+421 45 53 14 111

Podľa § 2 písm. f) zákona č. 326/2005 o lesoch v znení neskorších predpisov mimoprodukčnými funkciami lesov sa rozumejú ekologické funkcie, ktorými sú pôdoochranná, vodohospodárska a klimatická funkcia a spoločenské funkcie, ktorými sú najmä zdravotná, kultúrna, výchovná, rekreačná, prírodoochranná a vodoochranná funkcia a ktorých výsledkom sú úžitky, účinky a vplyvy, ktoré poskytujú lesy ako zložka prírodného prostredia a objekt hospodárskeho využívania a nie sú predmetom trhu.

Žiadateľom o podporu na plnenie mimoprodukčných funkcií lesa môže byť osoba (fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z.), ktorá je evidovaná ako obhospodarovateľ lesa v programe starostlivosti o lesy v čase predloženia žiadosti o podporu a celková výmera porastov obhospodarovaných porastov je minimálne 5 ha.

Základné rámce podpory:

 • minimálna výmera lesných pozemkov žiadateľa je 5 ha,
 • porasty sú vedené v PSL s rokom začiatku platnosti programu starostlivosti o lesy 2011 alebo 2016,
 • podpora sa realizuje:
 1. v porastoch sa vykonala prečistkami alebo výchova lesa prebierkami do päťdesiat rokov veku lesného porastu, a vykonalo sa odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov rastlín, alebo
 2. v porastoch kde sa uplatňovalo PBHL prostredníctvom maloplošného podrastového hospodárskeho spôsobu, výberkového hospodárskeho spôsobu alebo účelového hospodárskeho spôsobu, ktorých výsledkom sú trvalo viacetážové lesné porasty,
 • pri vyplácaní podpory sa uplatňuje schéma de minimis (schéma č. DM – 12/2017)
 • podpora sa poskytuje na základe paušálnej sadzby v eurách na jeden hektár lesného porastu podľa HSLT uvedenej v prílohe č. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 • sadzba pre výpočet výšky podpory sa zvyšuje o 50 %, ak sa pomoc poskytuje na lesné porasty, v ktorých sa uplatňovalo prírode blízke hospodárenie prostredníctvom maloplošného podrastového hospodárskeho spôsobu, výberkového hospodárskeho spôsobu alebo účelového hospodárskeho spôsobu a v ktorých výsledkom hospodárenia sú trvalo viacetážové lesné porasty.
 • výška podpory bude vypočítaná ako súčet súčinov výmer obhospodarovaných lesných porastov v hektároch za príslušný HSLT a sadzby za HSLT. Uvedený súčin sa urobí osobitne pre porasty pestované prírode blízkym spôsobom

Aktuálne informácie o príslušnom druhu podpory ako aj o výzvach nájdete na stránke PPA.

 • Obhospodarovateľ lesa má taktiež nárok na úhradu zvýšených nákladov za vykonanie opatrení na zabránenie nadmerného šírenia a premnoženia škodcov, ktoré vznikli z dôvodu zákazu vykonania opatrení na ochranu lesov vyplývajúcich z osobitného zákona, všeobecne záväzného predpisu vydaného na jeho vykonanie alebo z rozhodnutia vydaného na jeho základe v dotknutom území, alebo v jeho blízkosti.
 • Opatrenia sa zabezpečujú na základe projektu na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov, ktorý posudzuje orgán štátnej odbornej kontroly ochrany lesa.
 • Nárok na náhradu má obhospodarovateľ lesa za vykonanie opatrení na území vo vodorovnej vzdialenosti do 500 metrov od okraja porastov, z ktorých hrozí šírenie a premnoženie škodcov, ak z bionómie vývoja a spôsobu šírenia škodlivého činiteľa a projektu na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov nevyplýva väčšia vzdialenosť.
 • Ak ide o opatrenia na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z pralesa, na ktoré sa nevzťahuje odsek 3, tieto opatrenia zabezpečí obhospodarovateľ lesa v rozsahu a na území mimo pralesa podľa projektu na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov.
 • Zvýšené náklady na vykonávanie opatrení, ktoré vznikli z dôvodu zákazu vykonania opatrení na ochranu lesov v pralese, obhospodarovateľovi lesa uhrádza osoba, na ktorej návrh je prales vyhlásený, ak obhospodarovateľ lesa tieto opatrenia realizuje v rozsahu a na území mimo pralesa podľa projektu na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov.
 • Viac informácií o predmetnom dotačnom titule nájdete na tomto mieste alebo informačnom letáku.

 • Náhrada je určená pre vlastníkov, správcov, prípadne obhospodarovateľov lesa, ktorí boli obmedzení pri bežnom hospodárení v lesoch na základe uplatnenia podmienok orgánov ochrany prírody v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a na základe rozhodnutí orgánov ochrany prírody vydaných na jeho základe, a ktorí sa rozhodli požiadať príslušný orgán ochrany prírody o vydanie rozhodnutia o priznaní finančnej náhrady zodpovedajúcej tomuto obmedzeniu.
 • Viac informácií o predmetnom dotačnom titule nájdete na tomto mieste alebo informačnom letáku.