Projektové podpory

Obhospodarovatelia môžu v rámci projektových podpôr požiadať o finančnú podporu na investície do:

Podpora je realizovaná prostredníctvom Podopatrenia 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde

Oprávnená je rekonštrukcia, prestavba a výstavba lesných ciest kategórií 1L, 2L a 3L, ktoré slúžia pre odvoz dreva, približovanie dreva, prístup hasičskej techniky a technologických vozidiel so súčasným zohľadňovaním cieľov ochrany biodiverzity. Predovšetkým bude podporovaná rekonštrukcia a výstavba lesných ciest kategórie 3L.

Výstavba nových lesných ciest, ako aj rekonštrukcia existujúcich lesných ciest kategórie 1L, 2L a 3L je oprávnená len na územiach, na ktorých sa budovaním, ako aj rekonštrukciou lesných ciest nedosiahne ich hustota vyššia, ako je optimálna (t.j. v hospodárskych lesoch hustota 20 – 25 m.ha-1 lesných ciest kategórie 1L a 2L, v ochranných lesoch 7–14 m.ha-1 lesných ciest kategórie 1L a 2L) na jeden lesný celok alebo na jedného obhospodarovateľa lesa.

Prijímatelia: obhospodarovatelia lesa v zmysle zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch, ktorí obhospodarujú les s minimálnou výmerou 10 ha (so sektoru štátnych a neštátnych lesov).

Výška podpory je 80% z celkových oprávnených výdavkov. Žiadateľ sa podieľa na spolufinancovaní projektu 20% z celkových oprávnených výdavkov.

Aktuálne je vyhlásená výzva 63/PRV/2022 s podávaním a prijímaním ŽoNFP od 01.12.2022 do 28.02.2023

Vzorový projekt

Podpora je realizovaná prostredníctvom Podopatrenia 8.3. – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Činnosť 1 na zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch

Oprávnené sú náklady na:

 • zahrádzanie bystrín v lesoch podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z.z. (budovanie a rekonštrukcia prehrádzok, malé vodné stupne alebo ich zoskupenia a úpravy korýt na bystrinách) na účely ochrany pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi;
 • budovanie a rekonštrukcia technických diel v lesoch na ochranu pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z.z.;
 • budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany v lesoch – drobných prekladaných drevených hrádzok (zrubov) alebo sypaných kamenných hrádzok na lesných pozemkoch, ktorých budovanie si nevyžaduje stavebné povolenie.

Prijímatelia: správcovia drobných vodných tokov resp. právnické osoby, majúce k správe drobných vodných tokov právny vzťah (prenájom a pod.), ktorí sú zároveň obhospodarovateľmi lesa (so sektoru štátnych a neštátnych lesov).

Výška podpory je 100% z celkových oprávnených výdavkov. Žiadateľovi je refundovaných všetkých 100% z celkových oprávnených výdavkov.

Aktuálne je vyhlásená výzva 62/PRV/2022 s podávaním a prijímaním ŽoNFP od 01.12.2022 do 1. kolo 31.1.2023, 2. kolo 28.4.2023, 3.-n hodnotiace kolo v posledný deň každého nasledujúceho štvrtého mesiaca

Vzorový projekt

Podpora je realizovaná prostredníctvom Podopatrenia 8.3. – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Činnosť 2 na zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry

Oprávnené sú náklady na:

 • realizácia projektov komplexného protipožiarneho monitorovacieho systému v lesnej krajine s vysokým a stredným stupňom požiarovosti;
 • výstavba, rekonštrukcia a dodávka protipožiarnych monitorovacích veží a súvisiacich prostriedkov komunikácie.
 • výstavba, rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest, ak slúžia ako prístup (prístupom k vybudovaným objektom sa rozumie výstavba alebo rekonštrukcia úsekov protipožiarnych lesných ciest, ktoré sú potrebné na napojenie sa na existujú sieť lesných ciest) k vybudovaným objektom v rámci tohto podopatrenia, ktoré sú v súlade s požiadavkami životného prostredia a ochrany prírody. Za vybudované objekty je možné okrem protipožiarnych monitorovacích veží a komplexných protipožiarnych monitorovacích systémov považovať aj objekty vybudované v rámci Činnosti 1 na zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch, t.j. objekty zahrádzania bystrín v lesoch podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z.z., technických diel v lesoch na ochranu pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z.z. a jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany v lesoch.

Prijímatelia: fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

 • súkromných vlastníkov a ich združení;
 • obcí a ich združení;
 • cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
 • štátu;

Výška podpory je 100% z celkových oprávnených výdavkov. Žiadateľovi je refundovaných všetkých 100% z celkových oprávnených výdavkov.

Aktuálne nie je vyhlásená žiadna výzva.

Podpora je realizovaná prostredníctvom Podopatrenia 8.3. – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Činnosť 3 na zlepšenie zdravotného stavu lesov

Oprávnená je realizácia preventívnych opatrení malého rozsahu (maximálnu výšku nenávratného finančného príspevku stanovuje príslušná výzva) proti kalamitným biotickým škodcom formou kladenia a asanácie lapákov, inštalácie a prevádzky feromónových lapačov, pálenia ťažbových zvyškov a aplikácie chemických prípravkov v lesných porastoch (aplikácia chemických prípravkov je oprávnená len v prípade, že na realizáciu daného opatrenia nie sú dostupné biologické prípravky alebo ich aplikácia nie je účinná).

Prijímatelia: fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

 • súkromných vlastníkov a ich združení;
 • obcí a ich združení;
 • cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
 • štátu;

Výška podpory je 100% z celkových oprávnených výdavkov. Žiadateľovi je refundovaných všetkých 100% z celkových oprávnených výdavkov.

Aktuálne nie je vyhlásená žiadna výzva.

Podpora je realizovaná prostredníctvom podopatrenia 8.3, činnosť: Realizácia adaptácie lesov na klimatickú zmenu a ochrana lesných porastov pred škodami spôsobenými raticovou zverou – Aktuálna výzva č. 69/PRV/2023

Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 14. 9. 2023 až do uzatvorenia výzvy.

Harmonogram hodnotiacich kôl

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola

Termín uzavretia 3. – n. hodnotiaceho kola

30. 11. 2023

29. 2. 2024

Posledný pracovný deň každého nasledujúceho 4 mesiaca

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve: 15 000 000,00 EUR: Obhospodarovatelia lesa do 1 000 ha – 5 250 000 EUR, Obhospodarovatelia lesa nad 1 000 ha – 9 750 000 EUR.

Výška podpory je 100 % z oprávnených výdavkov.

Príjemcami pomoci sú právnické osoby a fyzické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

 • súkromných vlastníkov a ich združení;
 • obcí a ich združení (obec je považovaná za právnickú osobu v prípade, že podniká na základe oprávnenia a zároveň je obhospodarovateľom lesa);
 • cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
 • štátu.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

 1. spolupôsobenie pri prirodzenej obnove (okrem dreviny smrek) na zvýšenie odolnosti, rozmanitosti a biodiverzity obnovovaných porastov;
 2. umelá obnova na obnovovaných plochách na zvýšenie odolnosti, rozmanitosti a biodiverzity obnovovaných porastov;
 3. umelá obnova pod clonou materského porastu (podsadba) na zvýšenie odolnosti, rozmanitosti a biodiverzity obnovovaných porastov;
 4. oplotenie lesných porastov do 5 rokov od roku obnovy lesa na holine (§ 44 písm. b) vyhlášky MPRV SR č. 453/2006 o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa);
 5. oplotenie lesných porastov pri realizácii obnovy lesa (§ 44 písm. b) vyhlášky MPRV SR č. 453/2006 o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa);
 6. ochrana jednotlivých stromov proti zveri (mechanická, chemická, biologická alebo kombinovaná);
 7. plecie ruby;
 8. prečistky (čistky a prerezávky);
 9. ochrana proti burine vyžínaním;
 10. asanácia poťažbových zvyškov

Stanovenie výšky jednotlivých položiek oprávnených výdavkov:

Uplatňuje sa štandardná stupnica nákladov, t.j. sadzba (resp. strop) na jednotku vykonaných činností.

Viac informácií o výzve je zverejnených na stránkach PPA https://www.apa.sk/69-prv-2023

Podpora je realizovaná prostredníctvom Podopatrenia 8.4. – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Oprávnené sú náklady na:

 • projekty revitalizácie a obnovy lesných spoločenstiev (vrátane obnovy lesných porastov, ochrany, ošetrovania a výchovy lesov) zničených alebo výrazne destabilizovaných lesnými požiarmi, prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami;
 • projekty ozdravných opatrení v lesoch poškodených v dôsledku zmeny klímy, premnožením kalamitných škodcov či vplyvom iných významných biotických a abiotických škodlivých činiteľov;
 • projekty konverzie smrečín v rozpade, ktoré sú na danom území stanovištne nevhodnou drevinou založenou na stanovišti pôvodne zmiešaných lesov (destabilizované prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami) na lesy zmiešané s vysokou ekologickou stabilitou.

Bližšiu charakteristiku jednotlivých typov podporovaných projektov nájdete na tomto mieste.

Prijímatelia: fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

 • súkromných vlastníkov a ich združení;
 • obcí a ich združení;
 • cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
 • štátu;

Výška podpory je 100% z celkových oprávnených výdavkov. Žiadateľovi je refundovaných všetkých 100% z celkových oprávnených výdavkov. Podpora je realizovaná prostredníctvom paušálnych jednotkových cien výkonov.

Pre nasledovné nákladové položky sa uplatňujú jednotlivé sadzby vo výške:

Výška podpory je 100% z celkových oprávnených výdavkov. Žiadateľovi je refundovaných všetkých 100% z celkových oprávnených výdavkov. Podpora je realizovaná prostredníctvom paušálnych jednotkových cien výkonov.

Pre vybrané nákladové položky (s výnimkou prípadov v zmysle čl. 67 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013) sa uplatňuje štandardná stupnica nákladov vo výške:

 • Čistenie plôch po ťažbe ……………………………………………………………710 €/ha
 • Spolupôsobenie pri prirodzenej obnove lesa ………………………..325 €/ha
 • Umelá obnova lesa sadbou na holine …………………………………….1 805 €/ha
 • Umelá obnova lesa podsadbou* ……………………………………………. 1 805 €/ha
 • Ochrana mladých les. porastov proti burine vyžínaním…………190 €/ha
 • Ochrana mladých les. porastov proti zveri repelentom………….150 €/ha
 • Ochrana mladých les. porastov proti zveri oplocovaním……….3 365 €/km
 • Plecie ruby ………………………………………………………………………………… 230 €/ha
 • Prečistky (čistky a prerezávky) ………………………………………………..190 €/ha
 • Nákup a inštalácia feromónových lapačov a odparníkov …….40,00 €/ks
 • Kladenie lapákov………………………………………………………………………..7,50 €/ks
 • Asanácia lapákov odkôrnením ………………………………………………..6,00 €/ks
 • Odkôrňovanie kmeňov objemovosť do 0,59m3 …………………….7,00 €/m3
 • Odkôrňovanie kmeňov objemovosť do 0,60-0,99m3 …………….5,50€/m3
 • Odkôrňovanie kmeňov objemovosť nad 1,00m3 …………………. 4,50 €/m3
 • Podkôrnikový pozorovateľ na 2000 ha**…………………………………1 685 €/osobomesiac

*Suma na umelú obnovu lesa podsadbou platí pre min. počet 5 000 sadeníc/ha. Pri nižšom počte sadeníc na ha sa kráti o sumu 36 € za každých aj začatých 100 ks sadeníc.

**Suma je stanovená na výmeru 2 000 ha na jedného podkôrnikového pozorovateľa. Pri nižšej výmere lesných pozemkov sa suma alikvótne kráti.

Aktuálne je vyhlásená výzva č. 61/PRV/2022 s podávaním a prijímaním ŽoNFP od od 1. 2. 2023  až do uzatvorenia výzvy.

Podpora je realizovaná prostredníctvom Podopatrenia 8.5. – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov

Činnosť 1 – umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov

Oprávnenými nákladmi sú vybrané činnosti v ochranných lesoch a lesoch osobitného určenia:

 • čistenie plôch po ťažbe,
 • spolupôsobenie pri prirodzenej obnove,
 • podsadby (majú prioritu),
 • umelá obnova lesa,
 • ochrana mladých lesných porastov výžinom buriny,
 • ochrana mladých lesných porastov proti zveri repelentom,
 • ochrana mladých lesných porastov proti zveri oplocovaním 
 • prečitky a plecie ruby.

Prijímatelia: fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

 • súkromných vlastníkov a ich združení;
 • obcí a ich združení;
 • cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
 • štátu.

Výška podpory je 100% z celkových oprávnených výdavkov. Žiadateľovi je refundovaných všetkých 100% z celkových oprávnených výdavkov. Podpora je realizovaná prostredníctvom paušálnych jednotkových cien výkonov podporovaných lesníckych činností.

V prípade podpory vybraných činností, sa uplatní výhradne štandardná stupnica jednotkových nákladov a to ako jednotková sadzba celkových nákladov nasledovne:

 •  čistenie plôch po ťažbe vo výške 650€/ha;
 •  spolupôsobenie pri prirodzenej obnove vo výške 290€/ha;
 •  podsadby vo výške 1 660€/ha (táto suma platí pre minimálny počet 5 000 ks sadeníc/ha; pri nižšom počte sadeníc/ha sa   kráti o sumu 33€ za každých, aj začatých,100 ks sadeníc/ha;
 •  umelá obnova lesa vo výške 1 660€/ha;
 •  ochrana mladých lesných porastov výžinom buriny vo výške 180€/ha;
 •  ochrana mladých lesných porastov proti zveri repelentom vo výške 140€/ha;
 •  ochrana mladých lesných porastov proti zveri oplocovaním vo výške 3 550€/ha;
 •  prečistky a plecie ruby vo výške 180€/ha.

Aktuálne je vyhlásená výzva č. 58/PRV/2022 s podávaním ŽoNFP od 01.09.2022 do 30.11.2022

Vzorový projekt

Podpora je realizovaná prostredníctvom Podopatrenia 8.5. – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov,

Činnosť 2: budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch.

Oprávnenými nákladmi sú: náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy.

Prijímatelia:

 1. fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:
 • súkromných vlastníkov a ich združení;
 • obcí a ich združení;
 • cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
 • štátu;
 1. Občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov len so súhlasom obhospodarovateľa lesa daného územia.

Výška podpory je 100% z celkových oprávnených výdavkov. Žiadateľovi je refundovaných všetkých 100% z celkových oprávnených výdavkov.

Aktuálne je vyhlásená výzva č. 59/PRV/2022 s podávaním ŽoNFP od 01.09.2022 do 30.12.2022

Vzorový projekt

Podpora je realizovaná prostredníctvom Podopatrenie 8.5. – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov, Činnosť 3

Činnosť 3: zlepšenie hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných ekosystémov, a to hlavne:

 • výrobou a inštaláciou hniezdnych búdok pre dutinové hniezdiče (predovšetkým pôtik kapcavý, sova obyčajná, sova dlhochvostá) a hmyzožravé spevavce;
 • výrobou a inštaláciou iných prvkov infraštruktúry biodiverzity pre ochranu, resp. podporu chránených druhov živočíchov;
 • aktívnymi manažmentovými opatreniami so zameraním na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho (Tetrao urugallus) v lesných porastoch v čase prebierkového veku do 50 rokov na definovaných lokalitách v zmysle metodiky vypracovanej Národným lesníckym centrom.

Prijímatelia:

 1. fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:
 • súkromných vlastníkov a ich združení;
 • obcí a ich združení;
 • cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
 • štátu;
 1. Občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov len so súhlasom obhospodarovateľa lesa daného územia.

Výška podpory je 100% z celkových oprávnených výdavkov. Žiadateľovi je refundovaných všetkých 100% z celkových oprávnených výdavkov.

V prípade realizácie manažmentových opatrení na vytváranie nových vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho sa v zmysle metodiky vypracovanej Národným lesníckym centrom uplatní výhradne štandardná stupnica jednotkových nákladov vo výške 470€/ha.

Aktuálne nie je vyhlásená žiadna výzva.

Podpora je realizovaná prostredníctvom Podopatrenia 8.6. – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

Projekty umožňujú obstaranie:

 • mechanizmov na ťažbu a približovanie drevnej hmoty (lesné traktory, lanovky, lesné ťahače, harvestory, motorové píly) vrátane prídavných zariadení s ťažbou a približovaním
 • strojov a zariadení na manipuláciu, nakladanie a odvoz dreva z miesta ťažby – vyvážače s hydraulickou rukou a technologické vozidlá s pohonom všetkých kolies a hydraulickou rukou (nákladné automobily s pohonom všetkých kolies)
 • investície súvisiace so spracovaním lesných produktov (zahŕňa všetky stroje a technológie na pracovné operácie pred priemyselným spracovaním dreva
 • špeciálnych strojov na opravu lesných ciest (cestné frézy, frézy na čistenie priekop, frézy na odstraňovanie nárastov vrátane ich nosičov, buldobagre) a technika pre lesné škôlky a úžitkové vozidlá
 • nákladných automobilov na odvoz dreva
 • ostatnej lesnej techniky podporovanej v aktuálnej výzve

Prijímatelia:

 1. Fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:
  • súkromných vlastníkov a ich združení;
  • obcí a ich združení;
  • cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
 2. Obce a podniky zriadené alebo založené obcou, ak obhospodarujú neštátne lesy
 3. Fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES3) poskytujúce služby v lesníctve za predpokladu poskytnutia týchto služieb subjektom uvedeným v bode 1 a/alebo 2.

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov je:

 • 50% oprávnených nákladov pre menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja), žiadateľ sa podieľa na spolufinancovaní projektu 50% z celkových oprávnených výdavkov;
 • 40% oprávnených nákladov pre ostatné regióny (Bratislavský kraj), žiadateľ sa podieľa na spolufinancovaní projektu 60% z celkových oprávnených výdavkov .

Aktuálne nie je vyhlásená žiadna výzva.

Bližšie informácie približujúce samotný proces uchádzania sa o podporu prostredníctvom projektových podpôr nájdete na tomto mieste.