Neprojektové podpory

Platba na plochu pre sektor lesníctva v rámci PRV slúži na pokrytie straty z príjmu súkromných obhospodarovateľov lesa na územiach, kde sú obmedzovaní v hospodárení, z dôvodu znevýhodnenia vyplývajúceho z implementácie smerníc pre sústavu Natura 2000 (5. stupeň ochrany):

  • sa poskytuje na lesný pozemok vedený v evidencii lesných pozemkov nachádzajúceho sa v 5. stupni ochrany a to na území európskeho významu alebo mimo územia európskeho významu.
  • zoznam území európskeho významu je prílohou č. 5 a zoznam území nachádzajúcich sa mimo území európskeho významu je uvedení v prílohe č. 6 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z.
  • ak sa lesný pozemok nachádza len sčasti na území európskeho významu, platba sa poskytne len na túto výmeru časti lesného pozemku.
  • platba sa neposkytuje na lesný pozemok, na ktorý orgán ochrany prírody vydal výnimku na výkon činností podľa osobitného predpisu umožňujúci zásah do lesného porastu a poškodenie pôdneho krytu a vegetačného krytu. Tento lesný pozemok už ale nemôže byť zaradený do podpory do konca programového obdobia.
  • žiadosť môže podať žiadateľ, ktorý obhospodaruje najmenej 1 ha lesného pozemku a zaviaže sa plniť podmienku podľa § 13 ods. 1 počas doby trvania záväzku.

Bližšie informácií k  príslušnému typu podpory nájdete na tomto mieste.

a z dôvodu realizácie lesníckych výrobných postupov, zlučiteľných s ochranou a zlepšením životného prostredia, ktoré sú nad rámec príslušných povinných noriem. Podpora je alokovaná na všetky predmetné územia v rámci Slovenskej republiky:

Platba na lesnícko–environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov v zmysle § 47 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z. z 8. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka zahŕňa tieto operácie:

 1. platby na lesnícko–environmentálne záväzky v chránených vtáčích územiach,
 2. platby na lesnícko–environmentálne záväzky v územiach európskeho významu.
 • Operácie je možné vykonávať na lesných pozemkoch s lesným porastom vedeným v evidencii lesných pozemkov. Operáciu 1) možno vykonávať na chránených vtáčích územiach, uvedených v prílohe č. 19 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z. na ktorých sa nachádzajú hniezdne lokality vybraných druhov vtákov.
 • Operáciu 2) možno vykonávať na územiach európskeho významu s 3. a 4. stupňom ochrany, ktoré sú prílohou č. 20 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z.
 • Ak počas trvania záväzku skončí na lesnom pozemku platnosť programu starostlivosti o les a vyhotoví sa nový program starostlivosti o les, žiadateľ je povinný požiadať o úpravu záväzku bez zmeny výmery najneskôr do 10 dní odo dňa ukončenia platnosti programu starostlivosti o les.
 • Žiadateľ musí obhospodarovať najmenej 1 ha lesného pozemku a musí mať schválený program starostlivosti o les.
 • Pri prekrytí lesného pozemku v chránenom vtáčom území a lesného pozemku, ktorý sa nachádza na území európskeho významu podľa, je žiadateľ povinný plniť podmienky operácie platba na lesnícko-environmentálne záväzky v chránených vtáčích územiach.