaných projektom s programom starostlivosti o lesy (originál alebo úradne overenú fotokópiu).

 • Príloha č. 17 b

  Vyjadrenie Národného lesníckeho centra vo Zvolene k posúdeniu súladu činností realizovaných projektom s Národným plánom ochrany lesov (originál alebo úradne overenú fotokópiu).

  • deklaruje sa splnenie výberového kritéria pre výber projektov Por. č.5 v ŽoNFP: „Oprávnené činnosti sú v súlade s Národným plánom ochrany lesov SR.“ (pozri Dokumenty)
  • Vyjadrenie Národného lesníckeho centra vo Zvolene k posúdeniu súladu činností realizovaných projektom s Národným plánom ochrany lesov vystavuje: NLC-LVÚ Zvolen, T. G. Masaryka 22, Zvolen, Odbor pestovania a produkcie lesa, Ing. Jaroslav Jankovič CSc., 045/5314 125 , 0911 938 235, jankovic@nlcsk.org
  • Prílohy potrebné k vystaveniu vyjadrenia:
   • Potrebná príloha k vystaveniu vyjadrenia – v tlačenej verzii
    Tabuľka 4. Základné informácie o plánovaných opatreniach na obnovu poškodených lesov
    Lesná podoblasť (číslo, písmeno a celý názov)Lesný celokJPRLVýmera [ha]Typ poškodeniaPlánované opatrenieDreviny plánované na obnovu, resp. rekonštrukciu porastov a ich zastúpenie v %Typ sadbového materiálu / spôsob výsadby
            
            
    príklad:       
    27A Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský InovecBanská Štiavnica – neštátne232 a3,24Veterná kalamitaObnova porastuBK 40
    SM 20
    JV 40
    obaľoaný / jamková voľnokorenný / štrbinová voľnokorenný / jamková
   • – v prípade obnovy porastov poškodených vetrom a snehom je potrebné doložiť grafické zakreslenie plánovanej lokalizácie výsadby spevňovacích drevín do porastovej mapy mierky 1 : 10 000 (spevňovacie pásy, pravidelné rozmiestnenie po celej ploche, resp. v ktorej časti porastu sa plánuje ich výsadba a pod.)
   • Pre bezproblémové vybavenie Vašej žiadosti uveďte do žiadosti aj nasledujúce kontaktné údaje: mobilné telefónne číslo a e-mail !

Vážení obhospodarovatelia lesa dovoľujeme si Vás upozorniť, že Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 25.02.2020 zverejnila na svojej webovej stránke v rámci Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020, Opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov výzvu (Výzva č. 45/PRV/2020) na predkladanie projektov pre Podopatrenie 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Dátum vyhlásenia výzvy: 25.02.2020

Dátum uzavretia výzvy: PPA uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na základe vyčerpania alokácie vyčlenenej na výzvu. Informáciu o uzavretí výzvy zverejní poskytovateľ na webovom sídle www.apa.sk.

 

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kolaTermín uzavretia 2. hodnotiaceho kolaTermín uzavretia 3. – n. hodnotiaceho kola
29. 5. 202030. 6. 2020Posledný pracovný deň každého nasledujúceho párneho mesiaca

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve sa člení na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja – v stĺpci MRR) a ostatné regióny (Bratislavský kraj – v stĺpci OR)

 

Spolu indikatívna výška finančných prostriedkov (v EUR)Indikatívna výška finančných prostriedkov za MRR (v EUR)Indikatívna výška finančných prostriedkov za OR (v EUR)
8 000 000,00
3 000 000,00
7 500 000,00
2 800 000,00
500 000,00
200 000,00

 

Oprávnené projekty sú zamerané na investície príjemcu pomoci, definovaného v bode 2.1.1 tejto výzvy, na podporu obnovy lesov poškodených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami na:

 1. projekty revitalizácie a obnovy lesných spoločenstiev (obnova lesných porastov) zničených alebo výrazne destabilizovaných lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, vrátane výskytu škodcov rastlín, ktorí môžu spôsobiť zamorenie v lesoch, ktorých zoznam je uvedený bode 2.2.1 tejto výzvy;
 2. projekty konverzie smrečín v rozpade, ktoré sú na danom území stanovištne nevhodnou drevinou, založenou na stanovišti pôvodne zmiešaných lesov (destabilizované prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, vrátane výskytu škodcov rastlín, ktorí môžu spôsobiť zamorenie v lesoch, ktorých zoznam je uvedený bode 2.2.1 tejto výzvy) na lesy zmiešané s vysokou ekologickou stabilitou.

 

Viac informácií o výzve na stránkach PPA https://www.apa.sk/45-prv-2020

 

Vystavovanie povinných príloh k ŽoNFP zo strany NLC:

 • Príloha č. 11

  Potvrdenie miestne príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva (odbor pozemkový a lesný na okresnom úrade) alebo Národného lesnícke centra vo Zvolene o prírodnej katastrofe alebo opatreniach prijatých v súlade so smernicou 2000/29/ES na eradikáciu alebo zabránenie šíreniu choroby rastlín alebo škodcov – spôsobili zničenie najmenej 20% príslušného lesného potenciálu (originál alebo úradne overenú fotokópiu).
  • Vyjadrenie Národného lesníckeho centra vo Zvolene vystavuje:
   NLC- ÚLZI, Odbor lesníckych informácií, Ing. Emília Rizmanová, emilia.rizmanova@nlcsk.org, 0905465708
  • prílohy potrebné k vystaveniu potvrdenia: Žiadosť o vydanie potvrdenia spolu s názvom projektu a so zoznamom Lesný celok a JPRL
  • Pre bezproblémové vybavenie Vašej žiadosti uveďte do žiadosti aj nasledujúce kontaktné údaje: mobilné telefónne číslo a e-mail !
 • Príloha č. 13

  Vyjadrenie Národného lesníckeho centra vo Zvolene k posúdeniu súladu činností realizovaných projektom s Národným plánom ochrany lesov (originál alebo úradne overenú fotokópiu).
  • deklaruje sa splnenie výberového kritéria pre výber projektov Por. č.5 v ŽoNFP: „Oprávnené činnosti sú v súlade s Národným plánom ochrany lesov SR.“ (pozri Dokumenty)
  • Vyjadrenie Národného lesníckeho centra vo Zvolene k posúdeniu súladu činností realizovaných projektom s Národným plánom ochrany lesov vystavuje: NLC-LVÚ Zvolen, T. G. Masaryka 22, Zvolen, Odbor pestovania a produkcie lesa, Ing. Jaroslav Jankovič CSc., 045/5314 125 , 0911 938 235, jaroslav.jankovic@nlcsk.org
  • Prílohy potrebné k vystaveniu vyjadrenia:
   • Potrebná príloha k vystaveniu vyjadrenia – v tlačenej verzii
    Tabuľka 4. Základné informácie o plánovaných opatreniach na obnovu poškodených lesov
    Lesná podoblasť (číslo, písmeno a celý názov)Lesný celokJPRLVýmera [ha]Typ poškodeniaPlánované opatrenieDreviny plánované na obnovu, resp. rekonštrukciu porastov a ich zastúpenie v %Typ sadbového materiálu / spôsob výsadby
    príklad:       
    27A Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský InovecBanská Štiavnica – neštátne232 a3,24Veterná kalamitaObnova porastuBK 40 SM 20 JV 40obaľoaný / jamková voľnokorenný / štrbinová voľnokorenný / jamková
   • v prípade obnovy porastov poškodených vetrom a snehom je potrebné doložiť grafické zakreslenie plánovanej lokalizácie výsadby spevňovacích drevín do porastovej mapy mierky 1 : 10 000 (spevňovacie pásy, pravidelné rozmiestnenie po celej ploche, resp. v ktorej časti porastu sa plánuje ich výsadba a pod.)
   • Pre bezproblémové vybavenie Vašej žiadosti uveďte do žiadosti aj nasledujúce kontaktné údaje: mobilné telefónne číslo a e-mail !