Projekty revitalizácie a obnovy lesných spoločenstiev

Projekty zamerané na obnovu vitality a podporu odolnosti lesov po narušení škodlivými činiteľmi primárne prostredníctvom opatrení pestovania a ochrany následnej generácie lesa. Ich realizácia sa predpokladá vo všetkých typoch lesa po narušení rôznymi abiotickými, biotickými, či antropogénnymi škodlivými činiteľmi.   

Odporúčané podporovateľné lesnícke činnosti:

 • Čistenie plôch po ťažbe
 • Spolupôsobenie pri prirodzenej obnove lesa
 • Umelá obnova lesa sadbou na holine alebo podsadbou pod materským porastom
 • Ochrana mladých lesných porastov proti burine vyžínaním
 • Individuálna ochrana mladých lesných porastov proti zveri (repelentmi, mechanicky)
 • Ochrana mladých lesných porastov proti zveri oplocovaním
 • Vykonanie prečistky (plecieho rubu, prerezávky, čistky) v mladých lesných porastoch

 

Projekty ozdravných opatrení

Projekty zamerané na elimináciu a zabránenie šírenia biotických škodlivých činiteľov prostredníctvom opatrení ochrany lesa. Ich realizácia sa predpokladá primárne v smrekových, borovicových a čiastočne dubových lesoch, narušených rôznymi škodlivými činiteľmi, a následne podkôrnym hmyzom.  

Odporúčané podporovateľné lesnícke činnosti:

 • Čistenie plôch po ťažbe
 • Pálenie zvyškov po ťažbe
 • Odkôrňovanie kmeňov
 • Chemická asanácia kmeňov
 • Zakrývanie skládok sieťami
 • Kladenie a asanácia klasických lapákov
 • Nákup a inštalácia feromónových lapačov a odparníkov
 • Činnosť podkôrnikových pozorovateľov

 

Projekty konverzie smrečín v rozpade

Ide o projekty kombinujúce elimináciou biotických škodlivých činiteľov (ozdravné opatrenia) s obnovu vitality a odolnosti (revitalizácia a obnova) lesov prostredníctvom opatrení ochrany a pestovania lesa. Ich realizácia sa predpokladá v smrekových lesoch na nepôvodných stanovištiach, ako aj v smrekových lesoch na pôvodných stanovištiach, narušených komplexom škodlivých činiteľov v dôsledku zmeny klímy.  

Odporúčané podporovateľné lesnícke činnosti:

 • Čistenie plôch po ťažbe
 • Pálenie zvyškov po ťažbe
 • Odkôrňovanie kmeňov
 • Chemická asanácia kmeňov
 • Zakrývanie skládok sieťami
 • Kladenie a asanácia klasických lapákov
 • Nákup a inštalácia feromónových lapačov a odparníkov
 • Činnosť podkôrnikových pozorovateľov
 • Spolupôsobenie pri prirodzenej obnove lesa
 • Umelá obnova lesa sadbou na holine alebo podsadbou pod materským porastom
 • Ochrana mladých lesných porastov proti burine vyžínaním
 • Individuálna ochrana mladých lesných porastov proti zveri (repelentmi, mechanicky)
 • Ochrana mladých lesných porastov proti zveri oplocovaním
 • Vykonanie prečistky (plecieho rubu, prerezávky, čistky) v mladých lesných porastoch

Pre nasledovné nákladové položky sa uplatňujú jednotlivé sadzby vo výške: