ForestPortal » Blog » Aktualizácia č. 1 výzvy č. 63/PRV/2022
+421 45 53 14 111

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 63/PRV/2022

Na základe aktualizácie č. 1 výzvy č. 63/PRV/2022 zo dňa 31.1.2024 pre podopatrenie 4.3 – Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde upozorňujeme potenciálnych žiadateľov, že PPA zmenila termín uzavretia výzvy na 30.04.2024. Predmetnou aktualizáciou sa taktiež v bode 1.7.1 výzvy zvýšil maximálny počet predložených ŽoNFP jedným žiadateľom.