ForestPortal » PRV_SR » Projektové podpory » Uzavreté výzvy 8.5
+421 45 53 14 111

Uzavreté výzvy

Podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov

Činnosť 4: vypracovanie plánov lesného hospodárstva pre trvalo udržateľné obhospodarovanie ochranných lesov, lesov osobitného určenia a hospodárskych lesov, s výnimkou hospodárskych lesov, ktoré sú funkčne klasifikované ako typ produkčný (primárnou funkciou je produkcia dreva)

Výzva, prílohy k výzve, príručka pre žiadateľa, prílohy k príručke pre žiadateľa, formulár ŽoNFP, prílohy k formuláru ŽoNFP, prílohy – dokumenty súvisiace s procesom VO na stránke APA

Zoznam lesných celkov, pre ktoré sa budú vyhotovovať Programy starostlivosti o lesy v roku 2016

Názov lesného celkuVýmera lesných pozemkov z rozhodnutia o určení lesného celku (ha)
Sološnica5 564,07
Fiľakovo7 478,00
Jesenské10 667,00
Ratková5 625,00
Rimavská Sobota5 397,00
Sirk5 482,53
Stárňa7 056,00
Šafárikovo10 198,07
Teplý Vrch4 842,00
Lesy Hrabušice3 512,10
Lesy Smižany2 662,86
Pataky Etelka a spol.482,93
Lesy Ľadová I.3 384,02
Zvyšok LHC Smižany a Hrabušice2 266,57
Lesy mesta Kežmarok3 261,32
Ostatné lesy na LHC Vysoké Tatry5 290,39
PIENINY973,46
PODBANSKÉ8 021,81
Podspády3 334,25
PS bývalý urbariát Hrabušice903,84
Smokovce6 015,62
Štrbské Pleso3 504,94
Tatranská Javorina6 370,52
Tatranské Matliare3 734,60
Vyšné Hágy3 662,94
Moravský Ján6 897,87
Čičmany1 622,35
Habovka8 019,20
Liptovský Mikuláš 1.8 506,58
Liptovský Mikuláš 2.4 511,21
Oravice6 427,90
Račková13 058,59
Rajecko14 433,89
Súľov3 874,69