ForestPortal » Poradenstvo a vzdelávanie » Podpora LH » Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 » Neprojektové podpory » ­­2. platby na lesnícko–environmentálne záväzky v územiach európskeho významu.
+421 45 53 14 111

2. Platby na lesnícko-environmentálne záväzky v územiach európskeho významu


Podpora je realizovaná prostredníctvom Podopatrenia 15.1. – Platby na lesnícko-environmentálne záväzky v územiach európskeho významu

Ročná kompenzačná platba na hektár lesného pozemku pokrytého lesným porastom nachádzajúceho sa vo 4. alebo v 3. stupni územnej ochrany. Kompenzačné platby sa vzťahujú iba na záväzky, ktoré prekračujú príslušné povinné požiadavky stanovené vnútroštátnym zákonom o lesnom hospodárstve alebo inými príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Príjemcovia podpory v rámci operácie Platby na lesnícko-environmentálne záväzky v územiach európskeho významu sú počas trvania záväzku povinný dodržiavať nasledovné špecifické podmienky záväzku:

  • pri obnovnej ťažbe lesných porastov vo fáze dorubu, ponechať minimálne 5 ks živých stojacich stromov na 1 ha, s priemernou hrúbkou kmeňa hlavnej úrovne predmetného JPRL. Medzi ponechanými živými jedincami stromov nebudú jedince smreka.
  • pri obnove lesných porastov uplatňovať výlučne výberkový alebo účelový hospodársky spôsob, alebo výlučne maloplošnú formu podrastového hospodárskeho spôsobu s výmerou obnovného prvku maximálne do 1,5 ha , so zameraním na zvýšenie odolnosti lesného porastu.
  • dosiahnuť pred dorubom prirodzenú obnovu drevín na minimálne 60 % obnovovanej plochy s výnimkou plôch vzniknutých náhodnými škodlivými činiteľmi.
  • ponechať časť pionierskych drevín na dožitie a neodstraňovať ich v rámci výchovných zásahov pokiaľ ich zastúpenie nepresiahne 10 %.
  • na lesných pozemkoch, ktoré sú predmetom podpory, vylúčiť používanie prípravkov na ochranu rastlín.
  • pri ťažbe používať biologicky odbúrateľný olej na mazanie reťazovej časti ťažbového stroja alebo motorovej píly.
  • pri približovaní dreva využívať sortimentovú metódu.

Prijímatelia: Súkromný obhospodarovateľ lesa alebo združenie súkromných obhospodarovateľov lesa s právnou subjektivitou

Pri zaradení do opatrenia lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov sa stanovujú platby na 39 €/ha lesného porastu v území európskeho významu.

Aktuálne  informácie, právne predpisy, formuláre a príručku pre žiadateľa (návod na vypĺňanie formulárov) uverejňuje PPA na svojej internetovej stránke.