ForestPortal » PRV_SR » Projektové podpory » Uzavreté výzvy 8.6
+421 45 53 14 111

Uzavreté výzvy

Podopatrenie 8.6 – I. výzva na predkladanie projektov pre podopatrenie 8.6

Vážení obhospodarovatelia lesa a fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES3) poskytujúce služby v lesníctve, dovoľujeme si Vás upozorniť, že Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 21.12.2017 zverejnila na svojej webovej stránke v rámci Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020, Opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov I. výzvu (Výzva č. 26/PRV/2017) na predkladanie projektov pre Podopatrenie 8.6 – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh.

Dátum vyhlásenia výzvy: 20. 12. 2017

Dátum uzavretia výzvy: 20. 04. 2018

Indikatívna výška finančných prostriedkov spolu: 22 300 000,00 EUR

Oprávnené sú aktivity zamerané na investície do lesníckych technológií, do spracovania a mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh a to:

  • investície na zvýšenie ekonomickej hodnoty lesa prostredníctvom lepších postupov obhospodarovania lesov, ktoré sú odôvodnené z hľadiska očakávaného zlepšenia lesa jedného alebo viacerých podnikov, ktoré sa musia realizovať na úrovni majiteľa resp. obhospodarovateľa lesa
  • investície na spracovanie lesných produktov, ktoré takýmto spôsobom získavajú pridanú hodnotu a tiež ich uvádzanie na trh – vzťahuje sa na všetky pracovné operácie pred priemyselným spracovaním.

 

Viac informácií na stránkach PPA.